Forfatterstudium 2 - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Forfatterstudium2

Forfatterstudium 2 retter seg først og fremst mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium, har påbegynt et større skriveprosjekt og ønsker å videreutvikle sine skapende skriveevner. Studiet ønsker å øke studentens kvalitetssans og vurderingsevne gjennom egen skriving og intensive tekstgjennomganger. Studiet gir oversikt over viktige tendenser i nyere litteratur og litteraturforståelse. Studentene skal i tillegg utvikle et eget skriveprosjekt i dialog med veileder og aktiv deltakelse i skriveverkstedet. Målet er at studentene gjennom studiet skal arbeide med sitt eget skriveprosjekt - det vil si ett og samme prosjekt, gjennom hele året.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:1. mars 2017
Søknadskode:8026
Søk studiet

Studiet er delt i en kunnskapsdel og en ferdighetsdel:

 • Kunnskapsdelen vil gi oversikt over viktige tendenser i nyere litteratur og litteraturforståelse. Studiet baserer seg på verkstudier av et utvalg romaner, noveller, dikt og drama, samt artikkelstoff om kunst- og litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse. Det kreves innsikt i og evne til å anvende fagtermer til å beskrive litterære teksters egenart.
 • Ferdighetsdelen består av selvstendige skriveøvelser og aktiv deltakelse i skriveverkstedet. Studentene må være villige til å legge fram egne arbeider for medstudenter i verkstedet, samt å delta i gruppearbeid om medstudenters arbeider.

I løpet av studiet vil studentene få møte nordiske forfattere som vil delta i skriveverkstedet, dvs. være med i kommenteringen av studenttekstene.

Forfatterstudium 1 og 2 alternerer. Neste opptak for Forfatterstudium 1 er 2018.

Etter fullført studie skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Inngående kjennskap til det litterære språkets virkemidler
 • Inngående kjennskap til norsk og nordisk litteraturutvikling i nyere tid
 • Innsikt i det litterære systemet i Norge
 • Oversikt over og forståelse for sentrale tendenser i nyere litteratur 

Ferdigheter

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne av eget litterært prosjekt
 • Høyt refleksjonsnivå rundt egen skriving og om forholdet mellom fiksjon og virkelighet i litteraturen  

Generell kompetanse

 • Velutviklet litterær kvalitetssans, skrive- og vurderingsevne

For opptak kreves, i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

For realkompetansesøkere gjelder følgende krav:

 • Faglige krav:
  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94), og
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform-94)

eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha relevant yrkeserfaring og/eller utdanning.

Som relevant yrkeserfaring og utdanning regnes utgivelse av en skjønnlitterær bok som er innkjøpt av Norsk kulturråd, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier, konsulentuttalelser fra forlag.

Relevant yrkeserfaring kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv,organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av innsendt dokumentasjon:

 • 15 - 20 sider tekstprøve fra et manus som bør være på minst 40 sider
  • Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 øvre og nedre marg, 4,4 venstre og høyre marg. 12 pkt tegn. Halvannen linjeavstand.
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
  • Kort kommentar til innsendt tekst
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet
 • Vennligst last opp tekstprøve og motivasjonsbrev som et samlet dokument i PDF-format på Søknadsweb

Studiet er adgangsregulert

Studiet er samlingsbasert og går over to semester (høst og vår) fordelt på 7 samlinger. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer, som skal støtte opp om tekstverkstedet der det gis skriveoppgaver og der nyskrevne tekster kommenteres i grupper og plenum. I tillegg får hver student tildelt en egen veileder som følger opp den enkeltes skriveprosjekt gjennom begge semestre.

Undervisningsmetoder:

 • Individuelt større skriveprosjekt og skriveøvelser: Det arbeides individuelt med et større manusprosjekt gjennom begge semestrene. Nyskrevne deler av skriveprosjektet sendes inn til gjennomgang på tekstverkstedene.
 • Tekstverkstedet: Tekstverkstedet er kjernen av studiet. Studentene legger fram egne skriveprosjekter for medstudenter i smågrupper og får sine tekster gjennomgått og diskutert i plenum av medstudenter, lærere og av de gjesteforfattere som inviteres til de enkelte samlingene.
 • Kritisk lesning: Studier av et utvalg nordiske romaner, noveller, dikt og drama, samt artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse.
 • Veiledning: Studentene tildeles en individuell veileder som følger studentens skriveprosjekt gjennom studieåret.

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før man kan avlegge eksamen:

 • Deltakelse på minst 80 % av undervisningen
 • Innlevering av 10 - 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling
 • 2500 sider selvvalgt pensum godkjent av fagansvarlig - for eksempel romaner, noveller, dikt og drama, artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse

Eksamen består av:

Innlevering av 40 - 60 sider tekst, utviklet gjennom studiet.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere ny tekst eller en bearbeidet versjon av den teksten/de tekstene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Innlevering må skje senest 15. september i påfølgende semester. Man kan kontinuere kun én gang.Kontakt

Blichfeldt, Merete Elise


Førstekonsulent
Telefon: 77660742 merete.e.blichfeldt@uit.no

Oterholm, Anne


Førsteamanuensis
Telefon: 98643329 anne.oterholm@uit.no

Forfatterstudiet på nett:

Hjemmeside

Facebook

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Oversikt over samlinger undervisningsåret 2017 – 2018

8-13. august (samles tirsdag kveld, avreise søndag morgen) NB: Samling på Hamarøy Hamsunsenteret.

5.-8. oktober (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, går parallelt med Ordkalotten)

16.-19. november (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

10.-14. januar (onsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

1.-4. mars (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

5.-8 april (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, uka etter påske)

24.-27 mai (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

Må man bo i Tromsø for å kunne gjennomføre Forfatterstudiet?
Det er ikke nødvendig å bo i Tromsø, men det er krav om deltakelse på minst 80% av undervisningen.

Hvor kan man bo under samlingene?
Folk bor på veldig ulike steder: Smart hotell, Viking hotell, Tromsø Bed&Books. Det siste alternativet innebærer tilgang kjøkken/kjøleskap og mulighet til å lage egen mat.

Koster studiet noe?
Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift, og evt studiemateriell. Boutgifter i forbindelse med samlingene dekkes også av den enkelte student.

Mulig å få lån hos Lånekassen?
Ja, det er mulig å få lån hos Lånekassen

Når tilbys Forfatterstudium 1 og når tilbys Forfatterstudium 2?
Studiene tilbys hvert annet år: Forfatterstudium 1: 2016, 2018,2020 osv
Forfatterstudium 2: 2017, 2019, 2021 osv

Må man ha gjennomført Forfatterstudium 1 for å kunne søke på Forfatterstudium 2?
Det er ikke et krav om å ha Forfatterstudium 1 for å søke opptak til Forfatterstudium 2. Det er anbefalt at man har Forfatterstudium 1 eller annen tilsvarende nordisk skriveutdannelse som forkunnskapskrav

Opptaksperiode – hva skjer
Etter søknadsfristen utløp blir tekstene til alle som har godkjent søknad (GSK / studiekompetanse og innsendt tekst) vurdert av opptakskomiteen. Opptakskomiteen leser gjennom alle tekstene, og fatter vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Alle søkere blir informert om resultatet av opptaksprøven.

Får man tilbakemelding på innsendt tekst ved avslag på opptak?
Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger på de innsendte tekstene

Skip to main content