Fagdidaktikk for lærere - master

Varighet: 4 År

Fagdidaktikk for lærere - master

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15.april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du ta master og bli lektor? Ønsker du å fordype deg mer i et bestemt fag? Dette studiet er en mulighet for påbygging av lærerkompetanse for lærere i grunnskolen. Emnene er rettet mot hele grunnskolen og du kan velge mellom følgende masterfag: engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900

Studiet er samlingsbasert på deltid over 8 semester. Det er mulig å ta masteren på heltid over 4 semester.

Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke hvert studieår er mulig å ta alle masterfagene. UiT tilbyr ikke kroppsøving og kunst og håndverk som masterfag.

Studentene kan søke om innpass for emner knyttet til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget som er tatt utenom opptakskravet.

Obligatoriske emner

LER-3680 Prosjektoppgave (15 stp)
Prosjektoppgave er et FoU-prosjekt der studentene skal ta inititativ til, gjennomføre og evaluere et utviklingsprosjekt i egen praksis.

 

LER-3500 Metode (15 stp)
Dette emnet tilbys for første gang høsten 2021 og er ikke ferdigstilt enda.. Info kommer.

 

LER-XXXX Masteremner (30 stp)
I valgt masterfag vil studentene fordype seg i faglige/fagdidaktiske emner. Det er til sammen to masteremner, hvor hvert emne er på 15 studiepoeng. Masteremnene er felles for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn og 5-10.trinn.

LER-3XXX Masteroppgaven (45 stp)
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten med støtte i veiledning fordyper seg innenfor et fagdidaktisk tema og anvender vitenskapelige arbeidsmåter. Det tilbys mastersamlinger hvor tema for samlingene er knyttet til progresjon i arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven kan skrives rettet mot videregående skole, resten av emnene er mest relevante for grunnskolen.

 

Valgfrie emner
Det er 15 stp valgfrie emner i masteren. De valgfrie emnene skal være relevant for masterstudiet og være på masternivå. Det anbefales at emnene knyttes til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget. Emnene kan også knyttes til masterfaget og emner som tilbys ved andre institutt eller fakultet. Søknad om innpass for valgfrie emner gjøres etter opptak, og de må være tatt utenom opptakskravet (se emnekatalogen på uit.no for hvilke emner som tilbys).

Se studieplan for mer informajon om emnekoder og emnebeskrivelser.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studenten får:

 • Omfattende og avanserte fagdidaktiske kunnskaper i masterfaget.
 • Solid kunnskap om forskning i masterfagets didaktikk.
 • Utvikle kunnskaper og holdninger som bidrar til å skape gode læringsresultatet for den enkelte elev.
 • Kritisk og selvstendig forståelse av læreplanens valg og prioriteringer innenfor masterfaget.
 • Kunnskaper om hvordan en gjennomfører FOU-arbeid som en del av lærerjobben.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Ha en dypgående kjentskap til hvordan å videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i masterfaget, samt evne til å utvikle den enkelte grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
 • Kunne anvende forskning for å planlegge undervisning på kort og lang sikt.
 • Kunne gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Anvende sin faglige kunnskap til å utvikle forskningsbasert undervisning i egen praksis.
 • Ha autoritet og kompetanse til å lede læringsarbeid og fungere som en ressursperson innenfor sitt masterfag.
 • Kommunisere avanserte sider ved forskning i masterfaget og kunne anvende dette til utviklingsarbeid i skolen.
 • Vurdere å utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse innen for masterfaget.
 • Problematisere etablerte sannheter og ha en selvstendig og kritisk holdning til undervisning og læring generelt, og spesielt innenfor masterfaget.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Samlingsbasert deltid over 8 semester
1. og 2. semester
Høst
Vår
Masteremne 15 stp
3. og 4. semester
Høst
Valgfrie emner 15 stp eller
Vår
Masteremne 15 stp
5. og 6. semester
Høst
Vår
Masteroppgave 45 stp
7. og eventuelt 8.semester
Masteroppgave 45 stp
Heltid over 4 semester
1. og 2. semester
Høst
Valgfrie emner 15 stp
Vår
Masteremner 30 stp
3. og 4. semester
Høst
Vår
Masteroppgave 45 stp
5. semester (eventuelt)
Masteroppgave 45 stp

Fullført lærerutdanning (grunnskolelærer, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning, faglærerutdanning) av minimum tre års omfang og med minimum 60 studiepoeng i valgte masterfag.

Bachelor/master + PPU med fordypning på minst 80 stp i valgte masterfag.

Begynneropplæring betinger minst 60 studiepoeng i norsk eller matematikk.

Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester. Studiet er adgangsregulert med 30 studieplasser.

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum, praktiske øvelser samt praksis med refleksjon. Det er obligatorisk oppmøte i hvert emne (se i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne)

Hvert emne har avsluttende eksamen. Hvilke eksamensformer som gjelder for hvert emne står nærmere spesifisert i emnebeskrivelsene.

Avsluttende eksamen består av en skriftlig masteroppgave.

Innleveringsfristen på masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.
Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på to studenter. Omfang 60-70 sider / 24000-28000 ord, og 80-90 sider / 32000-36000 ord dersom oppgaven skrives i gruppe.

Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-beståttt. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø, kapittel 5 § 26 (7).

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitet:

 • UC Berkeley (USA)
 • Umeå Universitet (Sverige)
 • Åbo Akademi (Finland)
 • Nelson Mandela University (Sør-Afrika)
 • University of York, Norwegian Study Centre (Storbritannia)
 • Auckland University (New-Zealand)

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg gi økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studieprogram i Fagdidaktikk for lærere har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet, hvor studenten skal ta emner som skal godkjennes som del av studiet etterpå. I dette studiet anbefales det å reise på utveksling i 4.semester.(vårsemesteret) Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For oppdatert oversikt over hvilke universitet dette gjelder, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du HER.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram HER.

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15.april
Søking og opptak
Slik søker du