Seminar 10.4: Setter fokus på flyktningenes psykiske helse

Uten et velfungerende introduksjonsprogram risikerer flyktningene som bosettes i norske kommuner å falle utenfor. Nå samler Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet de som jobber med flyktninger i Sør-Varanger. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med psykiske utfordringer.

Steinar Johansen og Kjersti Dahlberg
Fagkonsulent Steinar Johansen og enhetsleder Kjersti Dahlberg inviterer til seminar om flyktningers psykiske helse. Foto: Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Norge tok i fjor imot 33.000 flyktninger, og mer enn 120 av dem kom til Sør-Varanger. Med så stor tilstrømming av flyktninger til kommunen er det ekstra viktig at de som kommer får et godt og tilpasset introduksjonstilbud. Alternativet kan bli at flyktningene faller av eller at de ikke får noe utbytte av å delta på introduksjonsprogrammet.

- Vi vet fra forskning og egen erfaring at mange flyktninger sliter med ulike former for traumer som hemmer deres læring, med de personlige og samfunnsmessige kostnader dette medfører. For å kunne hjelpe er vi avhengig av et godt samarbeid på tvers av ulike tjenester i kommunen vår. Derfor inviterer vi til et tverrfaglig seminar der flyktninger psykiske helse står i fokus.

Steinar Johansen, fagkonsulent

Når flyktningene ikke kommer seg gjennom introduksjonsprogrammet, eller at de ikke får noe utbytte av det og lærer seg å navigere i måten vi har organisert oss her i Norge, så innebærer det en risiko for at de ikke blir integrert på en god måte i lokalsamfunnet. Det øker igjen risikoen for at de flytter sørover etter noen år, og at vertskommunene i utkantene går glipp av verdifull arbeidskraft.

Flyktninger rømmer fra Nord-Norge: - Handler om én ting (NRK) 

- Det er vårt felles ansvar å hjelpe flyktninger inn i arbeids og samfunnslivet her i Sør-Varanger. I ei tid med mangel på arbeidskraft og hvor barnehager og skoler legges ned fordi det ikke er nok barn igjen i kommunen, så er det kjempeviktig å beholde de flyktningene som bosettes her, forklarer han videre.

Deltar i forskningsprosjekt 

Sør-Varanger kommune og Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet er for tiden med i et forskningsprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet, HelseIntro, ser på hvordan vi kan bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer mens de deltar på introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Hvilke helseutfordringer er det for eksempel flyktningene typisk sliter med? Hvordan skal de skape seg et helt nytt hjem og et godt liv? Hva er det flyktningeungdommene savner – og hva setter de mest pris på?

Som en del av forskningsprosjektet samler nå Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet de ressursene i kommunen som vet hvor skoen trykker til å finne den beste veien videre for flyktningearbeidet i Sør-Varanger.

- Enhetene i kommunen, som arbeider rundt mennesker som har opplevd uroligheter og krig, må samarbeide for at de skal kunne få en best mulig helse- og livssituasjon framover.

Kjersti Øvergaard Dahlberg,
enhetsleder ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Kontaktpersoner

Steinar Johansen
Fagkonsulent ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet
Telefon 900 61 963

Kjersti Øvergaard Dahlberg
Enhetsleder ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet
Telefon 482 42 771

Gunn Elin Fedreheim
Delprosjektleder i forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT
gunn.e.fedreheim@uit.no

Jan Fredrik Frantzen
Kommunikasjonsrådgiver ved UiT
Telefon 900 78 740
jan.f.frantzen@uit.no


Flyktningetjenesten i Sør-Varanger

Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet står for bosetting, etablering, introduksjonsprogram, voksenopplæring, kvalifisering og godkjenning av kvalifikasjoner for nyankomne flyktninger.

Enheten skal tilby nødvendig språk- og grunnopplæring, slik at innvandrere så raskt som mulig kan delta i yrkes- og samfunnsliv, og oppnå økonomisk selvstendighet. Enheten gir tilbud om norskopplæring til familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, samt tilbud om grunnskole for voksne.

Flyktning- og kompetanseenheten gjennomfører norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver i regi av Kompetanse Norge. På forespørsel organiserer og gjennomfører enheten eksterne eksamener for universiteter og høyskoler i Norge.

https://www.svk.no/kirkenes-flyktning-og-kompetanseenhet.426442.no.html


Forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT

Helseutfordringer er en viktig årsak til at ikke alle flyktninger fullfører introduksjonsprogrammet, og heller ikke finner lønnet arbeid etter programslutt. Dette kan føre til økt ulikhet og sosialt utenforskap. Kvinner virker spesielt utsatt for dette.

I forskningsprosjektet HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR).