Forfatterstudium 2 - årsstudium

Varighet: 1 år

Forfatterstudium 2 - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2023
Søking og opptak
Slik søker du

Forfatterstudium 2 retter seg mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium, og ønsker å videreutvikle sine skapende skriveevner. Studentene skal gjennom året arbeide med et eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesinger, seminarer, individuell veiledning og verksgjennomganger. Studiet har syv samlinger i løpet av studieåret.

Forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet ligger på Kunstakademiet midt i Tromsø sentrum, og er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi. Forfatterstudiet er samlingsbasert, noe som gjør at studiet tiltrekker seg studenter med stor variasjon i alder, bosted og erfaring. Studiet består av intensive samlinger med tekstverkstedet i sentrum kombinert med lengre lese- og skriveperioder. Til tekstverkstedet inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Forfatterstudiet tilbyr i øyeblikket tre årsstudier: Forfatterstudium 1 , Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3 . Forfatterstudium 3 er foreløpig en del av en prøveordning som skal evalueres før det konkluderes om videreføring.

Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2024, 2026, 2028 osv (her tas det igjen forbehold om hvorvidt Forfatterstudium 3 videreføres), mens Forfatterstudium 2 tilbys 2023, 2025, 2027 osv. Forfatterstudium 1 og 3 vil ha samlinger i samme uke, med 1-2 felles undervisningsdager.

Spørsmål om studiet
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Anne Oterholm

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet

 • Campus: Tromsø

Lars Jørgen Dahl

Førstekonsulent

 • Telefon: +4777644103
 • Campus: Tromsø

Det gis undervisning som skal gi kjennskap til poetikkbegrepet, norsk litteraturutvikling i nyere tid og grunnleggende litteraturhistorie. Studentene skal i tillegg gjøres kjent med ulike diskusjoner av kvalitetsbegrepet og rammebetingelsene i de nordiske bokmarkedene. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. På Forfatterstudium 2 tildeles studentene individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året.

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

 • Poetikkbegrepet. Poetikk forstått både som forfatterens refleksjoner over egne poetiske praksiser, og som teori om å dikte
 • Litteraturhistorien i store trekk
 • Norsk litteraturutvikling i nyere tid
 • Ulike diskusjoner om, og innganger til kvalitetsbegrepet
 • Rammebetingelsen i de nordiske bokmarkedene, og vilkårene for utgivere og forfattere enten de skriver på majoritets- eller minoritetsspråk
 • Utforming av litterære publikasjoner

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt
 • Kunne reflektere rundt egen skriving
 • Gjenkjenne ulike språklige- og fortellermessige grep og kvaliteter i sentrale litterære verk

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Planlegge og gjennomføre arbeidet med en bokutgivelse, utsendelse og lansering av denne sammen med andre
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av egen og andres praksis

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag, reklame eller skoleverket

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FOR-2001 Forfatterstudium 2 - 60 stp.

1. Generell studiekompetanse eller realkompetanse

2. Fullført Forfatterstudium 1 fra UiT eller tilsvarende formell utdanning. Tilsvarende formell utdanning gjelder både for faglig nivå og omfang (minst 60 studiepoeng), eller annet dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse).

3. Bestått opptaksprøve. Opptaksprøven består av:

 • 20 – 25 sider skjønnlitterær tekst. Teksten skal være under utvikling og bestå av ett eller flere utdrag fra det samme skjønnlitterære manuset (f.eks et novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus)
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
 • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
 • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
 • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
 • Kort beskrivelse av forventninger til studie

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt.tegn, linjeavstand 1,5.

Når tekstprøve og motivasjonsbrev lastes opp på Søknadsweb, ønskes et samlet dokument i PDF-format.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Forfatterstudium 2 regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Bokutgivelse underlagt redaksjonell bearbeidelse. Redaksjonell bearbeidelse skal kunne dokumenteres.
 • Skriveerfaring generelt
 • Publisering av tekster i tidsskrift
 • Antologier
 • Konsulentuttalelser fra forlag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er samlingsbasert. I løpet av studieåret er det sju samlinger av fire til fem dagers varighet. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene tildeles individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 – 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Eksamen består av:

Innlevering av 40 – 60 sider bearbeidet tekst som inngår i det individuelle skriveprosjektet studenten har jobbet med hele året, samt en kort (1-3 sider) refleksjon rundt den innleverte teksten.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av teksten som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.

Norsk

Bilde av Oterholm, Anne
Anne Oterholm

Anne Oterholm er professor i skapende skriving. Hun arbeider som skjønnlitterær forfatter, er utdannet cand. philol, hovedfag i fransk, litterær, fordypning ved universitetet i Oslo (1994). Hovedfagsoppgaven var en analyse av Marguerite Duras sin tekst Détruire, dit-elle.

Oterholm debuterte i 1995 med romanen ikke noe annet enn det du vil, og har samlet elleve skjønnlitterære utgivelser, 10 romaner og to gjendiktninger, bak seg.

De siste årenes utgivelser:

 • 2015    Liljekonvallpiken utgitt på Oktober forlag (roman, nominert til Brageprisen)
 • 2017    Himlenes bok utgitt på Oktober forlag (dikt, gjendiktet fra fransk Le livre des ciels av Leslie Kaplan utgitt på Éditions P.O.L 1983)
 • 2018    Løgnhals (roman) utgitt på Oktober forlag
 • 2021    Livslyst (roman) utgitt på Oktober forlag
 • 2023    Forbryteren utgitt på forlaget H//O//F (gjendiktet fra fransk Le Criminel av Leslie Kaplan utgitt på Éditions P.O.L 1985)


Oterholm arbeider for tiden med sin ellevte roman. Denne har ingen arbeidstittel.

Oterholm deltar i og har som studieprogramleder det faglige ansvaret for den samlede undervisningen ved forfatterstudiet som består av tekstverksted, teoriundervisning og individuell veiledning. Har sammen med Morten Wintervold også hatt ansvaret for utvikling av ny studieplan i forbindelse med revisjon av forfatterstudiet, hvor forfatterstudiet i en prøveordning utvides fra to til tre årsstudier. Vedtatt 3. november 2017 av styret ved Det kunstfaglige fakultet.

Oterholm har tidligere vært gjestelærer både ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun var leder for Den norske Forfatterforeningen i perioden 2005-2012. Siden er hun oppnevnt som medlem av Norsk Kulturråd (2014), gjenoppnevnt i 2018, og har i en periode vært valgt til nestleder (siste periode løp til 2022). Hun har vært leder av Norsk Kulturråds faglige utvalg for litteratur 2014 -2021. Har ved to anledninger også vært medlem av fagutvalget for Kulturrådets forsøksordning for prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk.

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet
Bilde av Wintervold, Morten
Wintervold, Morten

Poet, universitetslektor ved Forfatterstudiet.

Bibliografi:

Utfall, diktsamling, Orkana 2002
I slekt, diktsamling, Damm 2005
Nytt kull på voksenopplæringa, diktsamling, Damm 2007
Oldemor, du er med barn, diktsamling, Cappelen Damm 2009
Det svarte puslespillet, gjendiktning, Margbok 2010
BYEN BYEN BABYEN, diktsamling, Cappelen Damm 2019
Ved siden av eget forfatterskap har Morten Wintervold i perioder vært aktiv som kritiker, oversetter og tidsskriftredaktør. Wintervold var med å stifte tidsskriftet Kuiper i 2005, og satt i redaksjonen frem til 2015.
 
I perioden 2013-2018 satt Wintervold i Den norske Forfatterforenings Litterære Råd. Sitter p.t. i norsk kulturfonds Vurderingsutvalg for norsk skjønnlitteratur, lyrikk.
 
Wintervold har vært tilknyttet Forfatterstudiet i Tromsø som gjestelærer siden 2007, i fast stilling fra 2013.

Hvem kan gå på Forfatterstudiet i Tromsø?

Andre studier du kanskje vil like

Forfatterstudium 2 - årsstudium
Forfatterstudium 2 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

Forfatterstudium 3 - årsstudium
Forfatterstudium 3 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

Forfatterstudium 1 - årsstudium
Forfatterstudium 1 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...