Banner

Bakgrunn

Det er allment anerkjent at folkehelsearbeid bør fokuserte på universelle, helsefremmende og forebyggende tiltak fremfor behandling av lidelser (Holte, 2012). Å fremme psykisk helse og trivsel, samt å forhindre utvikling av psykiske lidelser er viktig og kan ha en stor samfunnsverdi. Økt mestring, trivsel og god psykisk helse kan øke livskvalitet, samt redusere senere kostnader forbundet med psykiske lidelser (Holte, 2017).

Forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge er en viktig satsning fra norske myndigheter. Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019 – 2024) vil jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet. Den norske regjeringsstrategien for ungdomshelse oppfordrer til utvikling av digitale informasjonstjenester om helse for ungdom (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016).

Opp er en del av forskningsprosjektet UngRisk.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024).

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021.