RELÆXT teater

-utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging

Et forsknings- og tjenestestøtteprosjekt knyttet til Hålogland teaters satsing på tilgjengelige teaterforestillinger "Relæxt teater".

Teaterforestillingen "Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet" ble vist som Relæxt-teater i høst. Foto: Marius Fiskum/ HT

Studier viser at potensielt sårbare grupper som for eksempel barn og unge med funksjonsnedsettelser i liten grad får mulighet til å delta i kulturaktivitet. Det eksisterer dermed et gap mellom lovfestede rettigheter til deltakelse i kulturaktiviteter for hele befolkningen og de faktiske tilbudene til grupper som trenger tilpasninger for å kunne delta. Hålogaland Teater (HT) har som ambisjon å bli Norges ledende teater i forhold til tilgjengelighet for alle innbyggere, inkludert barn og unge som trenger tilrettelegging som teaterpublikum. Prosjektet RELÆXT Teater ble etablert i 2020 som en varig del av HT som et inkluderende teater. Det planlegges minst en RELÆXT forestilling per produksjon.

I RELÆXT-prosjektet inngår et samarbeid med RKBU Nord om kvalitetssikring av innhold, gjennomføring og brukermedvirkning. Forsknings- og tjenestestøtteprosjektet RELÆXT: Utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging bidrar med forskningsbaserte innspill til utviklingen av innholdet i RELÆXT teater og evaluering av tilbudet. Andre viktige samarbeidspartnere er Habilitering for barn og unge – Universitetssykehuset i Nord Norge avd Tromsø (HABU, UNN Tromsø) og brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF). 

HVA ER RELÆXT TEATER? 

Relaxed Performance, RELÆXT teater på norsk, har vært utviklet og tilbudt ved flere teatre i Storbritannia siden tidlig på 1990-tallet. Bakgrunnen for utviklingen av Relaxed Performance-tilnærmingen er at en teatersal for noen personer kan virke så skremmende at de vegrer seg for å oppsøke teateret – teateret oppleves ikke som tilgjengelig. RELÆXT teater går ut på å skape en helhetlig teateropplevelse som er tilpasset til de menneskene som trenger en lettere og ledigere atmosfære når de skal på teater. Vanligvis er disse forestillingene tilpasset mennesker som har lærevansker, autisme, og andre sensoriske utfordringer, men målet er å sikre kulturelle rettigheter for alle. Dette gjøres gjennom tradisjonell fysisk tilrettelegging, men fremfor alt gjennom tilpasning av lyd og lys, tilrettelagt informasjon i forkant og under forestillingene og vektlegging av å skape et tillatende og inkluderende miljø rundt forestillingene. Målet er å gjøre teateropplevelsen tilgjengelig, forutsigbar og god, også for personer som har behov for tilrettelegging. Samtidig er det et mål at et høyt kunstnerisk nivå opprettholdes. Det vil hele tiden være en vurdering mellom hva som kan justeres og hvilke mulige tilpasninger som eventuelt vil senke det kunstneriske nivået. En av problemstillingene i pilotstudien er knyttet til utforskning av denne balansegangen.

Også omsorgspersoner til barn og unge med ulike behov for tilrettelegging kan oppleve teateret som utilgjengelig, og det vil derfor være naturlig å inkludere foreldre og andre omsorgspersoner både som tilskuere i RELÆXT-forestillinger og som viktige deltakere i forskningen.