Ingeniørstudier i Tromsø

En ingeniørutdanning er et treårig studium som gir deg en bachelorgrad i teknologiske fag. Teknologi er et stort fagområde og ingeniørutdanningene har derfor forskjellige spesialiseringer. De viktigste spesialiseringene er bygg, data, elektro, kjemi og maskin, men mange ingeniørutdanninger har andre navn og er ytterligere spesialisert. Selv om ingeniørutdanningene kan være svært ulike, inneholder alle sammen mye matematikk og fysikk, og alle avsluttes med et stort ingeniørprosjekt som kalles bacheloroppgaven. På disse sidene presenteres ingeniørstudiene ved UiT. Søknadsfrist for ingeniørstudiene er 15. april.

Automasjon

Automasjonsingeniører programmerer elektronikk og lager utstyr som måler og overvåker, styrer og regulerer. Automasjon omgir oss overalt og utgjør en langt større plass i et moderne samfunn enn du kanskje er klar over. Eksempler er minibanker, panteautomater, id-kontroll, brannovervåkning, sikkerhetssystemer, energieffektivisering, trafikkregulering, kraftforsyning, avfallshåndtering, industriell produksjon og lagerhold. Sentrale fag i studiet er måleteknikk, elektronikk, datakommunikasjon, programmering og reguleringsteknikk.

Bygg

Som bygg-ingeniør får du være med på å bygge landet! Det er bygg-ingeniørene som designer infrastrukturen som trenges for at samfunnet skal fungere. Dette kan være veier, tunneler, bruer, bygninger, gruver og steinbrudd, vannforsyning, avløpssystemer pluss mye mer. Byggfaget handler om hvordan man konstruerer byggverk og om byggematerialene, det handler om grunnforholdene i bakken man skal bygge på, om anleggsdrift, fjellsprengning og landmåling, om samferdsel og om samfunnsplanlegging. Bygg er et stort fagområde og UiT tilbyr følgende spesialiseringer:

  • Konstruksjon- og byggteknikk (Narvik)
  • Anlegg og produksjon (Narvik)
  • Samfunnsteknikk (Narvik)
  • Bergverk og mineralteknologi (Narvik)
  • Bygg og Infrastruktur (Alta)
  • VVS-ingeniør (Tromsø)

UiT tilbyr bygg-studieretningen VVS-ingeniør i Tromsø fra høsten 2018. VVS er en forkortelse for vann,- varme- og sanitærsystemer og handler om de tekniske systemene du finner i et moderne bygg. Som VVS-ingeniør blir du spesialist på inneklima, energieffektivisering, varmepumper, kjøleanlegg, ventilasjonssystemer, varmeproduksjon og varmegjenvinning. VVS-ingeniør er en av studieretningene under bygg-studiet.

Droneteknologi (studiested Tromsø)

Den teknologiske utviklingen har ført til at droner tas i bruk i stadig nye områder. Droner brukes til inspeksjon av kraftledninger, bygninger og konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig på annet vis. Droner brukes til fotografering slik at man f.eks. kan tegne kart eller lage 3D-modeller av bygninger. Det gjøres også spektakulære filmopptak ved hjelp av droner. Med droner kan geologen overvåke rasutsatt terreng, naturforvaltningen kan telle dyrebestanden, bonden kan undersøke sin åker, entreprenøren kan dokumentere sine naturinngrep, arkeologen får oversikt over utgravingene og redningsmannskaper bruker droner i søk etter savnete personer. Utviklingen innen droneteknologi skjer raskt med bedre presisjon, større rekkevidde, økt nyttelast og autonome fartøy. Det utvikles også spesialiserte droner med avansert sensorteknologi. Det er behov for ingeniører som kan planlegge og gjennomføre droneoperasjoner innenfor de rammer som settes av myndigheter, som kan konstruere nyttelaster, som forstår styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer, og som kan løse driftstekniske problemer knyttet til droner.

Nautikk

Nautikk er en ingeniørutdanning som kvalifiserer for jobber innenfor maritim sektor, både til sjøs og på land. Studiet gir en maritim ingeniørkompetanse som setter deg i stand til å forstå de maritime mulighetene og skipet som operativt, teknisk system. I tillegg til ingeniørutdanningen, gir nautikkstudiet også det det teoretiske grunnlaget for å utløse høyeste sertifikat som dekksoffiser. Som skipskaptein får du ansvar for trygg og sikker navigering, og samtidig sikkerheten til passasjerer, mannskap, skip og last. Nautikk inneholder mye spennende. Du lærer sjøveisreglene og skipsmanøvrering, du lærer om navigasjonsinstrumentene og du lærer om skipets stabilitet. Du lærer også meteorologi og astronomi. Praktisk trening i skipssimulator utgjør en stor del av studiet.

Prosessteknologi

UiT tilbyr ingeniørstudium i prosessteknologi både i Narvik og i Tromsø. Industrielle prosesser handler om hvordan man produserer råstoffer og hvordan industrien foredler råstoffer til produkter som kan selges. Det er prosessingeniørene som designer de industrielle prosessene, og derfor har prosessingeniørene en nøkkelrolle i norsk industri. Norge har en stor prosessindustri, først og fremst innen olje- og gassproduksjon. Det største prosessanlegget i Nord-Norge er Hammerfest LNG på Melkøya som produserer naturgass. Andre viktige prosessindustrier i Norge er smelteverk, havbruk og matproduksjon.

Studieretningen prosessteknologi i Narvik gir fordypning i olje- og gassproduksjon, oljeseparasjon, gasskompresjon og gassrensing, reservoarstyring, boring og brønnbygging, undervannsinstallasjoner og rørledninger.

Studieretningen fornybar energi i Narvik gir fordypning i fornybare energikilder som bioenergi, brenselceller og solcelleteknologi. Det fokuseres særlig på hvordan solceller produseres og hvordan solcelleanlegg dimensjoneres.

Studieretningen gassteknologi i Tromsø gir fordypning i produksjon av naturgass, kjøleteknikk og energiteknikk. Du lærer om alle de viktigste prosesstekniske metodene du finner i moderne industri. Du lærer om væsker og gasser, om rørsystemer, pumper og kompressorer, om oppvarming og kjøling, om rensing og separering. Her blir du også ekspert på varmepumper og kjøleanlegg.

Sikkerhet og miljø

Sikkerhet og miljø er et ingeniørstudium som gir deg teknisk kompetanse innenfor sikkerhet, risiko og miljøutfordringer. Studiet tar for seg sikkerhets- og miljømessige utfordringer knyttet til transportsektorene sjø, luft, vei og bane, og produksjonsvirksomhet til havs og på land. Du lærer om risikoanalyse, teknisk sikkerhet, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring. Du lærer også om klima- og miljøutfordringer, om forurensninger, om økologi, oseanografi og meteorologi.
Ansvarlig for siden: Geir Grønning Riise
Sist oppdatert: 12.12.2017 15:24