Ottar 1970–1979

Utgitte Ottar mellom 1970-1979

 

1954-1959    1960-1969    1980-1984   1985-1989    1990-1999    2000-2003   2004-2006 - 2007-2009    2010-2012    2013-2016   2017-

 

63/1970 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXV (UTSOLGT)
Elvestad, Magne: Marinøkkel.
Brun, Einar: Havsulekolonien på Andøya.
Andersen, Christian: Vandring hos laksefisk.
Munch, Gerd Stamsø: Skattefunnet fra Skar i Misvær.
Utne, Astrid: Benskjeer fra Folkevandringstiden.

64/1970 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXVI (UTSOLGT)
Corner, G.: Polygonmark.
Engelskjøn, Torstein: Olivin og serpentin, fjellgrunn med særpreget flora.
Engegård, Gunnar og Knaben, Gunvor: Svartisvalmuen og andre
fjellvalmuer i Nord-Norge.
Arnkværn, Erik: Ulven ut av vår fauna, i den forbindelse litt om
balanseforhold i naturen.

65/1970 FRA FOLKELIVSGRANSKINGEN (UTSOLGT)
Mathisen, Stein: Etnologi, en ung vitenskap.
Dalberg, Albin: Fiskerbonden Lars Salamon.
Mathisen, Stein: En befordring til embede nordpå.

66/1970 KULTURVERN - NATURVERN (UTSOLGT!)
Simonsen, Povl: Vernet om våre fortidsminner.
Simonsen, Povl: En nordnorsk gård for 1500 år siden.
Vorren, Karl-Dag: Nedbørsmyrene og deres verneverdi.
Vorren, Brynhild: Myrene som kulturhistoriske kilder.

67/1971 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXVII. (UTSOLGT)
Williams, Anthony John: Jan Mayen-utbruddene høsten 1970.
Williams, Anthony John: Jan Mayen, kontinentalforskyvning og
Norskehavets utvikling.
Engegård, Gunnar: Jordstjerner, en sjelden og merkelig soppgruppe.
Vorren, Karl-Dag: Finnmarkspors.
Lund, Hjalmar Munthe-Kaas: Grågåsmerking i Norge.
Utne, Astrid: En hellerbosetning fra yngre steinalder.
Heyerdahl-Larsen, Birgit: Bjarkøykjelen.

68/1971 SKANSEN I TROMSØ (UTSOLGT!)
Arntzen, Knut Ove: Skansens historie.
Munch, Jens Storm: Skansen i dag og i morgen.

69/1971 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXVIII. (UTSOLGT)
Arnkværn, Erik og Mehus, Harald: Skoletjenesten
Hognestad, Per T.: Forsøk med strømflaske i Nord-Norge.
Helskog, Knut: Fangstgropsystem i Bardu.
Keskitalo, Alf Isak: Et dall-lokk fra Mefjordvær.
Keskitale, Alf Isak: Brahma.

70/1971 FRA GEOLOGIEN I FINNMARK (UTSOLGT!)
Williams, Anthony John: Ørkener, rev og bergarter.
Williams, Anthony John: Sørøya i fjern fortid.
Engegård, Gunnar: Bokmelding - Ånei for en vår. Av Dagny Tande Lid.

71/1972 Eriksen, Hans Kr.: DET GAMLE TRANØY (UTSOLGT)

72-73/1972 MYRENE I VESTERÅLEN (UTSOLGT!)
Gundersen, Irene: Torving.
Johansen, Arne Reidar: Torvingstradisjon.
Myrland, Knut: Nye Jord-felter i Vesterålen.
Paulsen, Marion: Moltemyrene i Vesterålen.

74/1972 TROMSØ MUSEUM 100 år  (UTSOLGT)
Vorren, Ørnulv: Kort oversikt over tilblivelse, virksomhet og utvikling
Vorren, Brynhild og Munch, Jens Storm: Jublileumsfeiringen.
Ytreberg, Nils A.: Prolog i Tromsø Museums 100-årsfest.
Simonsen, Povl: Tromsø Museum gjennom 100 år. Tale ved festmøtet på museet.
Hjort, Peter F.: Ved 100-årsdagen for Tromsø Museum.
Hilsningstale.
Karlsen, Håkon: Prolog. Tromsø Museum 1872-1972.
Hagen, Anders: Ved Tromsø Museums 100-års jubileum.
Festtale ved Regjeringsmiddagen.

75/1973 MUSEUM OG UNIVERSITET (UTSOLGT)
Vorren, Ørnulv: Innledning
Klausen, Arne Martin: Museene som sosio-kulturelle institusjoner
Heintz, Anatol: Museene må ikke ofres.
Falck, Kjell: Bergens Museum og Universitetet i Bergen.
Fægri, Knut: Museets funksjon ved universitetet.
Hernes, Ivar: Museenes plass i vårt kulturelle og vitenskapelige miljø.
Lønne, Hans Jørgen: Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet og
Universitetet i Trondheim.
Hagen, Anders: Refleksjoner over et museums oppgave på
miljøvernsektoren.
Gjærevoll, Olav: Museene - nye tider, nye oppgaver.

76/1973 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM (UTSOLGT)
Andersen, Christian: Snyltedyr på ferskvannsfisk.
Bratrein, Håvard Dahl: Dunrensing og dunrulle.
Teigmo, Mari: Litt om messing i samisk folkemedisin.
Corner, Geoffrey D.: Meteorittkrater i Tromsø.
Reymert,Per Kyrre: Gimsøysteinen Norges nordligste runestein.

77-78/1973 MUSÉSAMLINGER, INFORMASJONSBANK ELLER? (UTSOLGT)
Vorren, Ørnulv: Innledning.
Vorren, Ørnulv: Museet og folkeopplysningen.
Holtedahl, Lisbet: Socialantropologi og musesamlinger.
Fossum, Kåre: Bruk av etnografisk utstilling i undervisningen.

79-80/1974 GLØTT FRA LOFOTEN (UTSOLGT!)
Munch, Jens Storm: Innledning.
Osland Lidvin M.: Geologi og Lofotfiske.
Johannessen, Odd Harald: Skreien.
Hognestad, Per: Lofotskreien og forskningen.
Jaasund, Erik: Skreifisket og algefloraen i Lofothavet.
Reymert, Per Kyrre: Fiskeredskaper fra Lofotens steinalder.
Utne, Astrid: Storbåthallaren.
Bertelsen, Reidar: Noen funn fra Røst som kan kaste lys over
tørrfiskhandelen med Bergen.
Munch, Jens Storm: Querini på Røst.
Bakke, Arnt: Lofotvisa.
Bratrein, Håvard Dahl: Leikaren - proletaren på Lofothavet.

81/1974 OM SAMISK KULTUR (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Gal'gojavre-området - et demonstrajonsfelt for samisk
kulturutvikling I og II.
Stien, Laila: Samisk tinnbroderi.
Stien, Laila: Samiske smykker - nyskapning innafor tradisjonelt håndverk.
Stien, Laila: Nils Nilsson Skum - fjellsamenes billedkunstner.
Christophersen, Oddbjørg Bahr: Johan Turi' Fortellingen om samene.
Magga, Ole Henrik: ABC 1619 - den første bok på samisk.

82/1974 TANG OG TARE - VIKTIG NATURRESSURS (UTSOLGT!)
Theodorsen, Arne-Wilhelm: Industrimessig utnytting av tang og tare.
Jaasund, Erik: Tang og tare - viktig naturressurs.
Jaasund, Erik: Akvakultur av tang og tare.
Bratrein, Håvard Dahl: Tradisjonell utnytting av tang og tare i Nord-Norge.

83/1975 OM FUNN OG FORNMINNER I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Aarseth, Bjørn: Om funn og fornminner i Nord-Norge.
Helskog, Knut: Nord-Norges eldste hustuft?
Støren, Kari: En flintdolk fra Balsnes - spor etter Tromsødistriktets første kontakt med folk i sør?
Munch, Gerd Stamsø: Verdens nordligste gravfunn fra bronsealderen.
Simonsen, Povl: Kammen fra Vardø.
Simonsen, Povl: Labyrinten på Holmengrå.
Reymert, Per Kyrre: Når kom hesten til Nord-Norge?
Johansen, Olav Sverre: Gammelt gull.
Vinsrygg, Synnøve: Gravplassen på Ytre Kvarøy, Helgeland.
Støren, Kari: På spor etter jernalderbondens utpost i nord.
Munch, Gerd Stamsø: Ottar.

84/1975 FRA NORDKALOTTENS HISTORIE (UTSOLGT!)
En samling artikler av Bjørn Aarseth:
Innledning - Historieskriving, av hvem og for hvem.
Oldtid og middelalder.
Stabilisering av fellesdistrikter på 1600-tallet.
I brennpunktet for internasjonal sjøfartspolitikk.
Handel og bosetting ca. 1550-1800.
Misjon - kirkebygging - statspolitikk.
Endelig riksgrenser for 4 stater.
Problemer omkring de faste statsgrenser i nyere tid.

85/1975 GLØTT FRA NORDNORSK TRU OG TRADISJON (UTSOLGT!)
Bratrein, Håvard Dahl: Nordnorske juleskikker.
Bratrein, Håvard Dahl: Litt om kveitefisket i gamle dager.
Graff, Ola: Tru og tradisjon ved bruk av lys i eldre tid.
Wevle, Margrethe: Litt om nordnorsk folkemedisin.
Wevle, Margrethe: Ordtak.
Wevle, Margrethe: Sangleker.

86-87/1975 UNIVERSET OG VI  (UTSOLGT)
Solheim, Jan-Erik: Fra mørke til lys.
Solheim, Jan-Erik: Fra støv til stjerne.
Solheim, Jan-Erik: Fra plasma til planet.
Brekke, Asgeir: Fra Sol til Jord.
Skorve, Johny: Fra Jorda til Rommet.

88/1976 OM SAMISKE PIONERER (UTSOLGT!)
Aarseth, Bjørn: Rikets kulturpris til samisk foregangsmann.
Henriksen, Hans J.: Sameforeninger i første del av 1900-tallet.
Stien, Laila: Elsa Laula Renberg - En samisk foregangskvinne.
Karlstad, Johan Albert: Litt om samisk organisasjonshistorie - illustrert ved innlegg i samiske aviser.
Vorren, Ørnulv: Samer med på polarekspedisjoner.
Vorren, Ørnulv: Med samer på ski over Grønland.

89/1976 PÅ SPORET ETTER FORTIDENS MENNESKER I NORD-NORGE  (UTSOLGT)
Aarseth, Bjørn: På sporet etter fortidens mennesker i Nord- Norge.
Bakke, Arnt: Kjølsnesvisa på sporet gjennom folkeminnevitenskap.
Simonsen, Povl: "Kongen på Kjølsnes slott" - ettersporing av visa i "marken"
Vorren, Karl Dag: På spor etter det eldste jordbruket i Nord-Norge. Hva kan botanisk forskning fortelle?
Johansen, Olav Sverre: På spor etter det eldste jordbruket i Nord-Norge.
Hva kan oldfunnene fortelle?
Helskog, Knut: Helleristningene ved Bossekop - kulturspor etter fortidens veidefolk.
Reymert, Per Kyrre: Bårsetbåten - spor etter samisk-norsk kulturblanding?
Johansen, Olav Sverre: Tidlig norsk båthistorie.
Søbstad, Tom: En 1200 år gammel kvinnegrav fra Tromsøområdet.
Munch, Gerd Stamsø: En 1300 år gammel kvinnegrav på Tjeldøya i Nordland.
Vinsrygg, Synnøve: Kauriskjell i Tromsø Museum - minne om gamal kulturkontakt med fjerne kyststrøk.

90/1976 FRA FUGLELIVET I NORD-NORGE  (UTSOLGT!)
Vader, Wim: Fugl som hobby.
Brun, Einar: Fuglefjell i Nord-Norge.
Vader, Wim: Endringer i Nord-Norges fuglefauna.
Nilssen, Arne C.: Fugletrekk.
Vader, Wim: Ringmerking av fugl.
Vader, Wim: Invasjonsfugl i Nord-Norge.
Vader, Wim: Hva spiser fuglene om vinteren?
Vader, Wim: Hva vet vi om pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier i Nord-
Norge? - en litteraturoversikt.

91/1976 HJERTET OG DETS SYKDOMMER  (UTSOLGT!)
Evtun, Per: Hjerteutstillingen i Tromsø 1976.
Svendsen, Einar: Hjertets anatomi og fysiologi og litt om mekanismen bak hjerteinfarkt.
Jørgensen, Leif: Åreforkalkning - blodpropp - hjerteinfarkt.
Heiberg, Arvid: Ingen grunn til å fortvile selv om man er arvelig belastet med hjertesykdom.
Kluge, Trond: Hjertekirurgi - i går - i dag - i morgen.
Thelle, Dag: Hjerte-karforskning i Nord-Norge.
Larsen, Øivind: Kan helseopplysning forebygge sykdom?

92-93/1976 VASSDRAGSREGULERING SOM MILJØFORSTYRRENDE INNGREP (UTSOLGT)
Kjeldsen, Arvid: Planlegging av kraftverk.
Schei, Ben: Vassdragsregulering og fjorder - innvirkning på plante- og dyrelivet.
Nilssen, Arne C.: Vassdragsreguleringenes innvirkning på vegetasjon og landdyr.
Andersen, Chr.: Reguleringers innvirkning på dyreliv i vann og vassdrag.
Villmo, Loyd: Vassdragsreguleringene og reindriften.
Helskog, Knut: Vassdragsreguleringer og fortidsminner.
Almedal, Sigrid: Kraftutbygging og kommunale inntekter.
Randen, Olav: Vassdragsregulering og bygdesamfunn.
Kalstad, Johan A. og Aarseth, Bjørn: Vassdragsregulering i samiske bosettingsområder.
Nyberg, Arne Olav: Kraftutbygging, naturgrunnlag og lokalressursutnytting.
Loeng, Harald: Vassdragsregulering og fjorder - fys. forhold.

94-95/1977 NABOER VED ISHAVET, GLØTT FRA NORSK-RUSSISK SAMKVEM GJENNOM TIDENE (UTSOLGT!)
Bratrein, Håvard Dahl: Om norsk-russisk naboskap ved Ishavet.
Bratrein, Håvard Dahl: Russesagn i Nord-Norge.
Christensen, Anne L. Gjesdal: Russekiste i Tromsø Museum.
Blom, G. P.: Utdrag av "Bemærkninger paa en reise i Nordlandene - i Aaret 1827" Chra. 1830.
Sverdrup, Siri Lunden: Norge i nord og grannen i øst.
Bratrein, Håvard Dahl: Russefisket i Finnmark.
Christensen, Arne E. jr.: En nord-russisk båt i Tromsø Museum.
Russiske og Norske Kystfartøier, "Skilling-Magazin" 1845.
Sæther, Ola: Om norske kolonister på Murmanskkysten.
Korneliussen: Glimt fra den gamle pormorhandel.

96-97/1977 MATSOPP I NORD-NORGE (UTSOLGT!)
Skifte, Ola: Generelt om sopp.
Mehus, Harald: Noen sikre matsopper.
Skifte, Ola: Sopp på stubber og gamle trestammer.
Vorren, Brynhild: Rørsopp.
Mehus, Harald: Kremler.
Mehus, Harald: Risker.
Vorren, Brynhild: Vokssopp.
Vorren, Brynhild: Musseroner.
Vorren, Brynhild: En del andre sopp med hvite sporer.
Mehus, Harald: Fluesopper, sjampinjonger og kragesopper.
Vorren, Brynhild: Sopp med rødt sporepulver.
Vorren, Brynhild: Sopp med brunt sporepulver.
Vorren, Brynhild: Morkler.
Vorren, Brynhild: Giftsopp og soppforgiftning.
Mehus, Harald: Innsamling og tilberedning.
Mehus, Harald: Næringsverdi hos matsopp.
Mehus, Harald: Lettvintregler.

98/1977 NYE GLØTT INN I NORDNORSK OLDTID OG MIDDELALDER (UTSOLGT!)
Aarseth, Bjørn: Nye gløtt inn i nordnorsk oldtid og middelalder.
Helskog, Knut: Nye helleristninger fra Kvalsund.
Helskog, Ericka: En steinalderboplass ved Iversfjord.
Helskog, Knut: Mestersanden, en 2000 år gammel fangstboplass.
Munch, Gerd Stamsø: Graver og gravskikk i Nord-Norge i jernalderen.
Munch, Gerd Stamsø: Er det funnet "Charonspenge" i Nord-Norge?
Bertelsen, Reidar: Glemte pioneroppdagelser i nordnorsk arkeologi.
Bertelsen, Reidar: Det gamle Vågan, Nord-Norges tidligste økonomiske sentrum.
Reymert, Per Kyrre: Marinarkeologi, - skattejakt eller vitenskap?
Reymert, Per Kyrre: Sjakk-kongen på Trondenes.
Zachrisson, Inger: Ekornpiler fra middelalderen.
Simonsen, Povl: En hustuft på Tromsøya fra 1700-årene.

99/1977 OM LAKSEFISK I NORD-NORGE   (UTSOLGT!)
Gullestad, Nils: Oppdrett av laksefisk - en næring i vekst.
Andersen, Chr.: Forskningsanlegget for fiskeoppdrett ved Universitetet i Tromsø.
Andersen, Chr.: Sjørøye - interessant oppdrettsfisk for Nord-Norge.
Andersen, Chr.: Laks på vandring.
Andersen, Chr.: Regnbueørret utsatt i ferskvann formerer seg i Skibotn i Troms.
Andersen, Chr.: Børsteiglen - fiskeparasitt som "mellomledd" mellom igle og metemark.
Andersen, Chr.: Tilberedning av laksefisk i gammel og ny tid.

100/1977 JULEKRYDDER
 (UTSOLGT!)
Møller, Jakob: Forord.
Skifte, Ola: Om bruk av kornband og halm i gammel juletradisjon.
Vorren, Brynhild: Vintergrønne trær og busker i tradisjon og folketro.
Mehus, Harald: Nøtter og annet juleknask.
Vorren, Brynhild: Krydderne til julebaksten.
Vorren, Brynhild: Krydderurter i julematen.

101/1977 REIN OG REINAVL I DEN GAMLE OG NYE VERDEN (UTSOLGT!)

Storm, Dikka: Forord.
Vorren, Ørnulv: Mennesket og reinen.
Andreiev, V. N.: Reindriften i verden og dens inndeling.
Vorren, Ørnulv: Samer og reindrift i Alaska.
Helskog, Knut: Et reingjerde fra steinalderen.'
Vorren, Ørnulv: Øremerket.
Aarseth, Bjørn: Grensetraktaten med Sverige og Lappekodicillen av 1751.
Aarseth, Bjørn: Hvor mange samer er det i Norge?
Storm, Dikka: Om illustrasjoner i reisebeskriver før 1850-tallet.

102/1978 LITT OM STEIN, JORD, IS OG VATN (UTSOLGT!)
Møller, Jakob: Forord. Litt om stein, jord, is og vatn.
Osland, Lidvin M.: Hvor gamle er våre fjell? Om aldersdatering av bergarter.
Osland, Lidvin M.: Bigganjargga. Verdensberømt geologisk lokalitet i Finnmark.
Binns, Richard: Et nytt fossilfunn i Nord-Norge. Er bergartene i Troms og Nordland til dels eldre enn vi tror?
Osland, Lidvin M.: Stein fra verdensrommet. Om Alta-metoritten og Pollen-metoritten.
Møller, Jakob: Klubbstein fra Malangen.
Møller, Jakob: Geologien i Nord-Norge. Basis for jordbruket i landsdelen.
Sivertsen, Arne: Om anvendelse av noen mineralske råstoffer.
Møller, Jakob: Isbreene forteller om klimaendringer.
Osland, Lidvin M.: Flo og fjære.

103/1978 NORDKALOTTENS HISTORIE OG LITTERATUR (UTSOLGT!)
Johansson, Karl Erik: Något om nyare litteratur i Nord-Sverige og Nord-Finland.
Fjelstad, Anton: Historia i litteraturen.
Krane, Helmut: Nordnorsk dokumentarlitteratur.
Jacobsen, Kjell: Forfatteren Andreas Haukland som lokalhistoriker.
Niemi, Einar: Den finske kolonisasjon av Nordkalotten -forløp og årsaker.
Etto, Jorma: Den finske koloniseringen av Nordkalotten - en
litteraturkatalog.
Minde, Harry: Bruksmåter og bruksrett i sameområder.
Skagen, Kaare: Litteraturen omkring opprøret i Kautokeino 1852.
Gjengset, Gunnar og Aikio, Matti: I Dyreskind.

104/1978 SKJELL OG SNEGL I FJÆRA (UTSOLGT!)
Møller, Jakob: Forord. Skjell og snegl i fjæra.
Vader, Wim: Om snegl, skjell og mennesker.
Kjølseth, Turid: Skallbærende snegl i fjæra.
Vader, Wim: Purpursneglen i biologiundervisningen.
Kjølseth, Turid og Vader, Wim: Skjell og mat.
Bratrein, Håvard Dahl: Skjell som leketøy.

105/1978 SAMLING OM SAMISKE VERDIER (UTSOLGT!)
Storm, Dikka: Forord.
Johansson, Carl: Et reiseminne fra juni 1948.
Aarseth, Bjørn: Sameorganisajoner i Norge.
Vorren, Ørnulv: Referat fra samelandsmøtet i Tromsø 28.6.-31.6.1978.
Vorren, Ørnulv: Den tragiske bussulykken i Dunderlandsdalen.

106-107/1978 VILTVOKSENDE GRØNNE MATPLANTER I NORD-NORGE
Mehus, Harald og Vorren, Brynhild. (UTSOLGT!)

108-109/1978 FRA VÅR NYERE KULTURHISTORIE (UTSOLGT!)
Aarseth, Bjørn: Gløtt fra vår nyere kulturhistorie.
Wold, Helge A.: Fra edderdunsdyne til folkedyne. Litt om
dunproduksjonen i landsdelen.
Wevle, Margrethe Høegh: Tjærebrenning i Nord-Norge.
Bratrein, Håvard Dahl: Dassens kulturhistorie.
Bratrein, Håvard Dahl: Bulhus i Nord-Norge.
Larsen, Harald: Kirkehelg på Karlsøy i gamle dager.
Wold, Helge A.: Bingo - folkeforfører i fåreklær.
Wold, Helge A.: Alt mellom himmel og jord? Noen tanker om de
kulturhistoriske museenes samtidsdokumentasjon.
Graff, Ola: Sørgevisene - en lokal type skillingsviser.

110-112/1979 SVALBARD - DET NORDLIGSTE NORGE (UTSOLGT!)
Salvigsen, Otto: Svalbards naturgrunnlag.
Worsley, David: Fossiler på Svalbard. Pekepinner på svunne tiders klimaer og miljøer.
Brattbakk, Ingvar: Svalbard, kuldeørken eller oase i arktis?
Skifte, Ola: Storsopp på Svalbard.
Orheim, Alv: Bergverksdrift på Svalbard.
Larsen, Thor: Isbjørnen.
Amundsen, Birger: Isbjørnekspedisjon til Nordaustlandet.
Barrett, Rob: Havhesten, en av Svalbards hekkende sjøfugl.
Gulliksen, Bjørn: Marine bunndyr ved Bjørnøya.
Gullestad, Nils: Ferskvannsfisk på Svalbard.
Reymert, Per Kyrre: Svalbards historie.
Lund, Toralv: Glimt fra fangst og overvintring.
Bratteng, Ove og Leer, Egil: Plasma-drift i den polare ionosfære.
Aarbakke, Roar: Naturvern på Svalbard.
Reymert, Per Kyrre: Kulturvern på Svalbard.
Arntsen, Øyvind: Om Svalbardtraktaten.
Kart over Nordområdene.
Kart over Svalbard med stedsnavn i artiklene.

113-114/1979 SOMMERFUGLER I NORD-NORGE  (UTSOLGT!)
Aagaard, Kaare:
Sommerfuglene - en del av vår natur.
Sommerfuglenes bygning.
Sommerfuglene som dyregruppe.
Sommerfuglenes utbredelse.
Vegetasjonstyper og sommerfuglfaunaen.
Om å bestemme sommerfugler.
Innsamling av sommerfugler.
Sommerfuglsamlere.
Insektsamling som hobby.
Oppslagsbøker om sommerfugler.
Artikler om insekter i "Ottar".
Oversikt over Nord-Norges sommerfugler.

115/1979 FRA ARKEOLOGIENS LANGE TIDSALDER (UTSOLGT)
Vinsrygg, Synnøve: Arkeologisk avdeling og landsdelen.
Johansen, Olav Sverre: Arkeologiske registreringer og utgravninger på
Vestvågøy i Lofoten.
Utne, Astrid: Mer om Nord-Norges tidlige februk.
Vorren, Ørnulv: På ski i Nordkalottens fortid.
Støren Binns, Kari: Flatmarksgraver fra merovinger-tiden.
Stamsø Munch, Gerd: Et nytt skattefunn fra Nord-Norge.
Omberg, Unn: Med terning og tafl i Nord-Norge gjennom 1200 år.
Vinsrygg, Synnøve: Våre eldste barn.

116-117/1979 SØRSAMER (UTSOLGT!)
Aarseth, Bjørn: En framtid for sørsamene?
Nissen, Kristian: Daniel Mortensson - en samisk foregangsmann.
Devik, Bjørn Arnfinn: Litt om sørsamene og sørsamisk historie.
Salvesen, Helge: Sørsamene - en samisk minoritet.
Pareli, Leif og Severinsen, Anne: Noen metodeproblemer i sørsamisk
historieforskning.
Severinsen, Anne: Opprettelse av reinbeitedistrikt i Sør-Norge. Overgrep
eller tilrettelegging? Glimt fra samenes historie i Trollheimen.
Tamreinnæring eller villreinjakt i Trollheimen.
Vorren, Ørnulv: Fallgravanlegg for elgfangst.
Jacobsen, Anna: Sameskolen i Hattfjelldal.
Holm Bull, Ella: Sameskolen i Snåsa.
Aarseth, Bjørn: Kulturbygg for sørsamene.
Aarseth, Bjørn: Røros-prosjektet - et museumspedagogisk samarbeidstiltak.
Rørossamene - bibliografi.
Siegert, Justin: Bibliografisk arbeid om samene og deres bruksområder.

118/1979 KONTINENTALSOKKELEN UTAFOR NORGE I NORD (UTSOLGT!)
Vorren, Tore O., Rønnevik, Hans Chr. og Reiersen, Jan Einar:
Kontinentalsokkelens oppbygging og utseende.
Snitt gjennom sokkelen.
Sokkelens geografi.
Sokkelens naturhistorie.
Fjell og ørken - Devon.
Kull og saltleier - Karbon og Peron.
Tørt i sør, fuktig i nord - Trias.
Urotid og kjempeøgler - jura og kritt.
Norskehavet dannes - Tertiær.
Istider - Kvartær.
Sokkelen under siste istid.
Mot varmere tider.
Geologiske prosesser på sokkelen i dag.
Kontinentalsokkelen - Quo Vadis?
Sokkelens geologiske ressurser.
Ressurser i de øvre sedimentlag.
Ressurser i de sedimentære bergarter.
Oljevirksomhet på sokkelen. Hva kan vi vente?
Samfunnsvirkninger i letefasen.
Noen konsekvenser for fiskerinæringa.
Utbyggings- og produksjonsfasen - blir den aktuell?
Petroleumsbasert industri - er det aktuelt i Nord-Norge?


TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00