Et bedre tilbud til flyktninger med helseutfordringer i Harstad - dialogseminar 8. mars

Flyktningetjenesten i Harstad kommune inviterer alle som jobber med flyktninger i kommunen til diskusjon om hvordan vi kan gi flyktninger med helseutfordringer en best mulig start i byen.

Marianne Vikan, Gunn Elin Fedreheim, Anne-Torill Drønen
Nå inviterer de alle som jobber med flyktninger i Harstad til å bli med på dialogseminar 8. mars. Målet er å få til et bedre tilbud til flyktninger med helseutfordringer i kommunen. Foto: Øyvind Arvola, Harstad kommune

Norge tok i fjor imot 33.000 flyktninger, og over 200 av dem kom til Harstad. Med så stor tilstrømming av flyktninger til Harstad er det ekstra viktig at de som kommer får et godt og tilpasset introduksjonstilbud. Alternativet kan være at de faller av og ikke blir integrert på en god måte i lokalsamfunnet. 

Harstad kommune og flyktningetjenesten er for tiden med i et spennende forskningsprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet. Etter halvgått løp har prosjektet, HelseIntro, allerede mange viktige foreløpige funn som kan være relevante for integreringsarbeidet i Harstad. 

Hvilke helseutfordringer er det for eksempel flyktningene typisk sliter med? Hvordan skal de skape seg et helt nytt hjem og et godt liv? Hva er det flyktningeungdommene savner – og hva setter de mest pris på?

Veien videre i Harstad

- Nå inviterer vi alle som jobber med flyktninger i Harstad til et seminar på universitetet i Harstad for å diskutere veien videre. Hvordan skal vi ta imot flyktninger med helseutfordringer på best mulig måte, og hvordan skal vi legge opp introduksjonsprogrammet for flyktninger her i Harstad for å lykkes med det?

Marianne Vikan, fagansvarlig ved enhet for integrering i Harstad kommune.  

Mange av de som nå blir invitert har mye erfaring og kompetanse i flyktningarbeidet, og flyktningetjenesten håper å få samlet så mange som mulig av dem til å bidra inn i arbeidet med en bedre flyktningetjeneste i Harstad.

- Vi ønsker å bruke denne dagen sammen med dere til å utveksle erfaringer og i fellesskap jobbe frem et bedre tilbud for flyktninger med helseutfordringer i vår kommune. Vi håper denne dagen kan danne et godt grunnlag for videre samarbeid innad i kommunen til det beste for våre bosatte flyktninger.

Anne-Torill Drønen, helsesykepleier for flyktninger i Harstad kommune. 

Kontaktpersoner

Marianne Vikan
Fagansvarlig ved Enhet for integrering i Harstad kommune
Telefon 46 95 00 93

Anne-Torill Drønen
Helsesykepleier for flyktninger i Harstad kommune
Telefon 94 83 86 23

Gunn Elin Fedreheim
Delprosjektleder i forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT
gunn.e.fedreheim@uit.no

Jan Fredrik Frantzen
Kommunikasjonsrådgiver ved UiT
Telefon 900 78 740
jan.f.frantzen@uit.no

Fakta om flyktningetjenesten i Harstad

Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Harstad drives av Enhet for integrering i Harstad kommune. Oppgavene til enheten inkluderer tildeling og hjelp med å få seg bolig, etablering, hjelp til godkjenning av kompetanse, forvaltning av kommunens introduksjonsordning og integreringsloven, og helsetjenester for nyankomne flyktninger. 

Enheten jobber også med voksenopplæring for nyankomne flyktninger og andre innvandrere i kommunen, utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverket og NAV, tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med etat kultur og frivillige aktører, og de samarbeider med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.

https://www.harstad.kommune.no/integreringsenheten.607589.no.html

Fakta om forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT

Helseutfordringer er en viktig årsak til at ikke alle flyktninger fullfører introduksjonsprogrammet, og heller ikke finner lønnet arbeid etter programslutt. Dette kan føre til økt ulikhet og sosialt utenforskap. Kvinner virker spesielt utsatt for dette. 

I forskningsprosjektet HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.