Ottar 2000–2003

Utgitte Ottar mellom  2000–2003

 

1954-1959 - 1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1984 - 1985-1989 - 1990-1999 - 2004-2006 - 2007-2009 - 2010-2012 - 2013-2016 - 2017-

 

229/2000 VED FORRIGE TUSENÅRSSKIFTE (UTSOLGT!)
Storli, Inger: Innledning
Bertelsen, Reidar: Nord-Norge og verden ved forrige tusenårsskifte
Norderval, Øyvind: Fra hedendom til kristendom i Nord-Norge
Solli, Brit: Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese
Spurkland, Terje: Tale og skrift ved et tusenårsskifte - historien gjentar seg
Olsen, Bjørnar: Nye tider, nye skikker. Om å leve sammen som samer og nordmenn for 1000 år siden
Lind, Keth E.: Det europeiske fellesskapet før EU. Roma til Nord-Norge i mellomalderen

230/2000 SPEKKHOGGER - STAURKVAL 
Damsgård, Børge og Haug, Tore: Innledning
Øien, Nils: Bestandsforhold og fangst
Similä, Tiu og Ugarte, Fernando: Hvordan studerer vi norske spekkhoggere?
Similä, Tiu og Haug, Tore: Livssyklus og sosialt liv
Similä, Tiu og Damsgård, Børge: Djevelfisk eller effektiv jeger?
Damsgård, Børge: Det er lyd i havet!
Damsgård, Børge: Fra Moby Dick til Free Willy - natursyn i endring?
Frafjord, Karl: Havets ulver

231/2000 KUNSTHISTORIE I NORD   (UTSOLGT!)
Innledning: Hage, Ingebjørg og Bonsdorff, Jan von
Liepe, Lena: Nord-Norges steinkirker fra middelalderen
Nylund, Per Helge: Alterskapet fra Andenes kirke
Hage, Ingebjørg: Grosch-kirker i nord
Posti, Per: Lofoten i billedkunsten fram til 1920-årene
Høydalsnes, Eli: Samtidsbilder av kystkulturen
Dunfjeld, Maja: Tinntrådarbeid-en samisk spesialitet
Guttorm, Gunvor: Samtidsnáhppier
Bonsdorff, Jan von: Hva skal vi med kunst? Et blikk på kunst og kultur i Lofotposten året 1959

232/2000 EN NASJON BLIR TIL   (UTSOLGT!)
Eidheim, Harald og Storm, Dikka: Innledning
Eidheim, Harald: En nasjon veks fram: Sápmi
Stordahl, Vigdis: Et samisk alternativ
Hætta, Odd Mathis: Refleksjoner over en svunnen tid
Guttormsen, Anders: CSV - Ja mii daina oaivilduvvu
Minde, Henry: Samesaken som ble en urfolkssak
Magga, Ole Henrik: Samebevegelsen og det samiske språket
Heatta, Nils Johan: Framveksten av samiske media
Gaski, Harald: "Aldrig sviker jag mitt land"
Persen, Synnøve: Tendenser i samisk kunst og kultur

233/2000 NATUR PÅ FLYTTEFOT (pdf)  (UTSOLGT!)
Innledning: Frafjord, Karl
Smith-Meyer, Sylvia: Elver - naturens transportbånd
Haakensen, Nils: "Brevandringer"
Alm, Torbjørn: Planter på vandring
Pedersen, Torstein: Vandring hos torsk og sild - havets transportbånd
Nilssen, Arne C.: Spredning av insekter over lange avstander
Strann, Karl-Birger: Fugletrekk i Nord-Norge
Prestbakmo, Hans: Reintrekk og reinflytting
Frafjord, Karl: Verdens nordligste havlærskilpadde

234/2001 HEKSEPROSESSER OG TROLLDOM (pdf)  (UTSOLGT!)
Innledning: Alm, Ellen
Alm, Ellen og Hagen, Rune Blix: Hekseprosessene, myter og realiteter
Hagen, Rune Blix: Ondskapen fra nord
Alm, Ellen: Da djevelen kom til Danmark og Norge
Hagen, Rune Blix: Trolldomsforfølgelse i Nord-Norge på 1600-tallet
Sparboe, Per Einar: En trollkvinnes bekjennelse
Granquist, Karin: Til hvem gir du din sjel?
Djesa, Rachel Issa: Heksetro og trolldom hos Dii-folket i Nord-Kamerun

235/2001 GAMLE HAGER I NORD-NORGE  (pdf)   (UTSOLGT!)
Innledning: Engelskjøn, Torstein og Mørkved, Brynhild
Bruun, Magne: De herskapelige hagene
Mørkved, Brynhild: Prestegårdshagene
Hage, Ingebjørg: De gamle stuehagene i Troms
Mørkved, Brynhild: Stauder – grønne kulturskatter
Hegstad, Sveinulf: Tollkasserer Mejers hage
Mørkved, Brynhild: Bevaring for fremtiden


236/2001 MENNESKER PÅ VANDRING   (UTSOLGT!)
Innledning: Storli, Inger
Nielssen, Alf Ragnar: Fra Nord-Norge til Island – emigrasjonen ca. 870-930
Hansen, Lars Ivar: Nordisk og nordeuropeisk innvandring til Nord-Norge på 1500-tallet
Guttormsen, Helge: Kvensk innvandring til Nord-Norge
Soleim, Marianne Neerland: Utvandringen fra Nord-Norge til Amerika
Andresen, Astri: Flytting, fødsler og død blant nomadene i Torne lappmark
Reiersen, Jan Einar: Fraflytting fra utkantene – en omfattende og seigliva prosess
Niemi, Einar: Om politikk og kategorien "innvandrer"

237/2001 FJÆRA (pdf)  (UTSOLGT!)
Innledning: Berge, Jørgen
Møller, Jakob: Flo, fjære og fjæra
Berge, Jørgen og Vader, Wim: Fjæra – utfordringer og muligheter
Berge, Jørgen og Vader, Wim: En fuglerestaurant
Frafjord, Karl: Pattedyr i fjæra
Berge, Jørgen: Småkryp
Nilssen, Arne C.: Insekter i fjæra – er de så få?
Bratrein, Håvard Dahl: "Lendinga" – møtested mellom hav og land
Alm, Torbjørn: Planter i fjærasonen
Grydeland, Sven Erik: Livet ved stranda – for 9000 år siden

238/2001 SAMSPILL I ARKTISK NATUR (UTSOLGT!)
Innledning: Ørbær, Jon Børre og Hanssen-Bauer, Inger
Johannessen, Ola M. og Miles, Martin W.: Forsvinner havisen i Arktis i dette århundre?
Mauritzen, Mette: Isbjørnens arealbruk i Barentshavområdet
Lygre, Kjetil og Johannessen, Ola M.: Iskanten i Barentshavet: Vekstvilkår i et omskiftelig miljø
Svenning, Martin-A.: Røyeotolitten (øresteinen) som ferdskriver hos Svalbardrøye
Lydersen, Christian og Kovacs, Kit M.: Verdens nordligste bestand av steinkobbe
Winther, Jan-Gunnar og Gerland, Sebastian: Er snø jokeren i fremtidens klima?

239/2002 GÅS I NORD (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Tombre, Ingunn M.
Strann, Karl-Birger, Follestad, Arne og Frafjord, Karl: Gjess i Nord-Norge
Mehlum, Fridjof: Gjess på Svalbard
Shimmings, Paul: Hvitkinngås ? bestandsutvikling, trekkmønster og rasteplasser hos Svalbard-bestanden
Madsen, Jesper og Tombre, Ingunn M.: Kortnebbgjess i Vesterålen; problemer for norsk gåseforvaltning?
Clausen, Preben: Merking av Svalbards ringgjess
Øien, Ingar Jostein og Aarvak, Tomas: Dverggås ? en direkte utrydningstruet art både nasjonalt og globalt
Tombre, Ingunn M., Alsos, Inger Greve og Dalhaug, Laila: Individmerking av gjess: om alt fra familieliv til prosesser på bestandsnivå


240/2002 NORDLANDSBÅTEN, I BRUK – I DAG (UTSOLGT!)
Innledning:Eldjarn, Gunnar
Hole, Arne: Tradisjonsbåtens renessanse
Sæther, Arne-Terje og Eldjarn, Gunnar: Lettrodd båt
Sæther, Arne-Terje: Stell og vedlikehold av båt, seil og rigg
Eldjarn, Gunnar: Fembøringen Drauen
Eldjarn, Gunnar, Kramvig, Britt og Sæther, Arne-Terje: Å erfare litt av historia

241/2002 JORDSKJELV I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Innledning: Bøe, Per
Kullerud, Kåre: Hvorfor har vi jordskjelv?
Olesen, Odleiv, Dehls, John og Olsen, Lars: De første nordlendingers katastrofe-skjelv
Bungum, Hilmar og Hicks, Erik C.: Svermiske jordskjelv og spennende tilstander i nord-norsk jordskorpe
Blikra, Lars Harald: Store fjellskred i Troms
Bøe, Per: Helgelandsskjelvet i 1819 – det kraftigste i manns minne
Havskov, Jens, Tvedt, Eirik og Atakan, Kuvvet: Seismisk aktivitet i Nord-Norge siden 1980
Husebye, Eystein S. og Fedorenko, Yuri V.: Sesmologi i skolegården

242/2002 NY I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Kalstad, Johan Albert
Tjelmeland, Hallvard: Norsk og nordnorsk innvandringshistorie etter 1945
Soleim, Marianne Neerland: Sovjetiske krigsfanger i Nord-Norge
Finstad, Bjørn-Petter og Valen, Gerd Johanne: "De kom fra nesten alle himmelstrøk"
Norman, Marjatta: Om finsk innvandring i Norge
Bersvendsen, Hilde Skjerven: Vardø-tamilene
Høgmo, Asle: Nordmannen, Vandreren og de nye Norge

243/2002 DET MANGFOLDIGE MUSEUM (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Thomsen, Elsebeth
Thomsen, Elsebeth og Storm, Dikka: Det mangfoldige museum – samlingene ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
Arnesen, Geir: Digital revolusjon på museet!
Bøe, Per: TSGMi 3300 – et gullnugget fra Alaska
Nilssen, Arne C.: Museets største utlån – et blåkvalskjelett i Japan
Ramstad, Morten: Ravfunn på Melkeøya – spor etter ritualer og dødekult i steinalderen
Thomsen, Elsebeth: Et "Johanneshode" fra Misvær
Graff, Ola: Det "positive" Helgeland – om positiver og positivbygging i søndre Nordland

244/2003 PÅ SKINNER I NORD (pdf)
Innledning: Bull, Marcus M.
Bull, Marcus M: A/S Bjørkåsens gruvebane i Ballangen
Bjerke, Thor: Jernbaneanlegget til Matmoderen Bergværks Aktieselskab
Bull, Marcus M: Jernbaneanlegget ved Bogen gruver
Bull, Marcus M: Gruvebanen på Bjarkøy
Skjæret, Henning: "Sporveien" ved Birtavarre gruver
Bjerke, Thor og Jerijervi, Ørjan: Aktieselskabet Sydvarangers jernbane
Berntsen, Ulf: Jernbanedrift på havneanlegg i Nord-Norge
Bull, Marcus M: Trallbaner rundt fossene i Pasvikelven

245/2003 DET OFFENTLIGE HELSEVESEN I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Kalstad, Johan Albert og Forsdahl, Anders
Lupton, Beate Søholt: Det offentlige helsevesen 400 år
Forsdahl, Anders: Professor Schytte – lege og prest
Skogheim, Dag: Tuberkulose – den store massemorderen
Aaraas, Ivar J.: Sykestuen – en gammel institusjon for framtiden
Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn: No e det foreningsdag – no ska ho Bergitta av gårde
Kvernmo, Siv: Helse og levekår blant samer i fortid og nåtid
Forsdahl, Anders: Distriktslege Andreas Bredal Wessel

246/2003 GAMMEL TRADISJON – NY MEDISIN (pdf)
Innledning: Alm. Torbjørn og Vange, Vibekke
Alm, Torbjørn: Dyvelsdrek og andre eksotiske innslag i folkemedisinen
Loennechen, Thrina: Legemidler, naturlegemidler og naturmidler – hva er forskjellen?
Mørkved, Brynhild: Helsekostpreperater og gammel plantetradisjon
Alm, Torbjørn og Engelskjøn, Torstein: Fra plante til pille: midler mot hodepine og migrene
Alm, Torbjørn og Piirainen, Mikko: Plantenavn og medisinplanter hos kvenene i Nord-Norge
Zimowski, Lise og Grimsgaard, Sameline: Ukebladene – den viktigste formidleren av alternativ medisin?
Røthe, Gunnlaug, Martinussen, Inger og Rapp, Kåre: Antioksydanter i ville bær

247/2003 KONGEKRABBEN (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Sundet, Jan H.
Olsen, Asbjørn: Det startet med ni krabber i 1960
Nilssen, Einar M.: Biologi og utbredelse av kongekrabben i Barentshavet
Dørum, Kjell Kristian: Forvaltning av kongekrabbe i Norge
Sundet, Jan H.: Fangst og bifangst av kongekrabbe i Norge
Seipajærvi, Øyvind: Bugøynes – Norges kongekrabbe-hovedstad
Siikavuopio, Stein I. og Dale, Trine: Er kongekrabbe vårt nye tifots husdyr?
Nilssen, Einar M.: Forskningsmessige utfordringer med kongekrabben som introdusert art

248/2003 MELKØYA – Dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år (pdf)
Innledning: Hesjedal, Anders og Niemi, Anja Roth
Hesjedal, Anders: De arkeologiske undersøkelsene på Melkøya
Ramstad, Morten: Som man graver, finner man!
Niemi, Anja Roth: Melkøya i rom og tid
Jensen, Christin og Elverland, Ellen: Melkøya – ei øy i stadig forandring, med og uten menneskets hjelp
Linderholm, Johan: Miljøarkeologi i nordligste Skandinavia
Nordby, Camilla Celine: Tyggis fra steinalderen
Ramstad, Morten: De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart