Ottar 1980–1984

Utgitte Ottar mellom 1980–1984

 

1954-1959    1960-1969   1970-1979   1985-1989    1990-1999    2000-2003    2004-2006    2007-2009    2010-2012    2013-2016   2017-

 

119-120/1980 INDUSTRIALISERING OG ARBEIDERBEVEGELSE I NORD-NORGE FRAM TIL CA. 1920 (UTSOLGT)
Helge A. Wold: Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge.
Benum, Edgeir: Industrialisering i Nord-Norge ca.1875 -ca. 1920.
Ukjent forfatter: Sulisvise II.
Skadberg, Karl: Sulitjelma-arbeidernes organisering i 1907.
Ukjent forfatter: Slavemerket.
Skogheim, Dag: Proletariat og organisering i Lapplands Helvete.
Johnsen, Axel: Sulitjelma Gruvemuseum - et forsøk på å bevare arbeidernes egen kultur.
Hagen, Rune: Arbeiderbevegelsens arkiv for Nord-Norge.
Wold, Helge A.: Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge - en litteraturoversikt.

121-122/1980 NORDLYSOBSERVATORIET 50 ÅR  (UTSOLGT!)
Brekke, Asgeir og Egeland, Alf: Det historiske nordlys.
Leer, Egil: Nordlysets årsak.
Havnes, Ove: Nordlys i verdensrommet.
Harang, Ove: Nordlys i atmosfæren.
Bratteng, Ove: Radiobølgeforplantning i atmosfæren.
Holt, Olav: Nordlysobservatoriet gjennom 50 år.
Solheim, Jan-Erik: Nordlysobservatoriet idag.
Brekke, Asgeir: Internasjonale forpliktelser.
Trulsen, Jan: Observatoriet i 80-årene.

123/1980 DIAGNOSE KREFT
 (UTSOLGT)
Larsen, Kjell: Utstillingen "Diagnose kreft"
Olstad, Reidun: Kreft og kreftforskning.
Eide, Tore Jae.: Hvordan kan kreft påvises?
Holtedahl, Knut: Kreft og primærlegen.
Sørlie, Dag: Kirurgisk behandling av kreftsykdommer.
Aarbakke, Jarle: Behandling av smerter hos kreftpasienter.
Anonym forfatter: En brystkreftoperert pasient.
Grøttum, Kjell A.: Kreftomsorgen i Nord-Norge.
Lehmann, Egil H.: Kreft og epidemiologi.

124/1980 MIDLERTIDIG VERNEDE VASSDRAG I NORD-NORGE - UNDERSØKELSER I REISAVASSDRAGET (UTSOLGT) 
Hindrum, Reidar: 16 nordnorske vassdrag vernet i 10 år.
Huru, Helge: Undersøkelsene - Reisavassdraget som eksempel.
Bøe, Per: De geologiske forhold.
Sivertsen, Arne: Løsmasser og tilhørende landformer.
Mølster, Liv G.: Vegetasjon og flora.
Hindrum, Reidar: Fugle- og dyreliv.
Huru, Helge: Livet i ferskvann.
Mølster, Liv G.: Vassdragenes verneverdi.

125-126/1980 HELGØY I TROMS. PÅ LEITING ETTER HISTORIA I ET NORDNORSK KYSTSAMFUNN (UTSOLGT!)
Wold, Helge A.: På leiting etter 5000 års nordnorsk historie.
Mathiesen, Per: Om forskjeller mellom folk i fortiden. Kan vi studere hvordan misforhold mellom folkegrupper oppstår?
Vorren, Karl-Dag: Pollenanalytiske undersøkelser.
Bratrein, Håvard Dahl: "Herpaa ere vilde Rheene" villreinfangst i Karlsøy i eldre tid.
Simonsen, Povl: Steinalder i Helgøy.
Holm-Olsen, Inger Marie: Jernalder i Helgøy.
Nielsen, Alf R.: Økonomisk blomstringstid og tilflytting til Helgøy omkring år 1600.
Søbstad, Tom: Sjøsamene i Helgøy - fangstfolk, fiskere eller bønder?
Bær, Per A.: Hygiene og renslighetsstelll i Helgøy og Karlsøy rundt siste århundreskifte. En anskueliggjøring av etnisk differensiering.
Wold, Helge A: "Store tyver pranger i gull og silke". Kremmere i Helgøy og deres kunder på 1700-tallet.
Rossnes, Gustav: "Forsømt på grund av fiskeri". Konflikten mellom barns arbeid og skolegang i gamle dager.

127-128/1981 GRENSELAND (UTSOLGT!)
Bratrein, Håvard Dahl: "Grenseland".
Simonsen, Povl: Pasvikområdet som grenseland i de eldste tider.
Wikan, Steinar: Pasvik som finsk-norsk grenseland.
Røst, Åmund: "Selskabet til fremme af Finnmarkens jordbrug". 
1899-1910 I jordbrukets eller fornorskingens tjeneste.
Skogheim, Dag: Politikk og grenser.
Richter-Hanssen, Einar: Pro-finske holdninger i mellomkrigstiden.
Bratrein, Håvard Dahl: Forkynning eller utenrikspolitikk? Statskirka og den finske fare.

129/1981 ALTA-SAK - SAMESAK - URBEFOLKNINGSSAK (UTSOLGT)
Wæhle, Espen: Den internasjonale arbeidsgruppen for urbefolkningsspørsmål.
Bjørnebye, John: Hva har Norge gjort internasjonalt?
Kleivan, Helge: Verdensrådet av urbefolkninger - WCIP.
Thuen, Trond: Samene - eg eget folk.
Bjørklund, Ivar og Brantenberg, Terje: Alta - Kautokeinoutbyggingen,
reindrift og samisk kultur.
Bjørklund, Ivar: Hva med sjøsamene?
Solem, Eva: Alta-saken og folkeoponionen.
Mathiesen, Per: Det samepolitiske program.
Mathiesen, Per: Sameland og Norge - Konflikt eller sameksistens?
Thuen, Trond: Bibliografi ca. 1970-1980 over samiske samfunnsforhold.

130/1981 LEGEPLANTER PÅ NORDKALOTTEN
 (UTSOLGT!)
Møller, Jakob: Legeplanter på Nordkalotten.
Nettelbladt, Mats: Litt om folkemedisin før og nå.
Nettelbladt, Mats: 24 Legeplanter på Nordkalotten.
Rognlien, Bernt: Legeplanter og moderne medisin.

131/1981 VERNET OM DE NORDNORSKE KULTURMINNER (UTSOLGT)
Simonsen, Povl: Litt om norsk fortidsminnevern gjennom tidene.
Munch, Gerd Stamsø: Om den nye Lov om Kulturminner.
Simonsen, Povl: Nordnorske fortidsminner av mange typer.
Storm, Dikka: Samisk kulturminnevern.
Munch, Jens Storm: Vern om den nyere tids kulturminner.
Reymert, Per Kyrre: Skipsfunn og sportsdykking.
Holm-Olsen, Inger Marie: Registrering og kartlegging av fortidsminnene.
Helskog, Knut: Når kulturminnene ligger i veien.
Barr, Susan: Kulturvern på Svalbard og Jan Mayen.
Simonsen, Povl: Hvorfor skal vi ta vare på kulturminnene?
Tillegg: Lov om kulturminner av 9.juni 1978.

132/1981 SEL OG SELFANGST (UTSOLGT!)
Haug, Tore og Sandnes, Otto K.: Selenes opphav og tilpasninger til et liv i vannet.
Bjørge, Arne: Kystselene.
Haug, Tore: Grønlandssel, klappmyss og selfangst på Ishavet.
Johnsen, Marit Hauan og Mathisen, Stein R.: Kobbekjøtt.
Taugbøl, Geir: Ringselen.
Sandnes, Otto K.: Blåsel.
Haug, Tore og Sandnes, Otto K.: Kvalrossen - en arktisk enehersker.
Sandnes, Otto K.: Noen synspunkter på norsk selfangst.

133/1981 MINERALSKE RESSURSER I NORD-NORGE  (UTSOLGT!)
Bøe, Per: Mineralske ressurser.
Lindahl, Ingvar: Viktige malmer i Nord-Norge.
Bøe, Per: Industrimineraler.
Ryghaug, Per: Skiferforekomster i Nord-Norge.
Neeb, Per-Richard: Sand- og grusressurser i Nord-Norge.

134/1982 BARN I NORD-NORGE FORTELLER  (UTSOLGT!)
Barn fra Mosjøen skole forteller.
Barn fra Henningsvær skole forteller.
Barn fra Prestvannet skole forteller.
Barn fra Masi skole forteller.

135/1982 SKADEINSEKTER OG ANDRE SMÅKRYP I HUS   (UTSOLGT!)
Nilssen, Arne C.:
Forord - Innledning.
Litt om artsbestemming.
Skadedyr i trevirke i hus.
Skadedyr i mat og matrester.
Skadedyr på klær, pelsverk og biologiske samlinger.
Skadedyr på mennesker.
Andre smådyr.
Generelt om bekjempelse.

136/1982 NORD-NORGES BERGGRUNN - EN NATURHISTORIE I STEIN (UTSOLGT!)
Fareth, Eigill: Nord-Norge er eldre enn Sør-Norge.
Grunnfjellets tidsalder - prekambrium.
Senprekambrium.
Den kaledonske fjellkjedes tidsalder.
Etter kaledon-nedtæring av fjellkjeden.

137/1982 KYSTSAMISK BOSETTING (UTSOLGT!)
Kalstad, Johan Albert og Storm, Dikka: Bosettingsmønster og næringsliv i kystsameområdene.
Aarseth, Bjørn: Kystsamenes bosetting i rikspolitisk sammenheng.
Kalstad, Johan Albert: Utmarka som økonomisk ressurs for samene ved kysten.
Storm, Dikka: Markebygdene.
Kalstad, Johan Albert: Kystsamisk reindrift.
Hansen, Lars Ivar: Kystsamer og handel på Nordkalotten i eldre tid.
Vorren, Ørnulv: Kystsamenes husformer.

138/1982 KVAL OG KVALFANGST (UTSOLGT!)
Haug, Tore: Kvalene - pattedyra som tok farvel med landjorda.
Haug, Tore og Reymert, Per Kyrre: Rettkvalene og den gamle kvalfangsten, spesielt ved Svalbard.
Simonsen, Povl: Den tidlige nederlandske kvalfangst i Nord-Norge.
Arnesen, Arthur K.: De store finnkvalartene og den moderne storkvalfangsten i Nord-Norge.
Olsen, Bjørnar: Mehamn 1903 - fiskeropprør mot kvalfangstnæring.
Jonsgård, Åge: Vågekvalen - naturgrunnlaget for den norske småkvalfangsten
Rørvik, Carl Jakob: Kvalfangstkommisjonen, kvalbestander og kvalforskning.
Haug, Tore og Gulliksen, Bjørn: Spermkvalen - giganten blant tannkvalene.
Christensen, Ivar: Spekkhogger, grindhval, nebbhval og spisshval - biologi og fangst.
Haug, Tore: Kvitkval og narkkval - gjester fra ishavet.
Gulliksen, Bjørn: Nise og springere.

139/1982 KVINNEARBEID I ENDRING (UTSOLGT)
Gerrard, Siri: Kvinnearbeid og spesialisering.
Flakstad, Anne Grethe: Kvinnevilkår i kombinasjonsbruk.
Kvinnenes rolle når bruksavviklinga setter inn.
Fyhn, Asbjørg: Kvinner i jordbruket - ei tradisjonell arbeids- og kjønnsrolletilpasning?
Jakobsen, Randi og Jensen, Synnøve: Pendlerkoner. Kvinners situasjon i ei pendlerbygd.
Knutsen, Anne Berit: "Det va mang gang nattarbeid for meg og". Om kvinner og arbeid i Mo i Rana.
Fossbakk, Beate: Samiske og norske kvinners husflidsarbeid. Om organisering av en tradisjon.

140/1983 HVEM SPISER HVEM I HAVET? (UTSOLGT!)
Gulliksen, Bjørn: Næringskjeder og næringsnett i havet.
Eilertsen, Hans Chr.: Planteplankton ("groen") - første ledd i næringskjeden i havet.
Sands, Norma Jean: Dyreplankton.
Gulliksen, Bjørn: Bunndyrene.
Evans, Rosalie A.: Pelagiske fisker.
Eliassen, Jens-Eric: Bunnfiskene.
Haug, Tore: Sjøpattedyras beskatning av marine ressurser i nord-norske farvann.
Barrett, Robert T.: Sjøfugl som sjødyr.
Kjørsvik, Elin: Menneskene - på toppen av næringspyramiden.

141/1983 ERVERV OG BOSETNING (UTSOLGT!)
Hultgren, Tora og Storli, Inger: Gammelt avfall gir ny kunnskap. Naturvitenskapelige metoder belyser førhistorisk ervervsliv.
Sandmo, Anne-Karine: På spor av den eldste bosetningen i Nord-Norge - nye funn fra Troms.
Andreassen, Reidun L.: Hus fra yngre steinalder på Sørøy, et rekonstruksjonsforslag.
Schanche, Audhild: Hva kan gravhauger og gårdshauger fortelle om bosettingshistorien i Sør-Troms.
Olsen, Bjørnar: Eiendomsmerker på 2000 år gamle fangstredskap.
Moltu, Tom: Dei store hustuftanlegga frå jarnalderen på Bø og Steigen på Engeløya.
Jørgensen, Roger: Spor etter gammel bosetning på Bleik på Andøya.

142/1983 KVINNEORGANISERING ELLER JENTEFLUKT (UTSOLGT)
Gerrard, Siri: Innledning. Organisering for de etablerte kvinner - flytting for ungjentene.
Gerrard, Siri og Haavind, Bi: Fagorganiserte kvinner i fiskeindustrien - i utkanten av en mannsorganisasjon?
Bye, Irene: Krisesenteret i Tromsø - et kvinnefellesskap.
Grønbech, Dagrunn: "De e her e vel bo, men...". Likestilling og valgfagundervisning sett i forhold til framtidsønskene hos ungdomsskoleelevene i ei nord-norsk kystbygd.
Nyseth, Toril: De unge jentenes flytting fra Finnmark.

143/1983 SKOG I NORD-NORGE 
(UTSOLGT!)
Elvebakk, Arve: Livsformfordeling blant nordlege treslag.
Elven, Reidar: Trær i Nord-Norge.
Spjelkavik, Sigmund: De vanligste skogtypene i Nord-Norge.
Elvebakk, Arve: To spesielle furuskogtypar.
Nettelbladt, Mats G.: Edellauvskog i Nordland.
Johansen, Bernt E.: Oreskog
Elvebakk, Arve: Ospeholt.
Spjelkavik, Sigmund: De vanligste jordsmonntypene i Nord-Norge.
Endal, Arild: Høstfarger og vinterkvile hos trær.
Kaasen, Tore: Skogens økonomiske betydning i Nord-Norge.
Andreassen, Bjørnulf: Vern av skog i Nord-Norge.

144/1983 SPOR AV ELDSTE LIV I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Hanken, Nils-Martin: Prinsippene for inndeling av sedimentære bergarter.
Hva er et fossil? Livets oppståen og tidligste utvikling.
Siedlecka, Anna: Prekambriske stromatolitter.
Bergstøm, Jan: Prekambriske sporfossiler.
Hanken, Nils-Martin: Livets utvikling ved overgangen
prekambrium/kambrium.
Føyn, Sven: Underkambriske dyrefossiler fra Troms og Finnmark.
Ahlberg, Per: Underkambriske trilobitter fra Troms.

145/1983 NORDISK FISKE I OLDTID OG MIDDELALDER (UTSOLGT!)
Eliassen, Jens-Eric: Fisk og fiskerier i Nord-Norge.
Helskog, Ericka: Finnmarks fiske i yngre steinalder.
Simonsen, Povl: Gamle fiskesøkk.
Olsen, Bjørnar: Forhistorisk fiske med beinangler.
Jørgensen, Roger: Hva arkeologien kan fortelle om levemåten på Andøya i jernalderen.
Munch, Gerd Stamsø: Hvorfor finner vi så få fiskeredskaper fra nordnorsk jernalder?
Andreassen, Reidun L.: Tilberedning og oppbevaring av fisk i forhistorisk tid
Bratrein, Håvard Dahl: Storfiske og fiskehandel i Nord-Norge i middelalderen.
Holm-Olsen, Inger Marie: Fisk og gårdshauger i Helgøy ca. 1300-1700 e.Kr.

146/1984 FOSSILER I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Hanken, Nils-Martin og Bromley, Richard: Sporfossiler fra Dividalsgruppen.
Erdtmann, Henningsmoen, Welsch og Windolph: Fossiler fra Digermulhalvøya.
Binns, Richard og Hanken, Nils-Martin: Fossiler fra kaledonske skyvedekker.
Dalland, Arne: Fossiler fra jura og kritt periodane på Andøya.

147/1984 NORDLANDSBÅTEN
   (UTSOLGT!)
Eldjarn, Gunnar: Teknisk beskrivelse av Nordlandsbåten.
Fembøringen "Drauen".
Posti, Per: Mannskapet på Nordlandsbåten.
Posti, Per: Nordlandsbåten på museum.
Rossnes, Gustav: Nordlandsbåten som ulykkesbåt.
Klepp, Asbjørn: Eldre båtbygging i Troms og Finnmark.
Hole, Arne R.: Nordlandsbåten i vår egen tid.
Nilssen, Helge N.: Stell og vedlikehold av båt og rigg.
Bratrein, Håvard Dahl: Nordlandsbåtens symbolverdi.

148/1984 SJØFUGL I NORD-NORGE
 (UTSOLGT!)
Vader, Wim: Hva er sjøfugl og hvorfor er det så mange i Nord-Norge?
Barrett, Rob: Sommeren på et fuglefjell.
Strann, Karl-Birger: Holmer og skjær på yttersida.
Rikardsen, Fritz: Andre sjøfugl.
Strann, Karl-Birger: Sjøfugl om vinteren.
Barrett, Rob: Bestandsendringer og vern av sjøfugl.
Vader, Wim: Sjøfugl og fiskeriene.
Richardsen, Fritz: Mennesker og sjøfugl i gammel og ny tid.

149/1984 FOTOGRAFENES NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Wold, Helge A.: På første klasse gjennom "Midnattsolens land" - et kritisk blikk på Anders B.Wilses Nord-Norge-bilder.
Wikan, Steinar: Ellisif Wessel - en revolusjonær fotograf.
Olsen, Venke: Samuli Paulaharju i Nord-Norge - Bildene og menneskene bak.
Wold, Helge A.: "No må dokker stå still - for no kjem eg te å knepp!"
Emelius Johansen Nyholmen - bygdefotograf i Herøy på Helgeland.

150/1984 LIVET I HAVET VED SVALBARD
 (UTSOLGT!)
Gulliksen, Bjørn: Det fysiske havmiljø ved Svalbard og i Barentshavet.
Tande, Kurt og Eilertsen, Hans Chr.: Plante og dyreplankton ved Svalbard.
Gulliksen, Bjørn: Isflora og isfauna - næringsgrunnlag for pattedyr og
sjøfugl i isdekte farvann.
Gulliksen, Bjørn: Dyr og planter (benthos) på havbunnen ved Svalbard.
Haug, Tore og Gulliksen, Bjørn: Fiskene ved Svalbard.
Haug, Tore: Pattedyr med tilknytning til havet rundt Svalbard.
Mehlum, Fridtjof: Svalbards sjøfugler.

151/1984 BYGGESKIKK OG BYGNINGSVERN
 (UTSOLGT!)
Hage, Ingebjørg:
Den eldre bebyggelse i landsdelen. Hus - tun - tettsted.
Byggeskikk. Fra torvhus til typehus.
Eldre hus. En ressurs og en utfordring.
Vinduer.
Dører.
Tilleggsisolering.
Takutbedring.
Nye behov i gamle hus.
Finansiering og faglig rettledning.

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart