Internasjonal trygderett

Publikasjoner

Kronikker:

Sætervadet, Torkell (2023). "Dom fra EU-domstolen reiser tvil om norske myndigheters forståelse av retten til fri bevegelighetRett 24.

Sætervadet, Torkell (2023). "Er dagpengemottakeres rett til å motta tjenester i andre EØS-stater harmonisert gjennom trygdeforordningen?Rett24.

Eriksen, Christoffer C. og Ikdahl, Ingunn (2023). "Hvem snur de siste steinene i trygdeskandalen?Aftenposten.

Eriksen, Christoffer C. og Ikdahl, Ingunn (2022). "Hemmelighold, handlingsrom og EØSAftenposten.

Marienborg, Eivind Helland (2022). "Etter EFTA-dommen: Overgangsstønaden og veien videreRett24.

Eriksen, Christoffer C. og Ikdahl, Ingunn (2022). "Ny praksis rundt eksport av kontantstøtte – rot uten rydding" Rett24.

Bokutgivelser:

Hyltén-Cavallius, Katarina og Paju, Jaan (red.) "Free Movement of Persons in the Nordic States", Bloomsbury 2023.

Relevante artikler:

Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad: "Navs kontrollsystem og trygdeskandalen". Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 2023, Vol 19(4), s. 186-230.

Ikdahl, Ingunn: "Masseforvaltning og rettssikkerhet". I Festskrift Jussbuss 50 år - Saksbehandling, rettspolitikk, utdanning, forskning (red. Løvlie, Hodnefjeld, Olthuis), s. 118-130

Eriksen, Christoffer C. og Ingunn Ikdahl: «Tolkningstvil og tillit»Stat og Styring, nr. 2 2020 (vol. 30), s. 40-44.

Ikdahl, Ingunn: «Rettssikkerhet i velferdsstaten»Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 1 2020 (vol. 18), s. 3-6.

Relevante offentlige utredninger og rapporter:

"Trygd over landegrensene" NOU 2021: 8 - Utredning fra utvalg nedsatt for gjennomgang av trygdelovgivning og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering, avgitt 15. juni 2021

"Departementenes EØS-arbeid" - Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe, juni 2021

"Blindsonen" NOU 2020:9- Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-område, 4. august 2020

"Ikke stykkevis og delt" - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser, desember 2019

Relevante rettsavgjørelser; 

EFTA-domstolen: