Farmasi - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Farmasi - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker og finne ut hvordan medisiner kan brukes til å forebygge og behandle sykdommer? Synes du det er spennende med labarbeid og naturvitenskap? På farmasistudiet lærer du hvordan du framstiller legemidler på laboratoriet, hvordan de fungerer i kroppen og hvordan de brukes til å behandle pasienter. Som farmasøyt er du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

 

Spørsmål om studiet
Marte Foss Tveiten

Studieveileder


Janne Erikke Mjelle

Førstelektor/ Programkoordinator


Jylland, Thea Arabella

Førstekonsulent


Farmasi bachelor

Farmasi passer for deg som har interesse for naturvitenskap, teknologi og helsefag, og som liker å jobbe med mennesker. Kjemi og biologi er en sentral del av studiet.

 

På studiet får du innsikt i:

 • Hvordan legemidler virker på kroppen
  • Hvordan du framstiller legemidler og hvilke systemer for kvalitetssikring og kontroll som brukes
  • Hvordan vi kan bruke legemidler til å skape best mulig helse på individ- og samfunnsnivå

 

Gjennom studiet blandes teorien du lærer med praktisk opplæring. Du får jobbe på laboratoriet og ha praksis på sykehus og i apotek. Ved å arbeide i grupper og på simuleringslab får du trening i kommunikasjon og veiledning av pasienter.

 

Du som student kommer inn i et godt faglig og sosialt miljø, med egen studentforening, studentavis og gode fasiliteter som lesesaler, pauserom, grupperom, og kantine i umiddelbar nærhet.

 

Etter fullført bachelorgrad kan du søke om autorisasjon som helsepersonell (reseptarfarmasøyt).

 

Første studieår:

I ditt første år på farmasistudiet lærer du hva en farmasøyt gjør og hvilke arbeidsoppgaver du kan møte som farmasøyt. Du får innblikk i hvilken rolle farmasøytene har i helsevesenet, og får samarbeide med studenter på andre helseutdanninger gjennom felles undervisning. På første studieår legger vi vekt på at du skal få bred kunnskap om, og gode ferdigheter i, kjemi og medisinsk biologi. Dette gjør deg godt rustet for det du skal lære om seinere på studiet. Du får både teoretisk undervisning og praktisk undervisning på laboratorium.

 

Andre studieår:

Fra andre studieår blir det et større fokus på rene farmasiemner. Du lærer om legemidlers kjemi, hvordan de virker og hvordan vi kan finne nye legemidler. Du lærer om sammenhengen mellom legemidlenes molekylstruktur og effekt, hvorfor vi blir syke og hva som skjer i kroppen. I løpet av året skal du også lære hvordan ulike medisiner lages, og selv utføre dette på lab. For eksempel lærer du å lage salver, kapsler og miksturer. Dette studieåret får du dessuten en bred forståelse av farmakologi, som (enkelt sagt) er læren om hvordan legemidler påvirker kroppen og hvordan kroppen virker på legemidlene. Du får også innføring i hvordan vi kan bruke statistikk til å undersøke legemiddelbruken i samfunnet og hvordan dette påvirker folkehelsen.

 

Tredje studieår:

Siste år på bachelorgraden går du enda dypere ned i de temaene du har fått kunnskap om de to første årene. Du får lære moderne analysemetoder for legemidler, som handler om hvordan vi kvalitetssikrer produksjonen av legemidler og hvordan vi kan måle konsentrasjonen av legemidler i kroppen og i naturen. Du får også kunnskap om hvordan mer avanserte typer legemidler (for eksempel tabletter og sterile legemidler) framstilles og hvilken betydning legemiddelets form har for virkningen i kroppen (for eksempel tablett vs. sprøyte).

Siste semester skal du ut i praksis på apotek for å lære hvordan du utøver farmasøytyrket. Du opparbeider deg ferdigheter i å gi faglige vurderinger av legemidlers effekt og bivirkninger i lys av din nå brede kunnskap om helse og sykdom. Under praksisoppholdet skal du ta i bruk alt det du har lært på studiet og får trent på kommunikasjon og veiledning.

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og får yrkestittelen reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept.

Farmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt på sykehus og i kommunehelsetjenesten
 • I farmasøytisk industri
 • I grossistfirmaer (mellomledd mellom industri og apotek)
 • I offentlig forvaltning og virksomhet, for eksempel
  • Legemiddelverket
  • Helsedirektoratet
  • Relis (Regionalt legemiddelinformasjonssenter)
  • Folkehelseinstituttet
  • Giftinformasjonen
 • I hjelpeorganisasjoner (for eksempel Leger Uten Grenser og Farmasøyter Uten Grenser)

 

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 (S1+S2) + Kjemi 1. I tillegg kreves enten Kjemi 2 eller Biologi 1 eller Fysikk 1.

 Søkere over 25 år som ikke dekker de formelle opptakskravene kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

 

Antall studieplasser: 50

Det er en forutsetning at du behersker norsk godt nok til at du gjør deg forstått både skriftlig og muntlig.

 

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk og/eller samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert.

 

Politiattest

Får du tilbud om studieplass må du legge fram to politiattester, slik de er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og legemiddelloven § 25a.

I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Undervisningen foregår som forelesninger, seminar, gruppearbeid og laboratoriearbeid. I siste semester skal du ut i et fire måneders praksisopphold i apotek.

For å kunne ta eksamen må du i løpet av semesteret gjennomføre obligatoriske aktiviteter og oppgaver. Det kreves også at du er tilstede og aktiv i undervisningen.

Eksamen kan foregå som skriftlige (digitale) skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige eksamener og praktiske eksamener.

Siste semester skal du ut i et fire måneders praksisopphold i apotek. Praksisplassene befinner seg over hele Norge. I løpet av praksisoppholdet skal du gjennomføre obligatoriske oppgaver og får tett oppfølging fra instituttet.

Du har mulighet til å søke om særplass, som innvilges etter gitte kriterier.

I sykehuspraksis er det krav til bekledning i henhold til "Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord".

Norsk

Med en fullført bachelorgrad i farmasi kan du søke opptak til master i farmasi.

Det jobbes med å kvalitetssikre utvekslingsmuligheter.

Janne Erikke Mjelle

Faglig programledelse av studieprogrammene i farmasi

 

Elin_Lehnbom.jpg
Elin Lehnbom

Undervisar och forskar inom klinisk farmaci. 

Affilierad forskare, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet, Sverige.
Visiting Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Australia.

 

lars.smabrekke.JPG
Lars Småbrekke

Stillingen er tillagt ansvar for emnene Far-2101 og Far-3101, og jeg deltar i tillegg i annen undervisning for farmasistudenter i emnene Far-1101, Far-3002 og Far-3111. Jeg underviser dessuten på Hel-0700 og diverse masterkurs og PhD kurs.

Forskningen er rettet mot ulike aspekter på legemiddelbruk, først og fremst om antibiotika, og er i hovedsak basert på data fra befolkningsstudier, Reseptregisteret og data samlet fra klinisk praksis i sykehus.

Siri-Forsdahl
Siri Forsdahl

Praksiskoordinator ved Institutt for farmasi for bachelor og master. Undervisning av farmasistudenter i farmakologi.

Ann-Mari-Holsæter.jpg
Ann Mari Holsæter

Førsteamanuensis tilknyttet forskningsgruppen "Drug Transport and Delivery Research Group".

Kursansvarlig for emnene:

Underviser også i emnene:

 • FAR-2401; Basal legemiddelproduksjon 
 • FAR-3911; Masteroppgave i farmasi (veileder)
 • FAR-3043: Advanced drug delivery systems in nanomedicine
 • FAR-8043; Nanomedicine and Nanotechnology
Fotograf Tromsø_DSC_9215 (667x800).jpg
Waaseth, Marit

Stillingen omfatter 50 % undervisning og 50 % forskning etter fradrag av 5 % til administrative oppgaver, og er tilknyttet Forskningsgruppe i klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM). IPSUM står for “Identify and Prevent Suboptimal Use of Medication”.

IPSUM ble formelt etablert i januar 2015 og består i dag av seks personer i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis), en person i teknisk stilling (statistiker) og seks stipendiater. I tillegg er det til enhver tid en rekke masterstudenter tilknyttet gruppens forskningsprosjekter. Gruppen har et nært samarbeid med ulike aktører innen primær- og spesialisthelsetjenesten, andre læresteder og etater. Ved å kombinere klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, fokuserer forskningsgruppen på å utvikle metoder og kunnskap som kan fremme riktig legemiddelbruk, både på individ- og samfunnsnivå. Gruppen har særlig fokus på følgende områder:

 • Forskrivning og bruk av legemidler
 • Legemiddelinformasjon til pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid om legemiddelbehandling (Integrated Medicines Management)

Forskningen omfatter farmakoepidemiologiske og statistiske analyser av befolkningsdata, f.eks. spørreundersøkelser og helseregistre. Informasjon fra spørreskjema, resepter, kliniske undersøkelser/tester, blodverdier etc. brukes til å analysere sammenhenger mellom legemiddelbruk og ulike endepunkter, f.eks. ved kobling til helseregistre. Stillingen innebærer målbevisst arbeid for å initiere, videreutvikle og støtte opp om produktive forskningsprosjekter. Dette inkluderer å skrive konkurransedyktige søknader om ekstern finansiering og å bygge sterke faglige nettverk.

Undervisningen omfatter samfunnsfarmasi, inkludert farmakoepidemiologi, statistikk, enkelte tema relatert til farmasøytisk yrkespraksis, samt veiledning av masterstudenter og PhD-studenter innen fagfeltet. Den som innehar stillingen deltar i instituttets undervisnings- og veiledningsoppgaver på alle nivåer innenfor sitt fagfelt, og har plikt til å delta i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskaplige fakultet ved behov. Med undervisning menes planlegging, organisering, gjennomføring, eksaminering, evaluering og utvikling av undervisning i hele emner og/eller delemner. Det anvendes et bredt utvalg av undervisningsmetoder, fra tradisjonell forelesning til web-baserte teknikker.

Stillingen krever engasjement i utviklingsarbeid både innen eget fag og for universitetet, og at man ønsker å bidra til oppbyggingen og videreutviklingen av Institutt for farmasi som helhet.

Ingvild-Mikkola.jpg
Mikkola, Ingvild

Forskning og undervisning.

Undervisning av farmasi-, medisin- og biologistudenter i biokjemi på laveregrads-nivå. Veiledning av masterstudenter i farmasi og molekylærbiologi. Veiledning av PhD studenter.

Andre studier du kanskje vil like

...
Farmasi - master

Masterstudiet i farmasi er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i farmasi. Graden ...