Studieretning:

Psykomotorisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Fysioterapi - master
Studieretning:

Psykomotorisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Fysioterapi - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer
Søking og opptak
Slik søker du

3 årig deltidsstudium som er samlingsbasert.

Spørsmål om studiet

Anne-Gretland
Anne Gretland

Førstelektor


Studiet gir innføring i sentrale terapeutiske tilnærminger og spesialisert kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. Psykomotorisk fysioterapi omfatter forskjellige undersøkelses- og behandlingstilnærminger. Norsk psykomotorisk fysioterapi, som historisk er influert av psykoanalytisk tenkning, har en sentral plass i studieretningen.

Studiet belyser hvordan teoretiske perspektiver kan bidra til økt forståelse og utvikling av klinisk praksis. Noe av det særegne ved den psykomotoriske tilnærmingen er hvordan kroppen forstås, hvordan kroppssynet reflekteres i praksis og i forståelsen av kroppslige uttrykk, samt betydningen som tillegges relasjonelle aspekter og intersubjektivitet. Psykomotorisk fysioterapi har som utgangspunkt at kroppen er sentrum for opplevelse og erfaring, at kropp og psyke er del av en funksjonell enhet, samt at problematiske erfaringer og følelser kan nedfelles i og uttrykkes gjennom kroppen. Det innebærer en erkjennelse av at kroppen og kroppslige plager og belastninger er viktige kilder til å forstå menneskers erfarings- og meningsverden. Vedvarende livsbelastninger og høyt stressnivå kan for eksempel påvirke respirasjonsmønster og kroppsopplevelse og gi spennings- og smertetilstander i hele kroppen, noe som kan påvirke holdning, muskulatur og bevegelser.

Fullført studie gir spesialisert kompetanse i undersøkelse, vurdering og behandling av personer med et bredt spekter av helseproblemer, inkludert vedvarende smerte- og spenningstilstander knyttet til muskel- og skjelettsystemet, psykiske lidelser av ulik karakter og alvorlighetsgrad og sammensatte lidelser. I tillegg utvikles kompetanse i å lede bevegelsesgrupper med utgangspunkt i prinsipper for psykomotorisk fysioterapi. Fullført master i fysioterapi, studieretning i psykomotorisk fysioterapi kvalifiserer til takst i psykomotorisk fysioterapi.

Bachelorgrad med fordypning i fysioterapi, samt autorisasjon som fysioterapeut.

Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.

Praksisstudiene har som overordnet målsetting å bidra til at studentene når studiets læringsutbytter, spesielt i de fagspesifikke emnene HEL 3001 Psykomotorisk fysioterapi del I og HEL 3002 Psykomotorisk fysioterapi del II, der studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i ulike fysioterapeutiske arbeidsformer og metoder. Gjennom praksis vil studentene få erfaringer med å utvikle spesialisert psykomotorisk fysioterapi kompetanse med tanke på undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med et bredt spekter av kroppslige, psykologiske og sammensatte tilstander. Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, anvendes ulike tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. Praksis gjennomføres i hovedsak på studentens egen arbeidsplass. Praksis starter opp i første semester og fortsetter gjennom studiet frem til klinisk eksamen på slutten av fjerde semester. Psykomotorisk fysioterapi behandling strekker seg ofte over tid, og studentene vil gjennom praksis få erfaringer med å gjennomføre behandlingsforløp av ulik varighet. Under studiet kan studentene søke om å heve offentlig refusjon for norsk psykomotorisk fysioterapi fra HELFO.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Foreløpig ikke tilgjengelig
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer
Søking og opptak
Slik søker du