Ottar 1980–1984

Utgitte Ottar mellom 1980–1984

 

1954-1959    1960-1969   1970-1979   1985-1989    1990-1999    2000-2003    2004-2006    2007-2009    2010-2012    2013-2016   2017-

 

119-120/1980 INDUSTRIALISERING OG ARBEIDERBEVEGELSE I NORD-NORGE FRAM TIL CA. 1920 (UTSOLGT)
Helge A. Wold: Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge.
Benum, Edgeir: Industrialisering i Nord-Norge ca.1875 -ca. 1920.
Ukjent forfatter: Sulisvise II.
Skadberg, Karl: Sulitjelma-arbeidernes organisering i 1907.
Ukjent forfatter: Slavemerket.
Skogheim, Dag: Proletariat og organisering i Lapplands Helvete.
Johnsen, Axel: Sulitjelma Gruvemuseum - et forsøk på å bevare arbeidernes egen kultur.
Hagen, Rune: Arbeiderbevegelsens arkiv for Nord-Norge.
Wold, Helge A.: Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge - en litteraturoversikt.

121-122/1980 NORDLYSOBSERVATORIET 50 ÅR  (UTSOLGT!)
Brekke, Asgeir og Egeland, Alf: Det historiske nordlys.
Leer, Egil: Nordlysets årsak.
Havnes, Ove: Nordlys i verdensrommet.
Harang, Ove: Nordlys i atmosfæren.
Bratteng, Ove: Radiobølgeforplantning i atmosfæren.
Holt, Olav: Nordlysobservatoriet gjennom 50 år.
Solheim, Jan-Erik: Nordlysobservatoriet idag.
Brekke, Asgeir: Internasjonale forpliktelser.
Trulsen, Jan: Observatoriet i 80-årene.

123/1980 DIAGNOSE KREFT
 (UTSOLGT)
Larsen, Kjell: Utstillingen "Diagnose kreft"
Olstad, Reidun: Kreft og kreftforskning.
Eide, Tore Jae.: Hvordan kan kreft påvises?
Holtedahl, Knut: Kreft og primærlegen.
Sørlie, Dag: Kirurgisk behandling av kreftsykdommer.
Aarbakke, Jarle: Behandling av smerter hos kreftpasienter.
Anonym forfatter: En brystkreftoperert pasient.
Grøttum, Kjell A.: Kreftomsorgen i Nord-Norge.
Lehmann, Egil H.: Kreft og epidemiologi.

124/1980 MIDLERTIDIG VERNEDE VASSDRAG I NORD-NORGE - UNDERSØKELSER I REISAVASSDRAGET (UTSOLGT) 
Hindrum, Reidar: 16 nordnorske vassdrag vernet i 10 år.
Huru, Helge: Undersøkelsene - Reisavassdraget som eksempel.
Bøe, Per: De geologiske forhold.
Sivertsen, Arne: Løsmasser og tilhørende landformer.
Mølster, Liv G.: Vegetasjon og flora.
Hindrum, Reidar: Fugle- og dyreliv.
Huru, Helge: Livet i ferskvann.
Mølster, Liv G.: Vassdragenes verneverdi.

125-126/1980 HELGØY I TROMS. PÅ LEITING ETTER HISTORIA I ET NORDNORSK KYSTSAMFUNN (UTSOLGT!)
Wold, Helge A.: På leiting etter 5000 års nordnorsk historie.
Mathiesen, Per: Om forskjeller mellom folk i fortiden. Kan vi studere hvordan misforhold mellom folkegrupper oppstår?
Vorren, Karl-Dag: Pollenanalytiske undersøkelser.
Bratrein, Håvard Dahl: "Herpaa ere vilde Rheene" villreinfangst i Karlsøy i eldre tid.
Simonsen, Povl: Steinalder i Helgøy.
Holm-Olsen, Inger Marie: Jernalder i Helgøy.
Nielsen, Alf R.: Økonomisk blomstringstid og tilflytting til Helgøy omkring år 1600.
Søbstad, Tom: Sjøsamene i Helgøy - fangstfolk, fiskere eller bønder?
Bær, Per A.: Hygiene og renslighetsstelll i Helgøy og Karlsøy rundt siste århundreskifte. En anskueliggjøring av etnisk differensiering.
Wold, Helge A: "Store tyver pranger i gull og silke". Kremmere i Helgøy og deres kunder på 1700-tallet.
Rossnes, Gustav: "Forsømt på grund av fiskeri". Konflikten mellom barns arbeid og skolegang i gamle dager.

127-128/1981 GRENSELAND (UTSOLGT!)
Bratrein, Håvard Dahl: "Grenseland".
Simonsen, Povl: Pasvikområdet som grenseland i de eldste tider.
Wikan, Steinar: Pasvik som finsk-norsk grenseland.
Røst, Åmund: "Selskabet til fremme af Finnmarkens jordbrug". 
1899-1910 I jordbrukets eller fornorskingens tjeneste.
Skogheim, Dag: Politikk og grenser.
Richter-Hanssen, Einar: Pro-finske holdninger i mellomkrigstiden.
Bratrein, Håvard Dahl: Forkynning eller utenrikspolitikk? Statskirka og den finske fare.

129/1981 ALTA-SAK - SAMESAK - URBEFOLKNINGSSAK (UTSOLGT)
Wæhle, Espen: Den internasjonale arbeidsgruppen for urbefolkningsspørsmål.
Bjørnebye, John: Hva har Norge gjort internasjonalt?
Kleivan, Helge: Verdensrådet av urbefolkninger - WCIP.
Thuen, Trond: Samene - eg eget folk.
Bjørklund, Ivar og Brantenberg, Terje: Alta - Kautokeinoutbyggingen,
reindrift og samisk kultur.
Bjørklund, Ivar: Hva med sjøsamene?
Solem, Eva: Alta-saken og folkeoponionen.
Mathiesen, Per: Det samepolitiske program.
Mathiesen, Per: Sameland og Norge - Konflikt eller sameksistens?
Thuen, Trond: Bibliografi ca. 1970-1980 over samiske samfunnsforhold.

130/1981 LEGEPLANTER PÅ NORDKALOTTEN
 (UTSOLGT!)
Møller, Jakob: Legeplanter på Nordkalotten.
Nettelbladt, Mats: Litt om folkemedisin før og nå.
Nettelbladt, Mats: 24 Legeplanter på Nordkalotten.
Rognlien, Bernt: Legeplanter og moderne medisin.

131/1981 VERNET OM DE NORDNORSKE KULTURMINNER (UTSOLGT)
Simonsen, Povl: Litt om norsk fortidsminnevern gjennom tidene.
Munch, Gerd Stamsø: Om den nye Lov om Kulturminner.
Simonsen, Povl: Nordnorske fortidsminner av mange typer.
Storm, Dikka: Samisk kulturminnevern.
Munch, Jens Storm: Vern om den nyere tids kulturminner.
Reymert, Per Kyrre: Skipsfunn og sportsdykking.
Holm-Olsen, Inger Marie: Registrering og kartlegging av fortidsminnene.
Helskog, Knut: Når kulturminnene ligger i veien.
Barr, Susan: Kulturvern på Svalbard og Jan Mayen.
Simonsen, Povl: Hvorfor skal vi ta vare på kulturminnene?
Tillegg: Lov om kulturminner av 9.juni 1978.

132/1981 SEL OG SELFANGST (UTSOLGT!)
Haug, Tore og Sandnes, Otto K.: Selenes opphav og tilpasninger til et liv i vannet.
Bjørge, Arne: Kystselene.
Haug, Tore: Grønlandssel, klappmyss og selfangst på Ishavet.
Johnsen, Marit Hauan og Mathisen, Stein R.: Kobbekjøtt.
Taugbøl, Geir: Ringselen.
Sandnes, Otto K.: Blåsel.
Haug, Tore og Sandnes, Otto K.: Kvalrossen - en arktisk enehersker.
Sandnes, Otto K.: Noen synspunkter på norsk selfangst.

133/1981 MINERALSKE RESSURSER I NORD-NORGE  (UTSOLGT!)
Bøe, Per: Mineralske ressurser.
Lindahl, Ingvar: Viktige malmer i Nord-Norge.
Bøe, Per: Industrimineraler.
Ryghaug, Per: Skiferforekomster i Nord-Norge.
Neeb, Per-Richard: Sand- og grusressurser i Nord-Norge.

134/1982 BARN I NORD-NORGE FORTELLER  (UTSOLGT!)
Barn fra Mosjøen skole forteller.
Barn fra Henningsvær skole forteller.
Barn fra Prestvannet skole forteller.
Barn fra Masi skole forteller.

135/1982 SKADEINSEKTER OG ANDRE SMÅKRYP I HUS   (UTSOLGT!)
Nilssen, Arne C.:
Forord - Innledning.
Litt om artsbestemming.
Skadedyr i trevirke i hus.
Skadedyr i mat og matrester.
Skadedyr på klær, pelsverk og biologiske samlinger.
Skadedyr på mennesker.
Andre smådyr.
Generelt om bekjempelse.

136/1982 NORD-NORGES BERGGRUNN - EN NATURHISTORIE I STEIN (UTSOLGT!)
Fareth, Eigill: Nord-Norge er eldre enn Sør-Norge.
Grunnfjellets tidsalder - prekambrium.
Senprekambrium.
Den kaledonske fjellkjedes tidsalder.
Etter kaledon-nedtæring av fjellkjeden.

137/1982 KYSTSAMISK BOSETTING (UTSOLGT!)
Kalstad, Johan Albert og Storm, Dikka: Bosettingsmønster og næringsliv i kystsameområdene.
Aarseth, Bjørn: Kystsamenes bosetting i rikspolitisk sammenheng.
Kalstad, Johan Albert: Utmarka som økonomisk ressurs for samene ved kysten.
Storm, Dikka: Markebygdene.
Kalstad, Johan Albert: Kystsamisk reindrift.
Hansen, Lars Ivar: Kystsamer og handel på Nordkalotten i eldre tid.
Vorren, Ørnulv: Kystsamenes husformer.

138/1982 KVAL OG KVALFANGST (UTSOLGT!)
Haug, Tore: Kvalene - pattedyra som tok farvel med landjorda.
Haug, Tore og Reymert, Per Kyrre: Rettkvalene og den gamle kvalfangsten, spesielt ved Svalbard.
Simonsen, Povl: Den tidlige nederlandske kvalfangst i Nord-Norge.
Arnesen, Arthur K.: De store finnkvalartene og den moderne storkvalfangsten i Nord-Norge.
Olsen, Bjørnar: Mehamn 1903 - fiskeropprør mot kvalfangstnæring.
Jonsgård, Åge: Vågekvalen - naturgrunnlaget for den norske småkvalfangsten
Rørvik, Carl Jakob: Kvalfangstkommisjonen, kvalbestander og kvalforskning.
Haug, Tore og Gulliksen, Bjørn: Spermkvalen - giganten blant tannkvalene.
Christensen, Ivar: Spekkhogger, grindhval, nebbhval og spisshval - biologi og fangst.
Haug, Tore: Kvitkval og narkkval - gjester fra ishavet.
Gulliksen, Bjørn: Nise og springere.

139/1982 KVINNEARBEID I ENDRING (UTSOLGT)
Gerrard, Siri: Kvinnearbeid og spesialisering.
Flakstad, Anne Grethe: Kvinnevilkår i kombinasjonsbruk.
Kvinnenes rolle når bruksavviklinga setter inn.
Fyhn, Asbjørg: Kvinner i jordbruket - ei tradisjonell arbeids- og kjønnsrolletilpasning?
Jakobsen, Randi og Jensen, Synnøve: Pendlerkoner. Kvinners situasjon i ei pendlerbygd.
Knutsen, Anne Berit: "Det va mang gang nattarbeid for meg og". Om kvinner og arbeid i Mo i Rana.
Fossbakk, Beate: Samiske og norske kvinners husflidsarbeid. Om organisering av en tradisjon.

140/1983 HVEM SPISER HVEM I HAVET? (UTSOLGT!)
Gulliksen, Bjørn: Næringskjeder og næringsnett i havet.
Eilertsen, Hans Chr.: Planteplankton ("groen") - første ledd i næringskjeden i havet.
Sands, Norma Jean: Dyreplankton.
Gulliksen, Bjørn: Bunndyrene.
Evans, Rosalie A.: Pelagiske fisker.
Eliassen, Jens-Eric: Bunnfiskene.
Haug, Tore: Sjøpattedyras beskatning av marine ressurser i nord-norske farvann.
Barrett, Robert T.: Sjøfugl som sjødyr.
Kjørsvik, Elin: Menneskene - på toppen av næringspyramiden.

141/1983 ERVERV OG BOSETNING (UTSOLGT!)
Hultgren, Tora og Storli, Inger: Gammelt avfall gir ny kunnskap. Naturvitenskapelige metoder belyser førhistorisk ervervsliv.
Sandmo, Anne-Karine: På spor av den eldste bosetningen i Nord-Norge - nye funn fra Troms.
Andreassen, Reidun L.: Hus fra yngre steinalder på Sørøy, et rekonstruksjonsforslag.
Schanche, Audhild: Hva kan gravhauger og gårdshauger fortelle om bosettingshistorien i Sør-Troms.
Olsen, Bjørnar: Eiendomsmerker på 2000 år gamle fangstredskap.
Moltu, Tom: Dei store hustuftanlegga frå jarnalderen på Bø og Steigen på Engeløya.
Jørgensen, Roger: Spor etter gammel bosetning på Bleik på Andøya.

142/1983 KVINNEORGANISERING ELLER JENTEFLUKT (UTSOLGT)
Gerrard, Siri: Innledning. Organisering for de etablerte kvinner - flytting for ungjentene.
Gerrard, Siri og Haavind, Bi: Fagorganiserte kvinner i fiskeindustrien - i utkanten av en mannsorganisasjon?
Bye, Irene: Krisesenteret i Tromsø - et kvinnefellesskap.
Grønbech, Dagrunn: "De e her e vel bo, men...". Likestilling og valgfagundervisning sett i forhold til framtidsønskene hos ungdomsskoleelevene i ei nord-norsk kystbygd.
Nyseth, Toril: De unge jentenes flytting fra Finnmark.

143/1983 SKOG I NORD-NORGE 
(UTSOLGT!)
Elvebakk, Arve: Livsformfordeling blant nordlege treslag.
Elven, Reidar: Trær i Nord-Norge.
Spjelkavik, Sigmund: De vanligste skogtypene i Nord-Norge.
Elvebakk, Arve: To spesielle furuskogtypar.
Nettelbladt, Mats G.: Edellauvskog i Nordland.
Johansen, Bernt E.: Oreskog
Elvebakk, Arve: Ospeholt.
Spjelkavik, Sigmund: De vanligste jordsmonntypene i Nord-Norge.
Endal, Arild: Høstfarger og vinterkvile hos trær.
Kaasen, Tore: Skogens økonomiske betydning i Nord-Norge.
Andreassen, Bjørnulf: Vern av skog i Nord-Norge.

144/1983 SPOR AV ELDSTE LIV I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Hanken, Nils-Martin: Prinsippene for inndeling av sedimentære bergarter.
Hva er et fossil? Livets oppståen og tidligste utvikling.
Siedlecka, Anna: Prekambriske stromatolitter.
Bergstøm, Jan: Prekambriske sporfossiler.
Hanken, Nils-Martin: Livets utvikling ved overgangen
prekambrium/kambrium.
Føyn, Sven: Underkambriske dyrefossiler fra Troms og Finnmark.
Ahlberg, Per: Underkambriske trilobitter fra Troms.

145/1983 NORDISK FISKE I OLDTID OG MIDDELALDER (UTSOLGT!)
Eliassen, Jens-Eric: Fisk og fiskerier i Nord-Norge.
Helskog, Ericka: Finnmarks fiske i yngre steinalder.
Simonsen, Povl: Gamle fiskesøkk.
Olsen, Bjørnar: Forhistorisk fiske med beinangler.
Jørgensen, Roger: Hva arkeologien kan fortelle om levemåten på Andøya i jernalderen.
Munch, Gerd Stamsø: Hvorfor finner vi så få fiskeredskaper fra nordnorsk jernalder?
Andreassen, Reidun L.: Tilberedning og oppbevaring av fisk i forhistorisk tid
Bratrein, Håvard Dahl: Storfiske og fiskehandel i Nord-Norge i middelalderen.
Holm-Olsen, Inger Marie: Fisk og gårdshauger i Helgøy ca. 1300-1700 e.Kr.

146/1984 FOSSILER I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Hanken, Nils-Martin og Bromley, Richard: Sporfossiler fra Dividalsgruppen.
Erdtmann, Henningsmoen, Welsch og Windolph: Fossiler fra Digermulhalvøya.
Binns, Richard og Hanken, Nils-Martin: Fossiler fra kaledonske skyvedekker.
Dalland, Arne: Fossiler fra jura og kritt periodane på Andøya.

147/1984 NORDLANDSBÅTEN
   (UTSOLGT!)
Eldjarn, Gunnar: Teknisk beskrivelse av Nordlandsbåten.
Fembøringen "Drauen".
Posti, Per: Mannskapet på Nordlandsbåten.
Posti, Per: Nordlandsbåten på museum.
Rossnes, Gustav: Nordlandsbåten som ulykkesbåt.
Klepp, Asbjørn: Eldre båtbygging i Troms og Finnmark.
Hole, Arne R.: Nordlandsbåten i vår egen tid.
Nilssen, Helge N.: Stell og vedlikehold av båt og rigg.
Bratrein, Håvard Dahl: Nordlandsbåtens symbolverdi.

148/1984 SJØFUGL I NORD-NORGE
 (UTSOLGT!)
Vader, Wim: Hva er sjøfugl og hvorfor er det så mange i Nord-Norge?
Barrett, Rob: Sommeren på et fuglefjell.
Strann, Karl-Birger: Holmer og skjær på yttersida.
Rikardsen, Fritz: Andre sjøfugl.
Strann, Karl-Birger: Sjøfugl om vinteren.
Barrett, Rob: Bestandsendringer og vern av sjøfugl.
Vader, Wim: Sjøfugl og fiskeriene.
Richardsen, Fritz: Mennesker og sjøfugl i gammel og ny tid.

149/1984 FOTOGRAFENES NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Wold, Helge A.: På første klasse gjennom "Midnattsolens land" - et kritisk blikk på Anders B.Wilses Nord-Norge-bilder.
Wikan, Steinar: Ellisif Wessel - en revolusjonær fotograf.
Olsen, Venke: Samuli Paulaharju i Nord-Norge - Bildene og menneskene bak.
Wold, Helge A.: "No må dokker stå still - for no kjem eg te å knepp!"
Emelius Johansen Nyholmen - bygdefotograf i Herøy på Helgeland.

150/1984 LIVET I HAVET VED SVALBARD
 (UTSOLGT!)
Gulliksen, Bjørn: Det fysiske havmiljø ved Svalbard og i Barentshavet.
Tande, Kurt og Eilertsen, Hans Chr.: Plante og dyreplankton ved Svalbard.
Gulliksen, Bjørn: Isflora og isfauna - næringsgrunnlag for pattedyr og
sjøfugl i isdekte farvann.
Gulliksen, Bjørn: Dyr og planter (benthos) på havbunnen ved Svalbard.
Haug, Tore og Gulliksen, Bjørn: Fiskene ved Svalbard.
Haug, Tore: Pattedyr med tilknytning til havet rundt Svalbard.
Mehlum, Fridtjof: Svalbards sjøfugler.

151/1984 BYGGESKIKK OG BYGNINGSVERN
 (UTSOLGT!)
Hage, Ingebjørg:
Den eldre bebyggelse i landsdelen. Hus - tun - tettsted.
Byggeskikk. Fra torvhus til typehus.
Eldre hus. En ressurs og en utfordring.
Vinduer.
Dører.
Tilleggsisolering.
Takutbedring.
Nye behov i gamle hus.
Finansiering og faglig rettledning.

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00