Farmasi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Farmasi-bachelor-Studiekatalog-380px-

En farmasøyt er en legemiddelekspert. En farmasøyts kompetanse dekker hele spennet fra produksjon til klinisk bruk av legemidler, og legemiddelbruk i et samfunnsperspektiv. Studiet er for deg som har interesse for naturvitenskap, teknologi og helsefag, og som liker å jobbe med mennesker. Etter avsluttet bachelorgrad kan man søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i farmasi 
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 / (S1+S2) og kjemi 1, og i tillegg kreves enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 749
Søk studiet

Farmasi bachelor


Farmasistudiet kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk (møte med pasienten/kunden) med det teknologiske (utvikling og produksjon av legemidler). Pasienten er i fokus og studiet gir gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling med både pasient og helsepersonell. I studiet inngår observasjonspraksis, klinisk praksis på ulike sykehusavdelinger på UNN, og et fire måneders praksisopphold i apotek. Undervisningsformene er varierte, og det stilles krav til aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Du som student kommer inn i et godt faglig og sosialt miljø, med egen studentforening, studentavis og gode fasiliteter som lesesaler, pauserom, grupperom, og kantine i umiddelbar nærhet.

Læringsutbyttene på programnivå er felles for alle Bachelorutdanningene i farmasi i Norge. Felles læringsutbytter skal sikre at studentene, uavhengig av studiested, har den basiskunnskapen de må ha innen alle fagområder for å kunne jobbe som reseptarfarmasøyter og at de kan søke direkte opptak til 2-årig masterprogram i farmasi. Felles læringsutbytter på Bachelornivå er innført på Nord universitet, OsloMet - Storbyuniversitetet og UiT- Norges arktiske universitet.

Etter endt bachelorgradsstudium i farmasi skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap: Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske, kjemiske og farmakologiske egenskaper
 • har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut i fra et individ- og samfunnsperspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
 • har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder
 • har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
 • har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til dokumentasjon

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
 • kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
 • har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
 • kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester og arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon
 • kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
 • kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
 • kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
 • kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gi veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter
 • kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske tjenester
 • kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden
 • kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap
 • har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
 • har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn 

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 (S1+S2) og Kjemi 1, og i tillegg kreves enten Kjemi 2 eller Biologi 1 eller Fysikk 1.
 • Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
 • Antall studieplasser: 50
 • Søkere som tas opp på bachelorprogrammet i farmsi må legge fram politiattest ved studiestart.
 • Har du utdanning som du tror overlapper med emner i vår bachelorgrad kan du søke om innpass for disse. Mer informasjon finner du på UiTs nettsider.

NB! Møt opp til undervisningen som normalt fram til du har fått svar på søknaden.

Undervisningen er variert med forelesninger, seminar, gruppearbeid, laboratoriearbeid, klinisk praksis, trening i kommunikasjon, og ikke minst selvstudium. Graden avsluttes med et fire måneders praksisopphold i apotek.

Vurdering gjøres løpende gjennom semesteret med obligatoriske oppgaver og krav om tilstedeværelse.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige og praktiske eksamener, og stasjonseksamen (OSCE).

Praksisperioden i apotek er et fire måneders strukturert studieopphold med obligatoriske oppgaver, og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte. Praksisplassene er i primærapotek og sykehusapotek, og fordeles i samarbeid med Apotekforeningen. Man kan velge mellom ca. 500 praksissteder i hele Norge.

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og får yrkestittelen reseptarfarmasøyt.

Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept. Utdanningen gir deg grunnlag for å vurdere reseptforeskrivninger fra annet helsepersonell med forskrivningsrett.

Farmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt
 • I farmasøytisk industri
 • I grossistfirmaer
 • I offentlig forvaltning og virksomhet (for eksempel Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Relis, Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen)
 • I hjelpeorganisasjoner (Leger Uten Grenser, Farmasøyter uten Grenser)
 • Innen utdanning og forskning

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master i farmasi ved Universitetet i Tromsø.

Bachelorgrad i farmasi gir muligheter for videre studier på to-årig masterprogram i farmasi ved Universitetet i Tromsø. Se her for info om masterprogrammet: masterprogram

Det er ingen utvekslingsmulighet på bachelorprogrammet.Bli student ved UiT!Relaterte yrker
Kontakt

Maria Jakobsen


Studiekonsulent
Telefon: +4777646152
maria.jakobsen@uit.no
Treffetid: hver dag mellom kl.12-14

Janne Erikke Mjelle


Førstelektor/ Programkoordinator
Telefon: +4777645347
janne.e.mjelle@uit.no