Skriv ut Lukk vindu


 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Praktisk-pedagogisk utdanning
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:15. april 2022
Søknadskode:5002

Beskrivelse av studiet

Praktisk pedagogisk utdanning er et deltidsstudium over fire semestre med omfang på 60 studiepoeng. Studiet er delt i to deler hver på 30 studiepoeng med eksamen etter hver del.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Del 1, første året: høst/vår
Del 2, andre året: høst/vår

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

FERDIGHETER

Kandidaten

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten


Undervisning og eksamen

Praktisk-pedagogisk utdanning består av pedagogikk, 30 studiepoeng, yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

Teoridelen av studiet består av fysiske samlinger, nettsamlinger og andre obligatoriske aktiviteter mellom samlingene. De fysiske samlingene utgjør 18 dager i hver del, til sammen 36 dager.

PPU utdanningen skal bære preg av at Troms og Finnmark er en flerkulturell region. Utdanningen legger stor vekt på å gjøre studentene i stand til å utøve læreryrket i et mangfoldig lokalmiljø.

Hovedfokus i del 1 er ledelse av læreprosesser. Her vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring.

I del 2 vil fokus være på skolen i samfunnet og endring og utvikling i et individ og samfunnsperspektiv. Studentene vil få innføring i skolens og da spesielt yrkesutdanningens rolle i samfunnet. Studentene skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i praksis og vil få kunnskap om strategier og metoder i skoleutvikling og på den betydning den har for egen utvikling og form samfunnsutviklingen.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser.

I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Det vil bli gitt innføring i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk.

Yrkesetisk kompetanse og danning inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

All undervisning og praksis er obligatorisk.

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.


Praksis

Det inngår 35 dager praksis i hver del. Praksis skal fordeles på ulike trinn i programområdet. Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse. Det skal gjennomføres10 dager praksis på ungdomsskole 1. studieår.

Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar og utviklingsarbeid. Se den enkelte praksisplan.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk