Forfatterstudium 1 - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: Live Grinden
Foto: Live Grinden

Forfatterstudium 1 - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Forfatterstudium 1 retter seg mot personer som ønsker å utvikle sitt skrivetalent og evne til å vurdere litterær tekst. I løpet av studiet vil studentene skrive tekster i ulike sjangre og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster. Dette studiet er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi.

Spørsmål om studiet

Anne Oterholm

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet


Merete Blichfeldt

Studieadministrasjonen ved UMAK, Kunstakademiet


Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa.

«Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas opp i løpet av året. Studiet gir grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis.

Sjangre det gis undervisning i:

 • Lyrikk
 • Essayistikk
 • Prosa (novelle/roman/kortprosa)
 • Dramatikk
 • Sjangeruavhengige skrivepraksiser/konseptuell skriving
 • Kreativ lesning/kritikk

I løpet av våren lages en digital antologi med tekster fra alle studentene. Tekstene skal være utdrag fra tekst studentene har arbeidet med i løpet av året. Antologien lanseres på siste samling, legges ut på forfatterstudiets nettside og lenker deles med redaksjonen i de mest etablerte norske / skandinaviske forlagene og med andre som er interessert.

Etter bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

 • Det litterære språkets virkemidler og egenart
 • Utviklingen av de ulike litterære sjangrene, og forståelse for hvordan de er blitt praktisert og praktiseres
 • Ulike skrive- og lesepraksiser
 • Digital publisering
 • De grunnleggende rammebetingelsene i det norske bokmarkedet, og vilkårene for forfattere og utgivere i Norge

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen
 • Kunne reflektere om forholdet mellom den litterære formen og stoffet
 • Ha erfaring med fremføring av egne tekster

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne lese og gi relevant tilbakemelding på uferdig tekst i en gruppe
 • Kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egen tekst i videre skrivearbeid

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag eller skoleverket

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FOR-1000 Forfatterstudium 1 - 60 stp.
2. sem. (vår)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av:

 • 10 - 15 sider skjønnlitterær tekst
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:

  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et skandinavisk språk.

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5.

Når tekstprøve og motivasjonsbrev lastes opp på Søknadsweb, ønskes et samlet dokument i PDF-format.

Dersom søker ikke har generell studiekompetanse og søker opptak med realkompetanse, må søkeren ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av følgende:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Forfatterstudium 1 regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Bokutgivelse underlagt redaksjonell bearbeidelse. Redaksjonell bearbeidelse skal kunne dokumenteres.
 • Skriveerfaring generelt
 • Publisering av tekster i tidsskrift,antologier

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er adgangsregulert.

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og tekstverksted. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Arbeidskrav som må være oppfylt før studenten kan avlegge eksamen:

 • Innlevering av nyskrevet/bearbeidet tekst til minimum 6 tekstverksteder
 • Deltakelse i minst 80% av undervisningen

Eksamen består av:

 • Innlevering av 20 - 30 sider bearbeidet litterær tekst.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av den teksten/de tekstene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.

Norsk

Bilde av Oterholm, Anne
Oterholm, Anne
Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet

Hvem kan gå på Forfatterstudiet i Tromsø?

Andre studier du kanskje vil like

Forfatterstudium 2 - årsstudium
Forfatterstudium 2 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

Forfatterstudium 3 - årsstudium
Forfatterstudium 3 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...