Foto: David Jensen

Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen – informasjon til ansatte


I 2023 skal vi gjennomgå og fornye emne- og programporteføljen til UiT. Det gjør vi for å sikre at studietilbudet treffer langsiktige kompetansebehov i samfunnet og at vi bruker ressursene våre på best mulig måte. 

Arbeidslivet og samfunnet er i stadig endring, og vi forventer strammere økonomi og færre unge søkere i årene som kommer. Dette er rammebetingelser vi må tilpasse oss for å være relevante og kunne tilby høy faglig kvalitet.

Forslag til fornying av studieporteføljen har nå vært på høring. I tillegg ble det gjennomført informasjons- og innspillsmøter på de ulike campusene for eksterne samarbeidspartnere. 

Her finner du høringssvarene fra fakultetene og eksterne samarbeidspartnere: 

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Det helsevitenskapelige fakultet               

Det juridiske fakultet 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning                      

Fakultet for naturvitenskap og teknologi                    

Fakultet for ingengiørvitenskap og teknologi                          

Universitetsbiblioteket

LO Stat                           

NHO Arktis og Nordland

Øst-Finnmark kunnskapssenter

Forskerforbundet ved UiT

Her finner du høringsbrevet:
Høring - fornyelse av studie- og emneporteføljen
Høringsfristen var mandag 16. oktober 2023.

Dette er rapportene som er utarbeidet i prosessen og som dannet grunnlaget for høringen:
Rapport fra styringsgruppa - Fornyelse av studie- og emneporteføljen (oppsummering av mulige veivalg)
Rapport - Fornyelse av studie- og emneporteføljen (oppsummering av kartleggingsfasen)
Innspillene fra arbeidsguppene og som var en del av kartleggingsfasen, er samlet under fanen Arbeidsgrupper.  


Hva er målet?

Målet med prosessen er en bærekraftig studieportefølje som har høy kvalitet og ivaretar UiTs faglige særtrekk. Den skal være tilpasset befolkningsutviklingen og arbeidslivets kompetansebehov. 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal tenke nytt om både innhold, organisering og dimensjonering av utdanningstilbudet vårt. For eksempel skal vi se på nye muligheter for samarbeid og hvordan vi kan gjøre utdanningene våre mer fleksible.

Hvem deltar?

Prosessen skal gjennomføres på tvers av fag og fakulteter.

Hva er resultatet?

Det skal utarbeides en langsiktig plan for utdanningsvirksomheten ved UiT. Den skal behandles av universitetsstyret høsten 2023. 

Har du spørsmål?

Under fanen spørsmål og svar får du svar på flere spørsmål knyttet til denne prosessen. 

Hvis du lurer på andre ting, ta kontakt med din nærmeste leder.

saksframlegget til universitetsstyret kan du lese mer om bakgrunnen for arbeidet.

[Loading...]