Foto: Stian Straumsnes

Organisering og prosess

Under beskrives hvordan arbeidet med ny studieportefølje er organisert. 

En styringsgruppe som består av enhetslederne på nivå 2, leder for studentparlamentet og avdelingsdirektør FUF, har det overordnede ansvaret for gjennomføring og framdrift av porteføljeplanen. De har også ansvar for fordeling av midler til de faglige tiltakene. Et sekretariat ved Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet (Selu) skal bistå styringsgruppa, og har ansvar for koordinering av arbeidet, sikre god informasjonsflyt og bistå enhetene i oppfølging av planen.

Tabell

Tiltakene i porteføljeutviklingsplanen grupperes i tre deler:

Gruppering 1:Tiltak hvor det er stort behov for koordinering mellom mange enheter – arbeidet organiseres som et prosjekt. Prosjektgruppa består av prodekaner i utdanning ved fakultetene/UMAK og UB er representert. Gruppering 1 omfatter tiltakene:

 • Tiltak 1: Revidering av disiplinfaglige bachelorprogrammer i henhold til nye rammer
 • Tiltak 3: Utvikle fellesemner
 • Tiltak 4: Pilotere sertifikater
 • Tiltak 21: Fastsette ordninger for gjennomgående koordinering
 • Tiltak 24: Videreutvikle kurs og veiledning i læringsdesign
 • Tiltak 28: Redimensjonere studietilbudene iht opptaksmål

Gruppering 2: Tiltak hvor en enhet har og tar et tydelig (koordinerings-)ansvar – dekanene på fakultetene bestemmer organiseringen av  dette arbeidet. Tiltakene fordeler seg slik på fakultetene:

HSL-fakultetet

 • Tiltak 12: Samkjøring av barnevern og sosialt arbeid (i samarbeid med Helsefak)
 • Tiltak 15: Konsolidering av programmer innenfor medievitenskap og innenfor antropologi
 • Tiltak 16: Lærer- og lektorutdanningene
 • Tiltak 17: Vurdere studietilbud i arealplanlegging
 • Tiltak 19: Konsolidering av tilbud innen reiseliv
 • Tiltak 23: Utforske koblinger mellom profesjons- og disiplinfag

Helse-fakultetet har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 10: Gjennomgå helsefaglige profesjonsutdanninger
 • Tiltak 11: Samkjøring av lavere grads helseprofesjonsutdanninger
 • Tiltak 14: Revidering av program i klinisk ernæring og program i folkehelse
 • Tiltak 23: Utforske koblinger mellom profesjons- og disiplinfag

NT-fakultetet har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 5: Samkjøring av programemner (i samarbeid med BFE, Helse, IVT)
 • Tiltak 7: Fase ut kjemi som eget bachelorprogram
 • Tiltak 13: Helseteknologi

IVT-fakultetet har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 6: Videreutvikling og fleksiblisering av ingeniørutdanningene
 • Tiltak 9: Teknologiledelse (i samarbeid med BFE)

BFE-fakultetet har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 8: Fleksible marine program
 • Tiltak 9: Teknologiledelse (i samarbeid med IVT)

Jur-fakultetet har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 20: Fleksiblisering av juridiske emner

UMAK har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 18: Fleksiblisering og konsolidering i kunstfag

UB har ansvar for tiltakene:

 • Tiltak 22: Videreutvikling av undervisning og vurderingsformer

Gruppering 3: Tiltak som retter seg mot administrative støttetjenestene – arbeidet ledes av seksjonssjef Kjersti Dahle. Gruppering 3 omfatter tiltakene:

 • Tiltak 2 Koordinering av undervisning og eksamen (FUF og ITA)
 • Tiltak 26: Kartlegging og prioritering av infrastruktur til utdanning
 • Tiltak 27: Studieadministrative endringer
 • Tiltak 29 Vurdere egenbetaling for enkelte studietilbud