Nautikk, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: David Jensen/UiT
Foto: David Jensen/UiT

Nautikk, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Er du interessert i en maritim karriere til havs eller på land? Kunne du tenkt deg å jobbe som offiser på en gasstanker, offshore konstruksjonsfartøy, eller navigasjonsoffiser i sjøforsvaret?

Hva med en jobb innen oppdrettsnæringen, der du er med på å sikre våre felles marine verdier?

UiT tilbyr nautisk ingeniørstudie med to spesialiseringer:

· Nautikk

· Havbruksteknologi

Spørsmål om studiet
Lisbeth Klausen.jpg
Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studieleder Nautikk


Studiespesialiseringen i nautikk gir deg en ingeniørgrad. Dersom du etter endt studie tar 12 måneder aktiv fartstid ombord på et skip av en gitt størrelse, kan du være kvalifisert til graden sjøkaptein, les mer her

Studiet er teknologisk orientert og fokuserer på følgende fagområder:

 • Generell navigasjon og kystnavigasjon.
 • Håndtering av skip og last.
 • Hydrodynamikk og hydrostatikk.
 • Operasjon og drift skip og maritime installasjoner
 • Meteorologi og oseanografi.
 • Arktiske problemstillinger

Store deler av undervisningen foregår i moderne simulatorer, på tokt eller testing av skipsmodeller i basseng, mens andre emner er mer teoretisk orientert hvor man får bruk for kunnskaper i matematikk og fysikk.

Med spesialisering i nautikk får man den teoretiske utdannelsen til å løse dekksoffisersertifikat med høyeste klasse, D1. For å kunne jobbe om bord på et skip må man ha flere spesialkurs som dekkes av UIT. Det gjelder både sikkerhetskurs (IMO 50 og IMO 80), Maritim Kommunikasjon (GMDSS) og man kan ta eget for operasjon av skip under polare forhold (Polarkoden) eller for operasjon av skip offshore (Dynamisk Posisjonering).

Kunnskap

 • Studenten har inngående kunnskaper i de nautiske sertifikatfagene i henhold til STCW-konvensjonen, og har et helhetlig og reflektert perspektiv innenfor de maritime fagene. Studenten har inngående kunnskaper om begrensninger, regelverk og forskrifter for drift og operasjon av sjøgående fartøy og maritime installasjoner.  
 • Studenten har inngående kunnskaper i navigasjon, navigasjons instrumenter, hydrostatikk, lastehåndtering og skipshydrodynamikk og vet hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglige problemløsninger
 • Studenten har kjennskap til maritim næring og utviklingen av maritim teknologi, og har kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virkso
 • Studenten kjenner til forskningsutfordringer, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåte innen det maritime fagområdet
 • Studenten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.

Ferdigheter

 • Studenten kan løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til sikker framføring og drift av fartøyer og maritime installasjoner.
 • Studenten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte
 • Studenten kan benytte sine fagkunnskaper og metoder for sikker fremdrift og operasjon av fartøy og maritime installasjoner. Studenten kan arbeide både selvstendig og i team innenfor flerkulturelle grupper.
 • Studenten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • Studenten kan bidra til nytenking og innovasjon ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

 • Studenten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke til sjøs.
 • Studenten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og
 • muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Studenten kan ledelse, og har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Studenten kan bidra til maritim faglig utvikling og god praksis, gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studieretning nautikk gir deg muligheten til å ha hele verden som arbeidsplass. Etter oppnådd bachelorgrad og fartstid kan du seile som styrmann, overstyrmann eller kaptein på alle typer skip over hele verden. De vanligste fartøytypene er ferger og hurtigbåter, cruiseskip, tankskip, containerskip, spesialskip, rigger og skip tilknyttet sjøforsvaret.

Som ingeniør i nautikk vil du også være godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling. Offentlige stillinger i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket og Losvesenet er også aktuelle for våre studenter.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen. Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i nautikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • All praksis fra skip, mekanisk verksted eller maritim virksomhet (skipsverft eller maskinverksted). Militærtjeneste fra Sjøforsvaret.
 • Utdanning/kurs innen nautikk, maskin, automasjon og prosess.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Antall studieplasser: 27. Studiet er adgangsregulert.

 

Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT. Denne perioden er på 12 måneder og kalles farts- eller kadettid. Dette er en påkrevd systematisk opplæring om bord for å kunne utløse dekksoffiser sertifikat (D3).

Norsk, men deler av undervisningen foregår på engelsk samt at det brukes noe engelsk litteratur.

Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

Universitetet i Tromsø tilbyr to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.

Samtlige gradsstudenter ved UiT har mulighet til å ta en del av studiene sine i utlandet. Et team av internasjonale utvekslingsveiledere hjelper deg med å finne veien til et utenlandsk partneruniversitet som passer deg og studiene dine. UiT har jobbet mye med å kvalitetssikre sine internasjonale avtaler. Reiser du til en av UiT`s partnerinstitusjoner, vil utvekslingsoppholdet innpasses i ditt studieprogram.