Pedagogikk - årsstudium

Varighet: 1 År

Pedagogikk - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Hvorfor har vi blitt som vi er blitt? Hva har betydning for menneskets utvikling og læring? Pedagogikk er en vitenskap som studerer menneskers utvikling, samhandling og læring i relasjon til kultur og samfunn.

Studiet gir en innføring i pedagogisk teori, herunder blant annet emner i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, didaktikk, utdanningshistorie og utdanningssosiologi.

Pedagogikk som vitenskap og forskningsområde inngår i porteføljen til de fleste europeiske breddeuniversiteter. I tillegg er pedagogikk et redskaps- og danningsfag i en rekke profesjonsutdanninger ved universiteter og høyskoler.

Studiet passer for deg som er interessert i pedagogiske prosesser, og som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

 

Spørsmål om studiet
Karina Hovrud

Studiekonsulent for pedagogikk og spesialpedagogikk


Etter fullført årstudium i pedagogikk har kandidaten grunnleggende kunnskaper om sentrale pedagogiske tema. Emnene gir en innføring i grunnleggende ideer i faget, og behandler sentrale spørsmål knyttet til menneskelig utvikling, læring, sosialisering, oppdragelse og danning.

 

Kunnskap

Årsstudiet gir:

  • kunnskap om sentrale trekk ved kognitiv og sosial utvikling hos mennesket
  • kunnskap om pedagogiske forskningsmetoder og vitenskapsteori
  • kunnskap i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi og idéhistorie, utdanningssosiologi, og didaktikk
  • kunnskap om fagområdets egenart og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

  • finne, vurdere, og henvise til informasjon, teorier og fagstoff som belyser en pedagogisk problemstilling
  • framstille og drøfte resultatet faglig, og trekke konklusjoner med utgangspunkt i slik faglig drøftelse
  • reflektere over og justere egen fagutøvelse under veiledning

 

Generell Kompetanse

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

  • gjøre rede for sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen pedagogikkfaget,
  • foreta yrkesetiske vurderinger
  • utveksle synspunkter og erfaringer med utgangspunkt i det pedagogiske fagfelteta

Undervisningen tar både utgangspunkt i etablert pedagogisk forskning og nyere forskning.

Arbeidsformer er blant andre forelesninger, seminarer, studiegrupper og selvstudium. Studiet fordrer aktiv studentdeltakelse på forelesninger og seminarer og studiegrupper. I hvert emne er det obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet.

Studentene skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen og det gjennomføres derfor studentsamtaler i grupper og det gjennomføres fortløpende studentevalueringer av de ulike emnene.

I undervisningen benyttes også nye digitale undervisnings- og læringsaktiviteter som for eksempel flipped classroo. Dette vil stille krav til studentene om at de møter forberedt til undervisning og seminarer, dersom de skal ha fullt utbytte av disse.

Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, digital eksamen og muntlig eksamen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Årsstudiet kan tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år av bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre samfunnsvitenskapelige bachelorprogram ved UiT.

Foreløpig ikke tilgjengelig