Foto: David Jensen

Den handler om å videreutvikle og fornye utdanningsvirksomheten ved UiT.

UiT har ansvar for å tilby kunnskap som svarer på de langsiktige kompetansebehovene i samfunnet. Befolkningsutviklingen og kompetansebehovene i arbeidslivet er i endring, og for å være konkurransedyktige og relevante, må vi jevnlig videreutvikle og fornye program- og emnetilbudet vårt.

Vi ønsker å gi et tilbud av høy faglig kvalitet. Samtidig forventer vi strammere budsjetter og færre yngre søkere i årene som kommer. Det gjør at vi må tilpasse ressursbruken til de rammene vi har til rådighet, og vi må tenke nytt om hvem som er primærmålgruppene våre og hva som er et attraktivt tilbud for dem.Målet er en bærekraftig studieportefølje av høy kvalitet, som ivaretar UiTs faglige særtrekk, og er tilpasset den demografiske utviklingen og arbeidslivets kompetansebehov.Det er tre hovedgrunner til at vi har satt i gang dette arbeidet.

For det første er det et stort behov for kompetanse i samfunnet. Samtidig mangler det arbeidskraft med rett kompetanse – en utfordring som kommer til å bli større i årene som kommer. Som universitet har vi ansvar for å tilby utdanninger der studentene utvikler kompetanse og ferdigheter som arbeids- og samfunnslivet trenger.

For det andre vil budsjettene bli strammere i årene framover. Det vil gi UiT mindre økonomisk handlingsrom. Vi kan ikke bare legge til nye tilbud, vi må også se på det vi allerede har.

For det tredje er ungdomskullene blitt mindre, noe som gjør at vi kan få færre førsteårsstudenter framover. Samtidig er det flere eldre som ønsker å studere.

I saksframlegget til universitetsstyret, kan du lese mer om bakgrunnen.Arbeidet skal munne ut i en langsiktig plan for utdanningsvirksomheten, som viser innhold, organisering og dimensjonering av utdanningene ved UiT.

Planen legger grunnlaget for det langsiktige arbeidet med å utvikle utdanningene våre, og vil legge føringer for utvikling av ny budsjettmodell og fordeling av studieplasser ved UiT. 

Planen skal legges fram for universitetsstyret høsten 2023.Universitetsstyret har bestilt en gjennomgang av utdanningsvirksomheten ved UiT.Prosessen gjennomføres fra november 2022 til høsten 2023. Se tidsplanen her.Prosessen skal gjennomføres på tvers av fag og fakulteter, og løsningene skal utvikles i samarbeid mellom ansatte, studenter og eksterne aktører.

Ulike grupper av ansatte vil delta i de ulike fasene, og det vil bli gjennomført innspillsmøter og høring før styrebehandling.

Arbeidet ledes av prorektor for utdanning og det er satt ned et sekretariat som bidrar med saksbehandling.

Se mer om involvering nedenfor.Det betyr at vi skal videreutvikle både innholdet og organiseringen av emne- og programporteføljen.

Eksempler kan være å gjøre studietilbudet mer fleksibelt eller etablere nye samarbeid på tvers av fag eller institusjoner.

Underveis i prosessen skal vi etablere piloter for å teste ut nye måter å organisere og utvikle utdanningene.

Eksempel på en pilot, kan være å teste ut løpende opptak og eksamener innenfor et emne. På den måten får vi avdekket utfordringer som vi må løse, for eksempel i UiTs datasystemer.Arbeidet vi nå har satt i gang, skal gi svar på det.

Det vi vet, er at det vil bli endringer i innholdet og organiseringen av utdanningene.

Helt siden UiT ble etablert, har pedagogisk innovasjon vært ett av våre kjennetegn. For å kunne fortsette med det, må vi ha tilstrekkelig kapasitet innenfor de tilbudene vi gir.

Strammere økonomi og nye studiepreferanser gjør også at vi må tenke annerledes.

Når ny plan for utdanningsvirksomheten skal iverksettes, må vi derfor regne med at det kan komme endringer i arbeidsoppgavene vi har i dag.Ja, det kan de, men vi skal fortsatt sikre den faglige bredden ved universitetet.

Utdanningstilbudet ved UiT er stort sammenlignet med andre universiteter i Norge, men antallet studenter er ikke tilsvarende stort. Det gjør at 2/3 av studieprogrammene har færre enn 15 studenter som starter hvert år.

Studentenes studiepoengproduksjon per undervisning, forskning og formidlingsansatt (UFF-ansatt) er også lavere enn ved de andre BOTT-universitetene.

Så selv om målet er å opprettholde faglig bredde, må vi regne med at det vil bli endringer og at noen studietilbud kan bli slått sammen eller lagt ned. Når budsjettene blir mindre, må vi bruke pengene annerledes for å opprettholde kvaliteten i studietilbudet.

For å sikre høy faglig kvalitet må vi ha tilstrekkelig kapasitet og ressurser innenfor de tilbudene vi gir. Alternativet er å smøre ressursene tynt utover, noe som ikke gir god kvalitet.I løpet av 2023 skal det utformes en ny budsjettmodell.

I ny budsjettmodell skal langtidsbudsjettet, langsiktige bemanningsplaner, omfordeling av midler til studieplasser og bruk av strategiske midler sees i sammenheng.Vi legger opp til tett samarbeid med studentene, men nåværende studenter vil i liten grad bli påvirket av arbeidet. Framtidens studenter vil derimot få et fornyet studietilbud.Fagmiljøene på studieprogramnivå har bidratt i kartlegging av emne- og programporteføljen til UiT. Kartleggingen ble avsluttet 20. januar.

Fra februar til april skal fem arbeidsgrupper utarbeide forslag til videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen. Arbeidsgruppene består av ansatte fra ulike fagområder og campuser, og studenter. De skal levere hver sin rapport som skal danne grunnlaget for den nye planen for utdanningsvirksomheten.

Fagforeningene vil informeres løpende gjennom IDF-møter, og det legges opp til en høringsprosess når utkast til plan for utdanningsvirksomheten er klar.Vi skal samarbeide med Råd for samfunn- og arbeidsliv underveis i prosessen.

Det skal gjennomføres et eget arbeid der vi ser på hvordan UiT i større grad kan tilby kompetanse innen bærekraft, innovasjon, digitalisering, internasjonalisering og liknende.Universitetsstyret skal behandle forslag til plan for utdanningsvirksomheten. De vil også ta stilling til hvordan planen skal følges opp, slik at den fører til en ny innretning på UiTs utdanningsvirksomhet. For organisasjonen vil dette vise seg i planer for dimensjonering av studietilbud, budsjettvedtak og UiTs langtidsplan.Ta kontakt med din nærmeste leder hvis du har spørsmål eller innspill knyttet til denne prosessen.

Før ny plan for utdanningsvirksomheten legges fram for styret, er det planlagt innspillsmøter og en høring.