Internasjonal trygderett

Masterprosjekter

Her kommer informasjon om pågående masteroppgaver i tilknytning til prosjektet Internasjonal trygderett.

Norske familieytelser i grenseoverskridende situasjoner i EØS er temaet for masteroppgaven til Thora Standal Aarrestad. Hun er for tiden vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og leverer sin masteroppgave våren 2023.

Tematikken er aktuell der den ene forelderen arbeider og bor i Norge, mens den andre forelderen bor sammen med deres felles barn i en annen EØS-stat. Aarrestads oppgave er imidlertid ikke begrenset til kun slike tilfeller.

I oppgaven skal hun undersøke hvilke føringer trygdeforordningen, gjennomføringsforordningen og EØS-avtalens hoveddel gir for vurderingen av hvem som kan ha rett til de norske familieytelsene barnetrygd, kontantstøtte og overgangsstønad. Herunder hvem som kan ha rett på ytelsene, i hvilke situasjoner de har rett på ytelsene og hvilken betydning EØS-retten har for vurderingen av vilkårene etter norsk rett.

Aarrestad setter blant annet søkelyset på samtidig rett til familieytelser fra flere EØS-stater, samt adgangen til å kreve ytelser tilbakebetalt. Underveis skal hun vurdere om føringene som gis av EØS-retten tilsier at gjeldende praksis for de norske familieytelsene bør eller må endres.

Vilde R. Rasmussen skrev masteroppgave med prosjektstipend ved UiB høsten 2022 om tredjelandsborgeres rett til fri bevegelighet etter EØS-retten. I oppgaven undersøkte hun om den norske tolkningen og anvendelsen av sykeforsikringskravet i unionsborgerdirektivet artikkel 7(1)(b) står seg i lys av EØS-retten. Kravet om sykeforsikring er ikke avklart i EU-retten. I oppgaven undersøkte Rasmussen derfor hvilke føringer de EU-rettslige kildene gir i avklaringen av problemstillingen. På bakgrunn av dette kom hun frem til at føringene tilsier at gjeldende norsk praksis må endres.