Studieretning:

Spansk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Spansk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Med spansk i lektorutdanninga får du muligheten til å formidle et verdensspråk som fenger ungdom og som byr på et stort kulturelt mangfold. Som lærer i spansk vil du være med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)


Spansk er et fremmedspråk i vekst. Det er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Det er i dag det tredje største språket på internett. I Norge er spansk blitt et sentralt skolefag og behovet for kvalifiserte lærere er stort. Studiet gir deg innsikt i språk, litteratur og kultur både i Spania og Latin-Amerika. Studiet gir deg kunnskaper om forskjellene mellom norsk og spansk, hvordan du kan kommunisere med de som har spansk som morsmål og hvordan du skal bruke språket i kontekst. Du får innsikt i den spanskspråklige verdens historie, dens konflikter, og utfordringer for framtiden.


Spansk er en studieretning i lektorutdanningen for trinn 8-13.

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.


Som fag 2 kan du velge engelsk, historie eller nordisk. For mer informasjon og oppbygging av studieretning spansk med fag 2, se oppbygging av studiet (alle emnene i tabellen er obligatoriske). For ytterligere detaljer om studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan.

Etter å ha fullført lektorutdanninga 8-13 kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Samtidig er denne utdanningen så allsidig at den også gir grunnlag for veldig mange andre, spennende jobber. Opplæring skjer også på andre arenaer enn i skolen, som i store organisasjoner eller i voksenopplæringen, og her vil lektorer være attraktive. Med lektorutdanning kan du også finne jobber innenfor for eksempelvis forskning, administrasjon og skoleledelse.

I et stadig mer internasjonalt samfunn, vil kompetanse som kombinerer språkbeherskelse med formell formidlingskunnskap være etterspurt.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst ) PFF-1015 Praksis år 1 - 10 dager
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår) PFF-1016 Praksis 2 - 10 dager
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
5. sem (høst) PFF-2001 Praksis år 3 - 35 dager
Fagemne fag 2 (tilpasset lektorutdanningen
6. sem (vår)
7. sem (høst)
SPA-3000-emne i språk
SPA-3000-emne i litteratur
SPA-3000-emne i kultur
8. sem (vår) PFF-3001 Praksis år 4 - 35 dager
9. sem (høst) PFF-3002 Praksis år 5 - 10 dager
SPA-3000-emne i språk eller utveksling
SPA-3000-emne i litteratur eller utveksling
Mastergradsoppgave
10. sem (vår)
Mastergradsoppgave

For studieretninger med språk og samfunnsfag
Generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Søkere med gjennomsnittskarakter 3,00 og 3,99 i matematikk kan delta på forkurs før studiestart for å dekke kravet til karakteren 4. Informasjon om gjennomføring og påmelding til forkurset finner du på samordna opptak sine sider.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Studieretninger i språk og samfunnsfag er adgangsregulert. Antall studieplasser totalt: 100.

 

Dersom du skal ha matematikk som fag 2 på studieretning i språk og samfunnsfag, må du oppfylle opptakskravene for studieretning realfag, se nedenfor.

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpass av relevante emner med bestått eksamen. Innpass kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles.

 

Studieretning realfag:
Generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer). I tillegg kommer følgende krav:

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Disse tilleggskravene gjelder også om du ønsker å ta matematikk som fag 2 i studieretninger i språk og samfunnsfag.

Studieretninger i realfag er ikke adgangsregulerte.

 

Anbefalte forkunnskaper i språk:

Studentene som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

Politiattest og skikkethetsvurdering:

Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer.
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt.
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også bacheloroppgave og masteroppgave.
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer.
 • Praksis.
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons.
 • Ulike andre aktivieter i grupper.

Eksamensformere vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeoppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksis er spredt over hele studieløpet. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og de respektive språkene i fremmedspråkfagene. Se for øvrig den enkelte emnebeskrivelse for detaljer for det enkelte emne når det gjelder undervisnings- og eksamensspråk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning. For mer informasjon om ph.d.-utdanninga ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, se www.uit.no/hsl/phd.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i niende semester. Du tar da tilsvarende masteremner ved ett av de universitetene UiT har utvekslingsavtale med. I tillegg til denne muligheten inngår det et tre ukers studieopphold ved Universitetet i Cádiz i tredje semesteret (høst) i studiet av spansk. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Universidad Autónoma Barcelona (Spania)
Universidad de Cádiz (Spania)
Universidad de Castilla La Mancha (Spania)
Universidad de Huelva (Spania)
Universidad de Pais Vasco (Spania)
Universidad de Santiago de Compostela (Spania)Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet

Foreløpig ikke tilgjengelig