Arctic blue polygon pattern

Personvern i forskning

Personvern innebærer at hver og en av oss skal kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om vår egen person som blir formidlet til andre.  Dette setter krav til forskere og studenter som bruker personopplysninger i sitt prosjekt. 

Studenter og forskere som skal sette i gang med prosjekter må ta stilling til om det skal behandles personopplysninger i prosjektet etter ikke. Dersom personopplysninger skal behandles, må forskere og studenter forholde seg til  personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator f.eks.et navn, personnummer, adresse, e-postadresse/IP-adresse. Identifisering kan også skje gjennom ett eller flere element som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet (f.eks. alder, kjønn, yrke, nasjonalitet eller f.eks. gjennom bilde, video- eller lydopptak).

Alle prosjekter ved UiT hvor personopplysninger skal behandles må meldes til Sikts personverntjenester for forskning. Dette gjelder også for prosjekter der forskere må søke forhångsgodkjenning hos regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Sikts personverntjenester bistår UiT med å sikre og påvise at behandling av personopplysninger til forskningsformål skjer i samsvar med personvernregelverket. Melding til Sikt bør sendes minst 30 dager før behandlingen av personopplysninger skal starte. Du melder fra til Sikt gjennom dette meldeskjemaet. Meldeskjemet bør være mest mulig fullstendig for å unngå forsinkelser av prosjekter, da vurdering fra Sikt må foreligge før prosjekter kan igangsettes. For studenter, må veileder involveres tidlig slik at dere sammen kan vurdere om prosjektet skal behandle personopplysninger og må meldes til Sikt. Veileder er daglig ansvarlig for sine studenters prosjekt, dette gjelder også ph.d.-kandidaters prosjekt. Student og veileder kan dele meldeskjemaet, slik at begge har tilgang til kontakten med Sikt. 

Retningslinjer for behandling av personopplysningar i forskings- og studentprosjekt ved UiT skal skape gode rutiner slik at personopplysninger i forsknings- og studentprosjekt blir behandla i samsvar med gjeldende lov, og universitetet oppfyller sitt ansvar. Forskere og studenter som skal behandle personopplysninger i sine prosjekter må sette seg inn i retningslinjene. Retningslinjene er også et hjelpemiddel slik at ledelsen og forskningsadministrasjonen holder oversikt over personopplysninger som behandles i forskningsprosjekter og for å føre tilsyn med forskninga, forebygge og rydde opp i avvik. 

Sist endret: 14.06.2024, endret av: Lars Nordmo
English flag