Droneteknologi, ingeniør - bachelor

Droneteknologi, ingeniør - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Studerer du bachelor i droneteknologi har du mulighet til å bli både dronepilot og ingeniør i én og samme utdanning! Utdanningen vil fokusere på å fly og bruke både multirotor-droner og såkalte fix-wing-droner for sivile formål. Bruk av sivile droner har eksplodert de siste årene og brukes blant annet i foto- og filmoppdrag, søk og redning, kartleggings- og prosjekteringsarbeid og ikke minst innen forskning, f.eks innen miljøovervåkning. Utdanningen gir en helt unik og etterspurt kompetanse og gir deg mulighet til å bidra inn i en ny og svært raskt voksende bransje.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

2017-03-01 19.50.46 - Copy.jpg
Ersdal, Anne Mai

Førsteamanuensis


Bruk av ubemannet luftfartøy, Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), eller populært kalt droner, er et relativt nytt felt til tross for at noen allerede har brukt teknologien i flere tiår. Etter hvert som systemene blir mer driftssikre og vekten på nyttelaster som kan brukes har gått ned, har det vist seg at det er mange som ønsker å benytte seg av ubemannede luftfartøy til sivile formål. Spesielt innen forskning har interessen vært stor, men også når det gjelder kartlegging, prosjekteringsbransjen, kraftproduksjon og ikke minst innen mediebransjen. Eksempler på kartleggingsarbeid kan være i forbindelse med større utbyggingsprosjektering for eksempel ved veiutbygning.

Studentene skal gjennom studiet blant annet settes i stand til å:

 • fly multirotor-droner både manuelt og med bakkestasjon.
 • fly fix-wing-droner med bakkestasjon, samt ha en grunnleggende ferdighet i å fly de manuelt.
 • bestå gjeldende teorieksamen for bruk av ubemannede luftfartøy.
 • planlegge og gjennomføre droneoperasjoner på en sikker måte etter gjeldende lover og regler.
 • konstruere nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer.
 • løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer både av teoretisk og praktisk karakter.
 • kunne optimalisere driften ut fra sikkerhetsmessige og økonomiske kriterier.

Dette oppnås ved at studentene tilegner seg:

 • praktisk opplæring i flyging med multirotor- og fixed-wing-droner.
 • innsikt i vitenskapelig tenkning og relevant teknologi.
 • teoretiske kunnskaper innen matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag og tekniske basisfag.
 • fordypning i fagområdene el-lære og elektronikk, instrumentering, automatiserte systemer og reguleringsteknikk.
 • fordypning i operasjoner av ubemannede luftfartøy med fokus på sikkerhet- og risikovurdering og lover og regler.

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Studiet er rettet mot studenter som ønsker å jobbe med ubemannede luftfartøy i for eksempel forskning og utvikling, media, kartlegging og prosjektering. Dette inkluderer arbeidsoppgaver som planlegging og utføring av operasjoner av ubemannede rotor-ving og fixed-wing både med manuell flyging og ved bruk av bakkestasjoner. Studentene vil også ha en unik kompetanse som gjør dem i stand til å ha ansvar for at operasjonsmanualer til enhver tid er godkjent etter gjeldende regelverk. Den tekniske kompetansen gjør også studentene i stand til å kunne ta jobber som tekniske ledere hos en godkjent operatør, samt ha ansvar for payloader.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 (HING).

Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarende kunnskaper i matematikk og fysikk.

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, har vi tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø og Tromsø.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.Spesielle opptakskrav (HING) må dokumenteres.

Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998-1999 og tidligere studieordninger, fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk.

Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle opptakskravene i matematikk og fysikk.

Søkere som har generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk.

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.

Bachelor, ingeniør - Droneteknologi gir deg grunnlag for opptak til 2-årig master i Teknologi - Aerospace Control Engineering ved UiT i Narvik eller andre tilsvarende studier ved andre læresteder innenfor relaterte fagområder som sensorteknologi, jordobservasjon og luftfart

Første leksjon i droneflyving

Se første kull med droneingeniør-studenter ved UiT ha sin første flytime.