Foto: David Jensen

Arbeidsgrupper

Fra februar til april 2023 skal fem arbeidsgrupper jobbe med hvordan UiT kan videreutvikle og fornye studieporteføljen. 

Arbeidsgruppene har fått i oppdrag å tenke radikalt annerledes om hvordan vi organiserer studietilbudene våre, hvem og hvordan vi samarbeider, og hvem som er primærmålgruppen for våre tilbud. 

Gruppene må legge til grunn at den økonomiske situasjonen til UiT vil bli utfordrende i årene som kommer. De må derfor synliggjøre hvordan forslagene bidrar til en mer effektiv drift.

Arbeidsgruppene skal

 • kort beskrive hvordan vi skal utvikle utdanningene våre slik at de møter framtidens kompetansebehov
 • anbefale emnegrupper og studietilbud som i større grad kan samkjøres internt ved UiT, for eksempel fordi de overlapper faglig eller har store faglige likheter  
 • identifisere emnegrupper og studietilbud hvor vi bør samarbeide med andre universiteter nasjonalt eller internasjonalt 
 • identifisere emnegrupper og studietilbud hvor det er tilstrekkelig etterspørsel som kan tiltrekke seg nye studenter gjennom å gjøre tilbudene mer fleksible f.eks. gjennom  
  • nettbasert studieopplegg
  • internasjonal rekruttering 
  • samlingsbasert studieopplegg
  • deltid
  • å bryte opp tilbudet i mindre moduler 
 • vurdere hvilke studietilbud som eventuelt bør fases ut og foreslå en redimensjonering av studietilbudene innenfor fagområdet 
 • foreslå alternative organiseringer av dagens studietilbud innenfor fagområdet 

Én av arbeidsgruppene skal vurdere hvordan UiT sikrer at studietilbudene våre møter kompetansebehovene i samfunnet og arbeidslivet.

Hvordan er arbeidet organisert?

Arbeidsgruppene er satt sammen på tvers av fag og fakulterer, og delt inn i ulike fagområder og tema. Medlemmene finner du nedenfor.     

Arbeidet skal blant annet ta utgangspunkt i kartleggingen av emne- og programporteføljen som ble gjennomført november 2022–januar 2023.

Hver gruppe skal levere en rapport i april, som vil være utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle en plan for utdanningsvirksomheten ved UiT. 

Her er innspillene fra:

Arbeidsgruppe for humanistiske og estetiske fag, lærerutdanninger og pedagogikk

Arbeidsgruppe for fagområdene matematikk, naturvitenskap, teknologi, ingeniør, fiskeri- og havbruk, samferdsel og sikkerhet

Arbeidsgruppe for samfunnsfaglige, juridiske-, økonomiske- og administrative fag

Arbeidsgruppe for helse-, sosial-, psykologi- og idrettsdag

Arbeidsgruppe for framtidsrettet kompetanse


Leder: Åsne Høgetveit, instituttleder

Prosessveilder: Heidi Adolfsen, avdelingsleder

Navn

Rolle

Institutt

Julie Leding Instituttleder Kunstakademiet/UMAK
Solmund Nystabakk Visedirektør utdanning UMAK
John McNicol Prodekan utdanning HSL
Siw Skrøvseth Instituttleder ILP-HSL
Øystein Vangsnes Professor ISK-HSL
Ida Friestad Pedersen Studieprogramleder IMS-NT
Silje Heløe Kjær-Olsen Student  

Leder: Hilja Lisa Huru, prodekan utdanning

Prosessveilder: Geir Jarle Voldmo, digital partner

Navn Rolle Institutt
Kristin Fenton  Professor IMB, Helsefak
Bjørn-Tore Esjeholm  Prodekan utdanning  IVT
Jan Arne Pettersen  Instituttleder  IIT-IVT
Matthias Forwick  Instituttleder  IG - NT
Annfrid Siverstsen  Prodekan utdanning  BFE
Petter Holm  Instituttleder  NFH-BFE
Anette Bayer  Instituttleder  IK-NT
Victor Zimmer Student  

Leder: Marit Aure, instituttleder

Prosessveilder: Kjersti Dahle, seksjonsleder

Navn Rolle Institutt
Signe Busch Prodekan utdanning Det jurdiske fakultet
Frank Holen Førsteamanuensis ISV-HSL
Trine Lydersen Konst. Instituttleder ITS-NT
John Elby Prosjektleder IVT
Tore K. Jørgensen Faggruppeleder HHT
Mette Solnørdal Konst. Instituttleder HHT
Annikken Førde Professor ISV-HSL
Daniel Hansen Masvik Student  
Andrea Bates Antonsen Student  

Leder: Astrid Gramstad, prodekan utdanning

Prosessveildere: Christina Westad, digital partner

Navn Rolle Institutt
Tanja Banerji  Ass. instituttleder  IBS - HSL
 Anders Andersen  Instituttleder  IFI - NT
 Leif Gunnar Hansen  Prosjektleder  IBEM - IVT
 Per Håkan Brøndbo  Instituttleder  IPS - Helsefak
 Carsten Gade Rolland  Instituttleder  IH - Helsefak
 Magritt Brustad  Studieprogramleder  ISM - Helsefak
 Gunn Elin Fedreheim  Førsteamanuensis  IVP - Helsefak
 Kari Birkelund Olsen  Studieprogramleder IHO - Helsefak
 Christer Peder Dahl  Førsteamanuensis IKM-Helsefak

Leder: Martin Rypdal, instituttleder

Prosessveilder: Eirik G. Lind, seniorrådgiver

Navn Rolle Institutt
Svein-Erik Sveen Prodekan forskning IBEM-IVT
Hans Kristian Hernes Ass. instituttleder ISV-HSL
Astrid Strandbu Ledergruppe ILP-HSL
Cordian Riener Prodekan forskerutdanning NT
Lena Bendiksen Professor Det juridiske fakultet
Fern WIckson Professor BFE
Nina Emaus Professor Helsefak/IHO
Robin Johansen Student  

Kathrine Tveiterås leder arbeidet og har etablert et sekretariat for å bistå med saksbehandling underveis i prosessen. 

Navn Rolle
Øyvind Hjuring Mikalsen Seniorrådgiver, leder av sekretariat
Eirik Gjessing Lind Seniorrådgiver
Britt Elin Steinveg Senirorrådgiver
Eli Margrete Pedersen Seniorrådgiver
Geir Jarle Voldmo Digital partner
Astrid Brokke Seniorrådgiver
Espen Dybwad Kristensen Faggruppeleder, studieadministrative systemer
Elisabet Aaraas Seniorrådgiver kommunikasjon
Annikken Steinbakk Seniorrådgiver kommunikasjon