Forfatterstudium 3 - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: Christel Slettli Hansen
Foto: Christel Slettli Hansen

Forfatterstudium 3 - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2020
Søking og opptak
Slik søker du

Forfatterstudium 3 retter seg mot personer som allerede har skjønnlitterær skriveerfaring gjennom 2 års forfatterstudium eller gjennom tidligere skjønnlitterære utgivelser. Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Studentene vil også arbeide med refleksjoner rundt form og nødvendighet i egne tekster. Studiet har syv samlinger i løpet av studieåret.

Forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet ligger på Kunstakademiet midt i Tromsø sentrum, og er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi.

Forfatterstudiet tilbyr i øyeblikket tre årsstudier: Forfatterstudium 1, Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3. Forfatterstudium 3 er foreløpig en del av en prøveordning som skal evalueres før det konkluderes om videreføring. Forfatterstudiet er samlingsbasert, noe som gjør at studiet tiltrekker seg studenter med stor variasjon i alder, bosted og erfaring. Studiet består av intensive samlinger med tekstverkstedet i sentrum kombinert med lengre lese- og skriveperioder. Til tekstverkstedet inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2022, 2024, 2026 osv (her tas det igjen forbehold om hvorvidt Forfatterstudium 3 videreføres), mens Forfatterstudium 2 tilbys 2021, 2023, 2025 osv. Forfatterstudium 1 og 3 vil ha samlinger i samme uke, med 1-2 felles undervisningsdager.

Spørsmål om studiet

Oterholm, Anne

Førsteamanuensis


Merete Blichfeldt

Studieadministrasjonen ved UMAK, Kunstakademiet


Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Prosjektet leveres inn som et gjennomarbeidet førsteutkast mot slutten av året. I tillegg skal studentene arbeide med refleksjoner rundt egne tekster som diskuterer form og nødvendighet. Det vil bli gitt undervisning i relevant litteraturteori og skiftende lesestrategier og lesemåter.

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Det skjønnlitterære språkets egenart, til forskjell fra andre diskurser og mer intuitive skrivemåter
 • Måter å identifisere og handtere problemer i egen og andres tekst
 • Aktuell litteraturteori
 • Skiftende lesestrategier/lesemåter gjennom historien 

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt.
 • Vise evne til selvstendig poetologisk tenkning
 • Kunne reflektere rundt tekster i prosess, og gjenkjenne ulike strategier
 • Kunne reflektere rundt hva litterær kvalitet er

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Være i stand til å utvikle et større selvstendig manus
 • Ha opparbeidet god tilbakemeldingskompetanse
 • Kunne presentere egen poetikk for et publikum

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag, reklame eller skoleverket

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Fullført Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 2 fra UiT eller tilsvarende formell utdanning. Tilsvarende formell utdanning gjelder både faglig nivå og omfang (minst 120 studiepoeng til sammen), eller annet relevant og dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok/bøker utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse).
 • Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av

 • 30 – 40 sider skjønnlitterær tekst som skal være et sammenhengende utdrag fra et skjønnlitterært arbeid under utvikling (f.eks. novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus).
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et skandinavisk språk

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5.

Vennligst last opp tekstprøve og motivasjonsbrev som et samlet dokument i PDF-format på Søknadsweb

 

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Forfatterstudium 3 regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Bokutgivelse underlagt redaksjonell bearbeidelse. Redaksjonell bearbeidelse skal kunne dokumenteres.
 • Skriveerfaring generelt
 • Publisering av tekster i tidsskrift
 • Antologier
 • Konsulentuttalelser fra forlag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er adgangsregulert.

Studiet er samlingsbasert, med 7 samlinger av 4 -5 dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene leder verksgjennomgangene. Tekstverkstedet, poetikkforelesninger og verksgjennomganger står sentralt på studiet. I tillegg tildeles studentene en individuell veileder som følger det enkelte skriveprosjekt, og studentenes arbeid med egen poetikk. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide mellom 35-40 timer i uken med studiene, inkludert samlinger og eget skrivearbeid

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 – 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Eksamen består av en muntlig og en skriftlig del:

 • Innlevering av 1. utkast av et gjennomarbeidet skjønnlitterært manus
 • Poetikkforelesning på min 10-maks 20 min.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere forbedret versjon av tekst som ikke ble bestått ved ordinær eksamen

Norsk

Oterholm, Anne

Anne Oterholm arbeider som skjønnlitterær forfatter. Er utdannet cand. philol, hovedfag i fransk, litterær, fordypning ved universitetet i Oslo (1994). Hovedfagsoppgaven var en analyse av Marguerite Duras sin tekst Détruire, dit-elle.

Oterholm debuterte i 1995 med romanen ikke noe annet enn det du vil, og har samlet ti skjønnlitterære utgivelser, 9 romaner og en gjendiktning, bak seg.

De siste årenes utgivelser:

2015    Liljekonvallpiken utgitt på Oktober forlag (roman, nominert til Brageprisen)
2017    Himlenes bok utgitt på Oktober forlag (dikt, gjendiktet fra fransk Le livre des ciels av Leslie Kaplan utgitt på Éditions P.O.L 1983)
2018    Løgnhals (roman) utgitt på Oktober forlag
Oterholm arbeider for tiden med sin tiende roman. Denne har ingen arbeidstittel.

Oterholm deltar i og har det faglige ansvaret for den samlede undervisningen ved forfatterstudiet som består av tekstverksted, teoriundervisning og individuell veiledning. Har sammen med Morten Wintervold også hatt ansvaret for utvikling av ny studieplan i forbindelse med revisjon av forfatterstudiet, hvor forfatterstudiet i en prøveordning utvides fra to til tre årsstudier. Vedtatt 3. november 2017 av styret ved Det kunstfaglige fakultet.

Oterholm har tidligere vært gjestelærer både ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun var leder for Den norske Forfatterforeningen i perioden 2005-2012. Siden er hun oppnevnt som medlem av Norsk Kulturråd (2014), gjenoppnevnt i 2018, og da også valgt til nestleder (perioden løper til 2022). Hun har vært leder av Norsk Kulturråds faglige utvalg for litteratur siden 2014. Har ved to anledninger også vært medlem av fagutvalget for Kulturrådets forsøksordning for prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk.

Wintervold, Morten

Poet, universitetslektor ved Forfatterstudiet.

Bibliografi:

Utfall, diktsamling, Orkana 2002
I slekt, diktsamling, Damm 2005
Nytt kull på voksenopplæringa, diktsamling, Damm 2007
Oldemor, du er med barn, diktsamling, Cappelen Damm 2009
Det svarte puslespillet, gjendiktning, Margbok 2010
BYEN BYEN BABYEN, diktsamling, Cappelen Damm 2019
Ved siden av eget forfatterskap har Morten Wintervold i perioder vært aktiv som kritiker, oversetter og tidsskriftredaktør. Wintervold var med å stifte tidsskriftet Kuiper i 2005, og satt i redaksjonen frem til 2015.
 
I perioden 2013-2018 satt Wintervold i Den norske Forfatterforenings Litterære Råd. Sitter p.t. i norsk kulturfonds Vurderingsutvalg for norsk skjønnlitteratur, lyrikk.
 
Wintervold har vært tilknyttet Forfatterstudiet i Tromsø som gjestelærer siden 2007, i fast stilling fra 2013.

Hvem kan gå på Forfatterstudiet i Tromsø?

Andre studier du kanskje vil like

...
Forfatterstudium 1 - årsstudium

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

...
Forfatterstudium 2 - årsstudium

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2020
Søking og opptak
Slik søker du