Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bli fremtidens lærer - Norges viktigste yrke!

Som grunnskolelærer for 5.-10. trinn skal du videreføre det gode grunnlaget som er lagt i barneskolen. Du vil oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Som student hos oss får du jobbe tett med et kunnskapsrikt fagmiljø. Med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen.

Det vil være mulig å få slettet deler av studielånet ved fullført utdanning, se Bli lærer!

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet
 • Faglig tyngde
 • Tre undervisningsfag
 • Mye praksis
 • Utveksling 

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du lærer mye om hvordan du skal undervise. Studiet har praksis allerede første studieår så du får tidlig innblikk i skolehverdagen og du vil erfare hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste kunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en masteroppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

 

Fagvalg og mastergradsoppgave

Ved studiestart vil de ulike fagene bli presentert, og du velger dine 3 fag etter oppstart på studiet.

Som masterfag (fag1) kan du velge mellom engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Som fag 2 (60 studiepoeng) kan du velge mellom engelsk, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag, KRLE
(kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk.

Som fag 3 (30 studiepoeng) kan du velge mellom KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag og samfunnsfag. 

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

 

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

 

Som landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og er kvalitetsindikatorer for å utvikle lærerutdanningene ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan du kan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

 

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest

Suppleringsopptak
Rammeplanen til de nye lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3115.

Følgende masteremner tilbys høst 2021 for grunnskolelærerutdanningen 5-10.trinn 4.studieår:
- Norsk
- Engelsk
- Naturfag
- Samfunnsfag
- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2021 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)
- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15.april

Undervisning:

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d New Zealand, Sør-Afrika, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

 • UC Berkeley (USA)
 • Umeå Universitet (Sverige)
 • Åbo Akademi (Finland)
 • Nelson Mandela University (Sør-Afrika)
 • University of York, Norwegian Study Centre (Storbritannina)
 • Auckland University (New Zealand)

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.

Studiested Land
The University of Auckland New Zealand
Umeå University Sverige
The Norwegian Study Centre Storbritannia og Nord-Irland
University of California, Berkeley USA

Bli lærer

Andre studier du kanskje vil like

...
Barnehagelærer - bachelor

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk stilling og lederarbeid i barnehagen. Søk ...

...
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Grunnskolelærer gir muligheter for fag, sikker jobb og en fantastisk studietid

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du