Droneteknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Droneteknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Synes du droner er spennende? Kunne du tenke deg å lære både hvordan en drone fungerer, men også å fly den? Som ferdig ingeniør fra droneteknologi vil du kunne planlegge og gjennomføre avanserte droneoperasjoner, samt løse ingeniørfaglige utfordringer knyttet til droner. Bruk av sivile droner har eksplodert de siste årene og brukes blant annet innen søk og redning, kartleggings- og prosjekteringsarbeid, forskning og foto-/filmoppdrag. Utdanningen droneteknologi gir en unik og etterspurt kompetanse som gir deg mulighet til å bidra i en ny og raskt voksende bransje.

Spørsmål om studiet
2017-03-01 19.50.46 - Copy.jpg
Ersdal, Anne Mai

Førsteamanuensis


Se video

Bruk av ubemannet luftfartøy, Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), eller populært kalt droner, er et relativt nytt felt til tross for at noen allerede har brukt teknologien i flere tiår. Etter hvert som systemene blir mer driftssikre og vekten på nyttelaster som kan brukes har gått ned, har det vist seg at det er mange som ønsker å benytte seg av ubemannede luftfartøy til sivile formål. Spesielt innen forskning har interessen vært stor, men også når det gjelder kartlegging, prosjekteringsbransjen, kraftproduksjon og ikke minst innen mediebransjen. Eksempler på kartleggingsarbeid kan være i forbindelse med større utbyggingsprosjektering for eksempel ved veiutbygning.

Studentene skal gjennom studiet blant annet settes i stand til å:

 • fly multirotor-droner både manuelt og med bakkestasjon.
 • fly fix-wing-droner med bakkestasjon, samt ha en grunnleggende ferdighet i å fly de manuelt.
 • bestå gjeldende teorieksamen for bruk av ubemannede luftfartøy.
 • planlegge og gjennomføre droneoperasjoner på en sikker måte etter gjeldende lover og regler.
 • konstruere nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer.
 • løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer både av teoretisk og praktisk karakter.
 • kunne optimalisere driften ut fra sikkerhetsmessige og økonomiske kriterier.

Dette oppnås ved at studentene tilegner seg:

 • praktisk opplæring i flyging med multirotor- og fixed-wing-droner.
 • innsikt i vitenskapelig tenkning og relevant teknologi.
 • teoretiske kunnskaper innen matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag og tekniske basisfag.
 • fordypning i fagområdene el-lære og elektronikk, instrumentering, automatiserte systemer og reguleringsteknikk.
 • fordypning i operasjoner av ubemannede luftfartøy med fokus på sikkerhet- og risikovurdering og lover og regler.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag har følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskaper:

1. Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen ubemannede luftfartøy.

2. Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap,relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning generelt, og spesielt knyttet til ubemannede luftfartøy.

3. Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

4. Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor droneteknologi, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget generelt, og spesielt innenfor operasjoner med ubemannede luftfartøy.

5. Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor droneteknologi, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

6. Kandidaten har inngående kunnskap om lover og regler som gjelder bruk av ubemannede luftfartøy.

7. Kandidaten har bred kunnskap om aerodynamikk, navigasjon, systemer, operasjonelle prosedyrer, planlegging av operasjoner og instrumentering for operasjoner med ubemannede luftfartøy.

8. Kandidaten har kunnskap om nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer.

Ferdigheter:

1. Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til bruk av ubemannede luftfartøy, og begrunne sine valg.

2. Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

3. Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid innenfor droneteknologi.

4. Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

5. Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

6. Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

7. Kandidaten kan operere ubemannede luftfartøy etter gjeldende lover, regler og operasjonelle prosedyrer.

8. Kandidaten har grunnleggende ferdigheter i manuell flyging med ubemannede multirotor og fixed-wing luftfartøy, og gode ferdigheter i bruk av bakkestasjoner.

9. Kandidaten kan konstruere nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer, og løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer både av teoretisk og praktisk karakter.

Generell kompetanse:

1. Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved bruk av ubemannede luftfartøy, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

2. Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

3. Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

4. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

5. Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor droneteknologi og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studiet er rettet mot studenter som ønsker å jobbe med ubemannede luftfartøy i for eksempel forskning og utvikling, media, kartlegging og prosjektering. Dette inkluderer arbeidsoppgaver som planlegging og utføring av operasjoner av ubemannede rotor-ving og fixed-wing både med manuell flyging og ved bruk av bakkestasjoner. Studentene vil også ha en unik kompetanse som gjør dem i stand til å ha ansvar for at operasjonsmanualer til enhver tid er godkjent etter gjeldende regelverk. Den tekniske kompetansen gjør også studentene i stand til å kunne ta jobber som tekniske ledere hos en godkjent operatør, samt ha ansvar for payloader.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Alternative opptaksveier:
- Forkurs for ingeniørutdanning. (Narvik, Alta, Bodø, Tromsø)
- Forkurs i realfag. (Narvik, Alta, Bodø, Tromsø)

 

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist: 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevante fagområde kan være:

 • Automatiker
 • Avionikker
 • Dataelektroniker
 • Elektriker
 • Elektroreparatør
 • Energimontør
 • Heismontør
 • Produksjonselektroniker
 • Romteknolog
 • Serviceelektroniker
 • Signalmontør
 • Tavlemontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Togelektriker
 • Vikler

Spesielle opptakskrav (HING) er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen som er 1. mars for realkompetansesøkere. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.

Bachelor, ingeniør - Droneteknologi gir deg grunnlag for opptak til 2-årig master i Teknologi - Aerospace Control Engineering ved UiT i Narvik eller andre tilsvarende studier ved andre læresteder innenfor relaterte fagområder som sensorteknologi, jordobservasjon og luftfart

Første leksjon i droneflyving

Se første kull med droneingeniør-studenter ved UiT ha sin første flytime.