Forfatterstudium 1 - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: Live Grinden
Foto: Live Grinden

Forfatterstudium 1 - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Forfatterstudium 1 retter seg mot personer som ønsker å utvikle sitt skrivetalent og evne til å vurdere litterær tekst. I løpet av studiet vil studentene skrive tekster i ulike sjangre og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster. Dette studiet er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi.

Spørsmål om studiet

Anne Oterholm

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet


Merete Blichfeldt

Studieadministrasjonen ved UMAK, Kunstakademiet


Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa.

«Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas opp i løpet av året. Studiet gir grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis.

Sjangre det gis undervisning i:

 • Lyrikk
 • Essayistikk
 • Prosa (novelle/roman/kortprosa)
 • Dramatikk
 • Sjangeruavhengige skrivepraksiser/konseptuell skriving
 • Kreativ lesning/kritikk

I løpet av våren lages en digital antologi med tekster fra alle studentene. Tekstene skal være utdrag fra tekst studentene har arbeidet med i løpet av året. Antologien lanseres på siste samling, legges ut på forfatterstudiets nettside og lenker deles med redaksjonen i de mest etablerte norske / skandinaviske forlagene og med andre som er interessert.

Etter bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

 • Det litterære språkets virkemidler og egenart
 • Utviklingen av de ulike litterære sjangrene, og forståelse for hvordan de er blitt praktisert og praktiseres
 • Ulike skrive- og lesepraksiser
 • Digital publisering
 • De grunnleggende rammebetingelsene i det norske bokmarkedet, og vilkårene for forfattere og utgivere i Norge

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen
 • Kunne reflektere om forholdet mellom den litterære formen og stoffet
 • Ha erfaring med fremføring av egne tekster

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne lese og gi relevant tilbakemelding på uferdig tekst i en gruppe
 • Kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egen tekst i videre skrivearbeid

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag eller skoleverket

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FOR-1000 Forfatterstudium 1 - 60 stp.
2. sem. (vår)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av:

 • 10 - 15 sider skjønnlitterær tekst
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:

  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et skandinavisk språk.

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5.

Når tekstprøve og motivasjonsbrev lastes opp på Søknadsweb, ønskes et samlet dokument i PDF-format.

Dersom søker ikke har generell studiekompetanse og søker opptak med realkompetanse, må søkeren ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av følgende:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Forfatterstudium 1 regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Bokutgivelse underlagt redaksjonell bearbeidelse. Redaksjonell bearbeidelse skal kunne dokumenteres.
 • Skriveerfaring generelt
 • Publisering av tekster i tidsskrift,antologier

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er adgangsregulert.

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og tekstverksted. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Arbeidskrav som må være oppfylt før studenten kan avlegge eksamen:

 • Innlevering av nyskrevet/bearbeidet tekst til minimum 6 tekstverksteder
 • Deltakelse i minst 80% av undervisningen

Eksamen består av:

 • Innlevering av 20 - 30 sider bearbeidet litterær tekst.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av den teksten/de tekstene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.

Norsk

Bilde av Oterholm, Anne
Oterholm, Anne

Anne Oterholm er professor i skapende skriving. Hun arbeider som skjønnlitterær forfatter, er utdannet cand. philol, hovedfag i fransk, litterær, fordypning ved universitetet i Oslo (1994). Hovedfagsoppgaven var en analyse av Marguerite Duras sin tekst Détruire, dit-elle.

Oterholm debuterte i 1995 med romanen ikke noe annet enn det du vil, og har samlet elleve skjønnlitterære utgivelser, 10 romaner og to gjendiktninger, bak seg.

De siste årenes utgivelser:

 • 2015    Liljekonvallpiken utgitt på Oktober forlag (roman, nominert til Brageprisen)
 • 2017    Himlenes bok utgitt på Oktober forlag (dikt, gjendiktet fra fransk Le livre des ciels av Leslie Kaplan utgitt på Éditions P.O.L 1983)
 • 2018    Løgnhals (roman) utgitt på Oktober forlag
 • 2021    Livslyst (roman) utgitt på Oktober forlag
 • 2023    Forbryteren utgitt på forlaget H//O//F (gjendiktet fra fransk Le Criminel av Leslie Kaplan utgitt på Éditions P.O.L 1985)


Oterholm arbeider for tiden med sin ellevte roman. Denne har ingen arbeidstittel.

Oterholm deltar i og har som studieprogramleder det faglige ansvaret for den samlede undervisningen ved forfatterstudiet som består av tekstverksted, teoriundervisning og individuell veiledning. Har sammen med Morten Wintervold også hatt ansvaret for utvikling av ny studieplan i forbindelse med revisjon av forfatterstudiet, hvor forfatterstudiet i en prøveordning utvides fra to til tre årsstudier. Vedtatt 3. november 2017 av styret ved Det kunstfaglige fakultet.

Oterholm har tidligere vært gjestelærer både ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun var leder for Den norske Forfatterforeningen i perioden 2005-2012. Siden er hun oppnevnt som medlem av Norsk Kulturråd (2014), gjenoppnevnt i 2018, og har i en periode vært valgt til nestleder (siste periode løp til 2022). Hun har vært leder av Norsk Kulturråds faglige utvalg for litteratur 2014 -2021. Har ved to anledninger også vært medlem av fagutvalget for Kulturrådets forsøksordning for prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk.

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet
Bilde av Wintervold, Morten
Wintervold, Morten

Poet, universitetslektor ved Forfatterstudiet.

Bibliografi:

Utfall, diktsamling, Orkana 2002
I slekt, diktsamling, Damm 2005
Nytt kull på voksenopplæringa, diktsamling, Damm 2007
Oldemor, du er med barn, diktsamling, Cappelen Damm 2009
Det svarte puslespillet, gjendiktning, Margbok 2010
BYEN BYEN BABYEN, diktsamling, Cappelen Damm 2019
Ved siden av eget forfatterskap har Morten Wintervold i perioder vært aktiv som kritiker, oversetter og tidsskriftredaktør. Wintervold var med å stifte tidsskriftet Kuiper i 2005, og satt i redaksjonen frem til 2015.
 
I perioden 2013-2018 satt Wintervold i Den norske Forfatterforenings Litterære Råd. Sitter p.t. i norsk kulturfonds Vurderingsutvalg for norsk skjønnlitteratur, lyrikk.
 
Wintervold har vært tilknyttet Forfatterstudiet i Tromsø som gjestelærer siden 2007, i fast stilling fra 2013.

Hvem kan gå på Forfatterstudiet i Tromsø?

Andre studier du kanskje vil like

Forfatterstudium 2 - årsstudium
Forfatterstudium 2 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

Forfatterstudium 3 - årsstudium
Forfatterstudium 3 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...