Internasjonal trygderett

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er den såkalte "trygdeskandalen", hvor folketrygdlovens oppholdskrav ble feilpraktisert ved reiser i EØS-området. Saken førte til mye oppmerksomhet om forholdet mellom EØS-retten og den norske trygdelovgivningen.

Bilde av et NAV-kontor fra utsiden
Foto: CC BY-SA 3.0

Prosjektet er et samarbeid mellom de tre juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT - Norges Arktiske universitet. Arbeids- og sosialdepartementet bidrar med finansering i perioden 2021-2025. Avtalen kan du lese her.

Prosjektet skal bidra til å bygge kritiske akademiske fagmiljøer knyttet til møtepunktene mellom EØS-rett og nasjonal trygderett, gjennom forskning, undervisning og formidling. 

EØS-avtalens art. 3 etablerer en grunnleggende lojalitetsplikt for gjennomføringen av EØS-avtalen. Å praktisere norsk trygdelovgivning på en måte som er fullt ut i samsvar med EØS-retten vil være en kontinuerlig prosess, og til en viss grad kreve en kulturendring fra tradisjonell norsk juridisk tenkning. Dette omfatter både håndtering av enkeltspørsmål og systematisk arbeid med de store linjene.

Overholdelse av lojalitetsplikten krever ikke bare at forvaltningens praksis og interne retningslinjer må holdes oppdatert. En lojal oppfyllelse krever at forvaltningen til enhver tid må nære et aktivt forhold til våre EØS-rettslige forpliktelser. Det krever også at tvil om EØS-rettslige spørsmål blir møtt med en villighet til å gjøre selvstendige vurderinger, selv i fravær av en endelig avklaring fra EFTA- eller EU-domstolen eller norske domstoler.