Foto: Stian Straumsnes
Om utvikling av ny studiemodell


29 tiltak skal utvikles og implementeres. Du finner en oversikt over dem her.

Om bakgrunnen

Vi skal videreutvikle og fornye studieporteføljen til UiT – både organisatorisk og innholdsmessig. 

Målet er en bærekraftig studieportefølje av høy faglig kvalitet som ivaretar UiTs faglige særtrekk. Den skal være tilpasset befolkningsutviklingen og arbeidslivets kompetansebehov.

Bakgrunnen er for det første, at det er et stort behov for kompetanse i samfunnet. Samtidig mangler det arbeidskraft med rett kompetanse – en utfordring som kommer til å bli større i årene som kommer. Som universitet har vi ansvar for å tilby utdanninger der studentene utvikler kompetanse og ferdigheter som arbeids- og samfunnslivet trenger.

For det andre vil budsjettene bli strammere i årene framover. Det vil gi UiT mindre økonomisk handlingsrom. Vi kan ikke bare legge til nye tilbud, vi må også se på det vi allerede har.

For det tredje er ungdomskullene blitt mindre, noe som gjør at vi kan få færre førsteårsstudenter framover. Samtidig er det flere eldre som ønsker å studere.

For det fjerde er utdanningstilbudet ved UiT stort sammenlignet med andre universiteter i Norge, men antallet studenter er ikke tilsvarende stort. Det gjør at 2/3 av studieprogrammene har færre enn 15 studenter som starter hvert år.

Studentenes studiepoengproduksjon per undervisning, forskning og formidlingsansatt (UFF-ansatt) er også lavere enn ved de andre BOTT-universitetene.

I dette saksframlegget til universitetsstyret, kan du lese mer om bakgrunnen.Fase 1 (2022–2023) er gjennomført. Nye rammer for de disiplinfaglige utdanningene er vedtatt, i tillegg til en porteføljeutviklingsplan med 29 tiltak.

Fase 2 er i gang. I løpet av 2024 skal tiltakene utvikles og iverksettes slik at ny studieportefølje er klar i mars 2025.Arbeidet gjennomføres av fagmiljøene på tvers av studieprogram, institutter og fakulteter. 

Saksansvarlig er prorektor for utdanning, og det er satt ned et sekretariat som bidrar med saksbehandling.Arbeidet har ledet til nye rammer for de disiplinfaglige utdanningene, og dette fører til endringer i innholdet og organiseringen av utdanningene.Ja, noen studietilbud kan bli slått sammen eller lagt ned, men vi skal fortsatt sikre den faglige bredden ved universitetet.Ja, fordi budsjettene blir mindre og da må vi bruke pengene annerledes for å opprettholde kvaliteten i studietilbudet.

For å sikre høy faglig kvalitet må vi ha tilstrekkelig kapasitet og ressurser innenfor de tilbudene vi gir. Alternativet er å smøre ressursene tynt utover, noe som ikke gir god kvalitet.Parallelt med denne prosessen skal det utformes en ny budsjettmodell.

I ny budsjettmodell skal langtidsbudsjettet, langsiktige bemanningsplaner, omfordeling av midler til studieplasser og bruk av strategiske midler sees i sammenheng.Fagmiljøene inkluderer studentene i arbeidet der det er naturlig. I utgangspunktet vil nåværende studenter i liten grad bli påvirket av endringene, men det må legges til rette for overgangsordninger ved behov. Framtidens studenter vil derimot få et fornyet studietilbud.Både faglige og administrative ledere vil involvere sine ansatte ved behov. Ny studieportefølje vil gi studentene i større grad av fleksibilitet og mulighet til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse fra flere fagfelt. Studentene får mulighet til å velge valgfagspakker, mikroemner og sertifikater etter interesse og etterspørsel i arbeidslivet.  

Arbeidet skal dessuten bidra til at vi har kapasistet til kontinuerlig utvikling av studietilbudet vårt, i tråd med behovene i samfunnet.Lurer du på noe mer?

Ta kontakt med din nærmeste leder eller prodekan for utdanning ved ditt fakultet.