Forfatterstudium 1 - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø

Forfatterstudiet er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi. Målgruppen for Forfatterstudium 1 er studenter som ønsker å utvikle skrivetalentet og sin evne til å vurdere litterær tekst. I løpet av studiet vil studenten skrive tekster i ulike sjangrer og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster. Studiet er samlingsbasert med 8 samlinger i løpet av studieåret. Gjennom studiet kombineres intensive samlinger hvor tekstverkstedet står i sentrum, med skriving hvor skriveren alltid er alene.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt bestått opptaksprøve.
Søknadsfrist:1. mars 2018.
Søknadskode:8025
Søk studiet

Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa.

«Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas opp i løpet av året. Studiet gir grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis.

Sjangre det gis undervisning i:

 • Lyrikk (2 samlinger)
 • Essayistikk (1 samling)
 • Prosa (novelle/roman/kortprosa) (2 samlinger)
 • Dramatikk (1 samling)
 • Sjangeruavhengige skrivepraksiser/konseptuell skriving/digital litteratur (1 samling)
 • Kreativ lesning/kritikk (1 samling)

Forfatterstudium 1/3 og 2 alternerer. Neste opptak til Forfatterstudium 2 er 2019. I 2020 vil det gjøres opptak til Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 3

Etter bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

 • Det litterære språkets virkemidler og egenart
 • Utviklingen av de ulike litterære sjangrene, og forståelse for hvordan de er blitt praktisert og praktiseres
 • Ulike skrive- og lesepraksiser
 • Digital publisering
 • De grunnleggende rammebetingelsene i det norske bokmarkedet, og vilkårene for forfattere og utgivere i Norge

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen
 • Kunne reflektere om forholdet mellom den litterære formen og stoffet
 • Ha erfaring med fremføring av egne tekster

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne lese og gi relevant tilbakemelding på uferdig tekst i en gruppe
 • Kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egen tekst i videre skrivearbeid

For opptak kreves, i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

For realkompetansesøkere gjelder følgende krav:

 • Faglige krav:
  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94), og
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform-94)

eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha relevant yrkeserfaring og/eller utdanning.

Som relevant yrkeserfaring og utdanning regnes utgivelse av en skjønnlitterær bok som er innkjøpt av Norsk kulturråd, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier, konsulentuttalelser fra forlag.

Relevant yrkeserfaring kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av innsendt dokumentasjon:

 • 10 - 15 sider skjønnlitterær tekst
  • Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, skal teksten ha følgende formatering: 4,8 øvre og nedre marg, 4,4 venstre og høyre marg, Rett høyre marg. 12 pkt tegn. Halvannen linjeavstand. Teksten leveres i PDF-format. 
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Studiet er adgangsregulert

 

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til verksgjennomgangene og arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Arbeidskrav som må være oppfylt før studenten kan avlegge eksamen:

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen
 • Innlevering av 10 - 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Pensum:

2500 sider selvvalgt pensum godkjent av fagansvarlig - for eksempel romaner, noveller, dikt og drama, artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse

Eksamen består av:

 • Innlevering av 20 - 30 sider bearbeidet litterær tekst.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Skjønnlitterær forfatter. Du kan også jobbe innen litteratur-og kulturformidling, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, forlag, media, reklame eller skoleverket.
Forfatterstudiet kan bygges ut med Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3


Bli student ved UiT!Kontakt

Bilde til UiT (2).jpg

Blichfeldt, Merete Elise


Rådgiver
Telefon: +4777660742 merete.e.blichfeldt@uit.no

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Opptaksperiode – hva skjer

Etter søknadsfristens utløp blir tekstene til alle som har levert godkjent søknad (GSK / studiekompetanse og innsendt tekst) vurdert av opptakskomiteen.  Opptakskomiteen leser gjennom alle tekstene, og fatter vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Alle søkere blir informert om resultatet av opptaksprøven.

Får man tilbakemelding på innsendt tekst ved avslag på søknad om opptak?

Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger på de innsendte tekstene

Hva er dato for samlingene i undervisningsåret 2018-2019?

9.-12. august ((torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

27.-30. september (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

8.-11. november (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

6.-9. desember (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

10.-13. januar (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

21.-24. februar (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

4.-7. april (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

23.-26. mai (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

Må man bo i Tromsø for å kunne gjennomføre Forfatterstudiet?

Det er ikke nødvendig å bo i Tromsø, men det er krav om deltakelse på minst 80% av undervisningen.

Hvor kan man bo under samlingene?

Folk bor på veldig ulike steder: Smart hotell, Viking hotell, Tromsø Bed&Books ( som innebærer tilgang kjøkken/kjøleskap og mulighet til å lage egen mat) og Airbnb.

Koster studiet noe?

Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift, og evt studiemateriell. Boutgifter i forbindelse med samlingene dekkes også av den enkelte student.

Er det mulig å få lån hos Lånekassen til studiet?

Ja, det er mulig å få lån hos Lånekassen

Når tilbys Forfatterstudium 1, når tilbys Forfatterstudium 2 og når tilbys Forfatterstudium 3?
Forfatterstudium 1 tilbys studieårene: 2018/2019, 2020/2021 osv. (altså hvert annet år)
Forfatterstudium 2 tilbys studieårene: 2019/2020, 2021/2022 (altså hvert annet år)
Forfatterstudium 3: 2020/2021 (altså hvert annet år og vil i utgangspunktet tilbys parallelt med Forfatterstudium 1 )
Opptak må søkes for hvert år.

Må man ha gjennomført Forfatterstudium 1 for å kunne søke på Forfatterstudium 2 eller Forfatterstudium 1 og 2 for å kunne søke på Forfatterstudium 3?

Opptakskrav til Forfatterstudium 2 er generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve. I tillegg kreves fullført Forfatterstudium 1 fra UiT – Norges arktiske universitet eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 60 studiepoeng) eller annet dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse). Dette betyr blant annet at studenter som har gjennomført ett ettårig forfatterstudium som gir 60 studiepoeng ved et annet lærested enn UiT, også vil kunne bli tatt opp på Forfatterstudium 2 ved UiT

For forfatterstudium 3 gjelder det samme. For å bli tatt opp kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve. I tillegg kreves fullført Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 2 fra UiT, eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 120 studiepoeng til sammen) eller annet relevant og dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok/bøker utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse). Studenter som har gjennomført et forfatterstudium tilsvarende Forfatterstudium 1 eller 2 (120 studiepoeng) ved et annet lærested enn UiT, vil altså kunne bli tatt opp på forfatterstudium 3.