Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium

Varighet: 2 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium

Varighet: 2 År

Studiested
Alta, Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Er du en person med yrkesfaglig bakgrunn som ønsker å dele din kunnskap og erfaring med fremtidige generasjoner?

Med denne veien til yrkesfaglæreryrket skal du utvikle dine pedagogiske ferdigheter og undervise i ungdomsskolen og videregående opplæring. Som yrkesfaglærer kan du spille en viktig rolle i å utdanne og veilede fremtidige yrkesutøvere.

Allerede ansatt i en undervisningsstilling? Klikk her for mer informasjon

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Gudrun Aas

Universitetslektor

 • Campus: Alta

Christopher Loe Olsen

Universitetslektor, engelskdidaktikk; studieprogramleder, profesjonsfag Lektor 8 - 13, PPUA og PPUY

 • Campus: Tromsø

Praktisk pedagogisk utdanning er et deltidsstudium over fire semestre med omfang på 60 studiepoeng. Studiet er delt i to deler hver på 30 studiepoeng med eksamen etter hver del.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om eget yrkes egenart, utvikling og legitimering i skole og samfunn
 • har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag i det helhetlige opplæringsløpet
 • har brei kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og
 • solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Se studieplan under.Enten

treårig profesjonsrettet bachelorgrad fra universitets- eller høgskoleutdanning og to års relevant yrkespraksis

eller

fagbrev, svennebrev eller tilsvarende, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning (som for eksempel fagskole) og fire års relevant yrkespraksis.

UiT vurderer også søknader på bakgrunn av realkompetanse. Dette opptaket vurderes utfra følgende kriterier:

 • Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak
 • Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende norsk og engelsk fra videregående skole (VG1/ grunnkurs).
 • Du har ett av følgende: 1. fag/svennebrev. 2. relevant to-årig godkjent fagskolerelevant faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng.
 • Fem års relevant yrkespraksis (tilsvarende 100%) etter endt utdanning.

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attestene må inneholde:

 • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
 • Stillingens omfang. Oppgi om du har jobbet heltid eller deltid,oppgitt i timer eller prosentandel og beskrivelse av arbeidet du har utført.

Attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder. Arbeid som selvstendig næringsdrivende kan for eksempel dokumenteres av regnskapsfører eller ligningsattester. I tillegg må du dokumentere firmaattest fra Brønnøysundregisteret.

Politiattest

Søkere som tas opp på studiet må legge frem politiattest, jamfør forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Studiet er adgangsbegrenset med 50 studieplasser.

Praktisk-pedagogisk utdanning består av pedagogikk, 30 studiepoeng, yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

Teoridelen av studiet består av fysiske samlinger, nettsamlinger og andre obligatoriske aktiviteter mellom samlingene. De fysiske samlingene utgjør 18 dager i hver del, til sammen 36 dager.

PPU utdanningen skal bære preg av at Troms og Finnmark er en flerkulturell region. Utdanningen legger stor vekt på å gjøre studentene i stand til å utøve læreryrket i et mangfoldig lokalmiljø.

Hovedfokus i del 1 er ledelse av læreprosesser. Her vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring.

I del 2 vil fokus være på skolen i samfunnet og endring og utvikling i et individ og samfunnsperspektiv. Studentene vil få innføring i skolens og da spesielt yrkesutdanningens rolle i samfunnet. Studentene skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i praksis og vil få kunnskap om strategier og metoder i skoleutvikling og på den betydning den har for egen utvikling og form samfunnsutviklingen.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser.

I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Det vil bli gitt innføring i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk.

Yrkesetisk kompetanse og danning inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

All undervisning og praksis er obligatorisk.

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det inngår 30 dager praksis i hver del. Praksis skal fordeles på ulike trinn i programområdet. Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse. Det skal gjennomføres10 dager praksis på ungdomsskole 1. studieår.

Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar og utviklingsarbeid. For ytterligere informasjon, se våre praksissider: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Les mer om praksis her

Norsk

Andre studier du kanskje vil like

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium ( Tromsø )

Er du glad i å arbeide med mennesker og har skolefag du er spesielt interessert i? Da er denne veien...