Banner

Utlysning av masterstipend

Har du lyst å skrive din masteroppgave om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, for eksempel om sluttrapporten som publiseres 1. juni? Du kan nå søke på et masterstipend på 25 000 kr.

Sannhets- og forsoningskommisjonen legger fram sin sluttrapport 1. juni i år. Her vil det være mange interessante forskningsspørsmål som du kan gripe tak i.

Stortinget opprettet sommeren 2018 Sannhets- og forsoningskommisjonen som har som mandat å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Dette arbeidet har forskningsprosjektet TRUCOM (Expectations, Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami and the Kven/Norwegian Finns Minority in Norway) studert nærmere gjennom et følgeforskningsprosjekt. I vårt forskningsprosjekt har vi et masterstipend som du kan søke på. Ditt arbeid vil være en del av forskningsgruppas studie av den kommende sluttrapporten.

Tematisk kan masteroppgaven for eksempel handle om:

Studier av utvalgte deler av sluttrapporten Studere medieinteresse og medias vinkling Studere engasjement/mobilisering blant berørte grupper knyttet til sluttrapportens funn, konklusjoner og anbefalinger Andre relevante tema for å øke kunnskapen om Stortingets håndtering av rapporten, Sametingets og organisasjoners engasjement

Masteroppgaven forventes å bidra til å øke kunnskapen om oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. 

Masterstudenten vil være en del av et forskningsmiljø gjennom prosjektet TRUCOMs forskningsgruppe. Forskningsgruppa kan også inngå med formell veiledning.

Har du lyst til å søke, send inn en søknad som inneholder:

  • Navn, adresse og e-postadresse
  • Studiested, oppstart og planlagt levering av masteroppgaven
  • Prosjektskisse (ca 2-3 sider)
  • CV Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet

Det er en fordel at du har kjennskap til/kunnskap om samiske, kvenske/norskfinske forhold.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Eva Josefsen for mer informasjon og en prat: eva.josefsen@uit.no, telefon 784 50332 eller mobil 91551794

Søknadsfrist: Fortløpend