Skriv ut Lukk vindu


 

Fagdidaktikk for lærere - master

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i fagdidaktikk for lærere
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:15.april kl.23.59
Søknadskode:5087

Beskrivelse av studiet

Masterprogrammet gjennomføres på deltid over 8 semester eller på heltid over 4 semester. Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke alle emnene er mulige å ta hvert studieår. Enkelte emner er samlingsbaserte med samlinger over flere dager på bestemte uker gjennom semesteret, andre emner har undervisning på en fast ukedag gjennom semesteret. For enkelte emner kan man velge mellom studiested Tromsø eller Alta. Les mer under organisering av studiet.

Studentene kan søke om innpass for emner knyttet til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget som er tatt utenom opptakskravet.

Obligatoriske emner

LER-3680 Prosjektoppgave (15 stp.)
Prosjektoppgave er et FoU-prosjekt der studentene skal ta initiativ til, gjennomføre og evaluere et utviklingsprosjekt i egen praksis. Prosjektoppgaven tilbys kun i Tromsø.


LER-3500/LER-3510 Metode (15 stp.)

Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan man utvikler forskningsdesign som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i skolen.


Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan.

Masteremner (30 stp.)

I valgt masterfag vil studentene fordype seg i faglige og fagdidaktiske tema. Det er to masteremner på 15 studiepoeng i hvert masterfag. Masteremnene er felles for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn og 5-10.trinn. Masteremner i samfunnsfag, naturfag og engelsk tilbys kun i Tromsø.

Masteremner norsk: LER-3100, LER-3101 (Tromsø)/ LER-3110, LER-3111 (Alta)

Masteremner matematikk: LER-3200, LER-3201 (Tromsø) / LER-3210, LER-3211 (Alta)


Masteremner samfunnsfag: LER-3250, LER-3251


Masteremner naturfag: LER-3300, LER-3301


Masteremner engelsk: LER-3150, LER-3151


Masteremner begynneropplæring: LER-3050, LER-3051


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LER-3680 Prosjektoppgave - 15 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) LER-3501 Metode - 15 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studenten får:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisning og eksamen

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum og praktiske øvelser. I de fleste emner har man undervisning sammen med studenter i grunnskolelærerutdanningen. Det er obligatorisk oppmøte i hvert emne (se i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne).

Hvert emne har avsluttende eksamen. Hvilke eksamensformer som gjelder for hvert emne, står nærmere spesifisert i emnebeskrivelsene.

Avsluttende eksamen består av en skriftlig masteroppgave.

Innleveringsfristen på masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.
Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på to studenter. Omfang 60-70 sider / 24000-28000 ord, og 80-90 sider / 32000-36000 ord dersom oppgaven skrives i gruppe.


Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-bestått. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø, kapittel 5 § 26 (7).


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Fagvalg engelsk undervises på engelsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad.

Utveksling

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du HER.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram HER.