Ottar 2000–2003

Utgitte Ottar mellom  2000–2003

 

1954-1959 - 1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1984 - 1985-1989 - 1990-1999 - 2004-2006 - 2007-2009 - 2010-2012 - 2013-2016 - 2017-

 

229/2000 VED FORRIGE TUSENÅRSSKIFTE (UTSOLGT!)
Storli, Inger: Innledning
Bertelsen, Reidar: Nord-Norge og verden ved forrige tusenårsskifte
Norderval, Øyvind: Fra hedendom til kristendom i Nord-Norge
Solli, Brit: Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese
Spurkland, Terje: Tale og skrift ved et tusenårsskifte - historien gjentar seg
Olsen, Bjørnar: Nye tider, nye skikker. Om å leve sammen som samer og nordmenn for 1000 år siden
Lind, Keth E.: Det europeiske fellesskapet før EU. Roma til Nord-Norge i mellomalderen

230/2000 SPEKKHOGGER - STAURKVAL 
Damsgård, Børge og Haug, Tore: Innledning
Øien, Nils: Bestandsforhold og fangst
Similä, Tiu og Ugarte, Fernando: Hvordan studerer vi norske spekkhoggere?
Similä, Tiu og Haug, Tore: Livssyklus og sosialt liv
Similä, Tiu og Damsgård, Børge: Djevelfisk eller effektiv jeger?
Damsgård, Børge: Det er lyd i havet!
Damsgård, Børge: Fra Moby Dick til Free Willy - natursyn i endring?
Frafjord, Karl: Havets ulver

231/2000 KUNSTHISTORIE I NORD   (UTSOLGT!)
Innledning: Hage, Ingebjørg og Bonsdorff, Jan von
Liepe, Lena: Nord-Norges steinkirker fra middelalderen
Nylund, Per Helge: Alterskapet fra Andenes kirke
Hage, Ingebjørg: Grosch-kirker i nord
Posti, Per: Lofoten i billedkunsten fram til 1920-årene
Høydalsnes, Eli: Samtidsbilder av kystkulturen
Dunfjeld, Maja: Tinntrådarbeid-en samisk spesialitet
Guttorm, Gunvor: Samtidsnáhppier
Bonsdorff, Jan von: Hva skal vi med kunst? Et blikk på kunst og kultur i Lofotposten året 1959

232/2000 EN NASJON BLIR TIL   (UTSOLGT!)
Eidheim, Harald og Storm, Dikka: Innledning
Eidheim, Harald: En nasjon veks fram: Sápmi
Stordahl, Vigdis: Et samisk alternativ
Hætta, Odd Mathis: Refleksjoner over en svunnen tid
Guttormsen, Anders: CSV - Ja mii daina oaivilduvvu
Minde, Henry: Samesaken som ble en urfolkssak
Magga, Ole Henrik: Samebevegelsen og det samiske språket
Heatta, Nils Johan: Framveksten av samiske media
Gaski, Harald: "Aldrig sviker jag mitt land"
Persen, Synnøve: Tendenser i samisk kunst og kultur

233/2000 NATUR PÅ FLYTTEFOT (pdf)  (UTSOLGT!)
Innledning: Frafjord, Karl
Smith-Meyer, Sylvia: Elver - naturens transportbånd
Haakensen, Nils: "Brevandringer"
Alm, Torbjørn: Planter på vandring
Pedersen, Torstein: Vandring hos torsk og sild - havets transportbånd
Nilssen, Arne C.: Spredning av insekter over lange avstander
Strann, Karl-Birger: Fugletrekk i Nord-Norge
Prestbakmo, Hans: Reintrekk og reinflytting
Frafjord, Karl: Verdens nordligste havlærskilpadde

234/2001 HEKSEPROSESSER OG TROLLDOM (pdf)  (UTSOLGT!)
Innledning: Alm, Ellen
Alm, Ellen og Hagen, Rune Blix: Hekseprosessene, myter og realiteter
Hagen, Rune Blix: Ondskapen fra nord
Alm, Ellen: Da djevelen kom til Danmark og Norge
Hagen, Rune Blix: Trolldomsforfølgelse i Nord-Norge på 1600-tallet
Sparboe, Per Einar: En trollkvinnes bekjennelse
Granquist, Karin: Til hvem gir du din sjel?
Djesa, Rachel Issa: Heksetro og trolldom hos Dii-folket i Nord-Kamerun

235/2001 GAMLE HAGER I NORD-NORGE  (pdf)   (UTSOLGT!)
Innledning: Engelskjøn, Torstein og Mørkved, Brynhild
Bruun, Magne: De herskapelige hagene
Mørkved, Brynhild: Prestegårdshagene
Hage, Ingebjørg: De gamle stuehagene i Troms
Mørkved, Brynhild: Stauder – grønne kulturskatter
Hegstad, Sveinulf: Tollkasserer Mejers hage
Mørkved, Brynhild: Bevaring for fremtiden


236/2001 MENNESKER PÅ VANDRING   (UTSOLGT!)
Innledning: Storli, Inger
Nielssen, Alf Ragnar: Fra Nord-Norge til Island – emigrasjonen ca. 870-930
Hansen, Lars Ivar: Nordisk og nordeuropeisk innvandring til Nord-Norge på 1500-tallet
Guttormsen, Helge: Kvensk innvandring til Nord-Norge
Soleim, Marianne Neerland: Utvandringen fra Nord-Norge til Amerika
Andresen, Astri: Flytting, fødsler og død blant nomadene i Torne lappmark
Reiersen, Jan Einar: Fraflytting fra utkantene – en omfattende og seigliva prosess
Niemi, Einar: Om politikk og kategorien "innvandrer"

237/2001 FJÆRA (pdf)  (UTSOLGT!)
Innledning: Berge, Jørgen
Møller, Jakob: Flo, fjære og fjæra
Berge, Jørgen og Vader, Wim: Fjæra – utfordringer og muligheter
Berge, Jørgen og Vader, Wim: En fuglerestaurant
Frafjord, Karl: Pattedyr i fjæra
Berge, Jørgen: Småkryp
Nilssen, Arne C.: Insekter i fjæra – er de så få?
Bratrein, Håvard Dahl: "Lendinga" – møtested mellom hav og land
Alm, Torbjørn: Planter i fjærasonen
Grydeland, Sven Erik: Livet ved stranda – for 9000 år siden

238/2001 SAMSPILL I ARKTISK NATUR (UTSOLGT!)
Innledning: Ørbær, Jon Børre og Hanssen-Bauer, Inger
Johannessen, Ola M. og Miles, Martin W.: Forsvinner havisen i Arktis i dette århundre?
Mauritzen, Mette: Isbjørnens arealbruk i Barentshavområdet
Lygre, Kjetil og Johannessen, Ola M.: Iskanten i Barentshavet: Vekstvilkår i et omskiftelig miljø
Svenning, Martin-A.: Røyeotolitten (øresteinen) som ferdskriver hos Svalbardrøye
Lydersen, Christian og Kovacs, Kit M.: Verdens nordligste bestand av steinkobbe
Winther, Jan-Gunnar og Gerland, Sebastian: Er snø jokeren i fremtidens klima?

239/2002 GÅS I NORD (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Tombre, Ingunn M.
Strann, Karl-Birger, Follestad, Arne og Frafjord, Karl: Gjess i Nord-Norge
Mehlum, Fridjof: Gjess på Svalbard
Shimmings, Paul: Hvitkinngås ? bestandsutvikling, trekkmønster og rasteplasser hos Svalbard-bestanden
Madsen, Jesper og Tombre, Ingunn M.: Kortnebbgjess i Vesterålen; problemer for norsk gåseforvaltning?
Clausen, Preben: Merking av Svalbards ringgjess
Øien, Ingar Jostein og Aarvak, Tomas: Dverggås ? en direkte utrydningstruet art både nasjonalt og globalt
Tombre, Ingunn M., Alsos, Inger Greve og Dalhaug, Laila: Individmerking av gjess: om alt fra familieliv til prosesser på bestandsnivå


240/2002 NORDLANDSBÅTEN, I BRUK – I DAG (UTSOLGT!)
Innledning:Eldjarn, Gunnar
Hole, Arne: Tradisjonsbåtens renessanse
Sæther, Arne-Terje og Eldjarn, Gunnar: Lettrodd båt
Sæther, Arne-Terje: Stell og vedlikehold av båt, seil og rigg
Eldjarn, Gunnar: Fembøringen Drauen
Eldjarn, Gunnar, Kramvig, Britt og Sæther, Arne-Terje: Å erfare litt av historia

241/2002 JORDSKJELV I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Innledning: Bøe, Per
Kullerud, Kåre: Hvorfor har vi jordskjelv?
Olesen, Odleiv, Dehls, John og Olsen, Lars: De første nordlendingers katastrofe-skjelv
Bungum, Hilmar og Hicks, Erik C.: Svermiske jordskjelv og spennende tilstander i nord-norsk jordskorpe
Blikra, Lars Harald: Store fjellskred i Troms
Bøe, Per: Helgelandsskjelvet i 1819 – det kraftigste i manns minne
Havskov, Jens, Tvedt, Eirik og Atakan, Kuvvet: Seismisk aktivitet i Nord-Norge siden 1980
Husebye, Eystein S. og Fedorenko, Yuri V.: Sesmologi i skolegården

242/2002 NY I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Kalstad, Johan Albert
Tjelmeland, Hallvard: Norsk og nordnorsk innvandringshistorie etter 1945
Soleim, Marianne Neerland: Sovjetiske krigsfanger i Nord-Norge
Finstad, Bjørn-Petter og Valen, Gerd Johanne: "De kom fra nesten alle himmelstrøk"
Norman, Marjatta: Om finsk innvandring i Norge
Bersvendsen, Hilde Skjerven: Vardø-tamilene
Høgmo, Asle: Nordmannen, Vandreren og de nye Norge

243/2002 DET MANGFOLDIGE MUSEUM (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Thomsen, Elsebeth
Thomsen, Elsebeth og Storm, Dikka: Det mangfoldige museum – samlingene ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
Arnesen, Geir: Digital revolusjon på museet!
Bøe, Per: TSGMi 3300 – et gullnugget fra Alaska
Nilssen, Arne C.: Museets største utlån – et blåkvalskjelett i Japan
Ramstad, Morten: Ravfunn på Melkeøya – spor etter ritualer og dødekult i steinalderen
Thomsen, Elsebeth: Et "Johanneshode" fra Misvær
Graff, Ola: Det "positive" Helgeland – om positiver og positivbygging i søndre Nordland

244/2003 PÅ SKINNER I NORD (pdf)
Innledning: Bull, Marcus M.
Bull, Marcus M: A/S Bjørkåsens gruvebane i Ballangen
Bjerke, Thor: Jernbaneanlegget til Matmoderen Bergværks Aktieselskab
Bull, Marcus M: Jernbaneanlegget ved Bogen gruver
Bull, Marcus M: Gruvebanen på Bjarkøy
Skjæret, Henning: "Sporveien" ved Birtavarre gruver
Bjerke, Thor og Jerijervi, Ørjan: Aktieselskabet Sydvarangers jernbane
Berntsen, Ulf: Jernbanedrift på havneanlegg i Nord-Norge
Bull, Marcus M: Trallbaner rundt fossene i Pasvikelven

245/2003 DET OFFENTLIGE HELSEVESEN I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Kalstad, Johan Albert og Forsdahl, Anders
Lupton, Beate Søholt: Det offentlige helsevesen 400 år
Forsdahl, Anders: Professor Schytte – lege og prest
Skogheim, Dag: Tuberkulose – den store massemorderen
Aaraas, Ivar J.: Sykestuen – en gammel institusjon for framtiden
Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn: No e det foreningsdag – no ska ho Bergitta av gårde
Kvernmo, Siv: Helse og levekår blant samer i fortid og nåtid
Forsdahl, Anders: Distriktslege Andreas Bredal Wessel

246/2003 GAMMEL TRADISJON – NY MEDISIN (pdf)
Innledning: Alm. Torbjørn og Vange, Vibekke
Alm, Torbjørn: Dyvelsdrek og andre eksotiske innslag i folkemedisinen
Loennechen, Thrina: Legemidler, naturlegemidler og naturmidler – hva er forskjellen?
Mørkved, Brynhild: Helsekostpreperater og gammel plantetradisjon
Alm, Torbjørn og Engelskjøn, Torstein: Fra plante til pille: midler mot hodepine og migrene
Alm, Torbjørn og Piirainen, Mikko: Plantenavn og medisinplanter hos kvenene i Nord-Norge
Zimowski, Lise og Grimsgaard, Sameline: Ukebladene – den viktigste formidleren av alternativ medisin?
Røthe, Gunnlaug, Martinussen, Inger og Rapp, Kåre: Antioksydanter i ville bær

247/2003 KONGEKRABBEN (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Sundet, Jan H.
Olsen, Asbjørn: Det startet med ni krabber i 1960
Nilssen, Einar M.: Biologi og utbredelse av kongekrabben i Barentshavet
Dørum, Kjell Kristian: Forvaltning av kongekrabbe i Norge
Sundet, Jan H.: Fangst og bifangst av kongekrabbe i Norge
Seipajærvi, Øyvind: Bugøynes – Norges kongekrabbe-hovedstad
Siikavuopio, Stein I. og Dale, Trine: Er kongekrabbe vårt nye tifots husdyr?
Nilssen, Einar M.: Forskningsmessige utfordringer med kongekrabben som introdusert art

248/2003 MELKØYA – Dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år (pdf)
Innledning: Hesjedal, Anders og Niemi, Anja Roth
Hesjedal, Anders: De arkeologiske undersøkelsene på Melkøya
Ramstad, Morten: Som man graver, finner man!
Niemi, Anja Roth: Melkøya i rom og tid
Jensen, Christin og Elverland, Ellen: Melkøya – ei øy i stadig forandring, med og uten menneskets hjelp
Linderholm, Johan: Miljøarkeologi i nordligste Skandinavia
Nordby, Camilla Celine: Tyggis fra steinalderen
Ramstad, Morten: De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00