Farmasi - bachelor

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Farmasi - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

En farmasøyt er en legemiddelekspert. En farmasøyts kompetanse dekker hele spennet fra produksjon til klinisk bruk av legemidler, og legemiddelbruk i et samfunnsperspektiv. Studiet er for deg som har interesse for naturvitenskap, teknologi og helsefag, og som liker å jobbe med mennesker. Etter avsluttet bachelorgrad kan man søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Marte Foss Tveiten

Studiekonsulent farmasi


Janne Erikke Mjelle

Førstelektor/ Programkoordinator


Farmasi bachelor

Farmasistudiet kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk (møte med pasienten/kunden) med det teknologiske (utvikling og produksjon av legemidler). Pasienten er i fokus og studiet gir gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling med både pasient og helsepersonell. I studiet inngår observasjonspraksis, klinisk praksis på ulike sykehusavdelinger på UNN, og et fire måneders praksisopphold i apotek. Undervisningsformene er varierte, og det stilles krav til aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Du som student kommer inn i et godt faglig og sosialt miljø, med egen studentforening, studentavis og gode fasiliteter som lesesaler, pauserom, grupperom, og kantine i umiddelbar nærhet.

Læringsutbyttene på programnivå er felles for alle Bachelorutdanningene i farmasi i Norge. Felles læringsutbytter skal sikre at studentene, uavhengig av studiested, har den basiskunnskapen de må ha innen alle fagområder for å kunne jobbe som reseptarfarmasøyter og at de kan søke direkte opptak til 2-årig masterprogram i farmasi. Felles læringsutbytter på Bachelornivå er innført på Nord universitet, OsloMet - Storbyuniversitetet og UiT- Norges arktiske universitet.

Etter endt bachelorgradsstudium i farmasi skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap: Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske, kjemiske og farmakologiske egenskaper
 • har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut i fra et individ- og samfunnsperspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
 • har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder
 • har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
 • har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til dokumentasjon

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
 • kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
 • har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
 • kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester og arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon
 • kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
 • kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
 • kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
 • kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gi veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter
 • kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske tjenester
 • kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden
 • kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap
 • har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
 • har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn 

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og får yrkestittelen reseptarfarmasøyt.

Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept. Utdanningen gir deg grunnlag for å vurdere reseptforeskrivninger fra annet helsepersonell med forskrivningsrett.

Farmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt
 • I farmasøytisk industri
 • I grossistfirmaer
 • I offentlig forvaltning og virksomhet (for eksempel Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Relis, Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen)
 • I hjelpeorganisasjoner (Leger Uten Grenser, Farmasøyter uten Grenser)
 • Innen utdanning og forskning

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master i farmasi ved Universitetet i Tromsø.

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 (S1+S2) og Kjemi 1, og i tillegg kreves enten Kjemi 2 eller Biologi 1 eller Fysikk 1.
 • Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
 • Antall studieplasser: 50
 • Søkere som tas opp på bachelorprogrammet i farmasi må legge fram politiattest ved studiestart.

 

Har du utdanning som du tror overlapper med emner i vår bachelorgrad kan du søke om innpass for disse. Mer informasjon finner du på UiTs nettsider. https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347087&dim=179015

NB! Møt opp til undervisningen som normalt fram til du har fått svar på søknaden.

I studiet forutsettes det at man behersker norsk på en sånn måte at man gjør seg forstått både skriftlig og muntlig.

I sykehuspraksis er det krav om påkledning i følge "Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord"

Undervisningen er variert med forelesninger, seminar, gruppearbeid, laboratoriearbeid, klinisk praksis, og trening i kommunikasjon. Det stilles krav om en viss mengde selvstudium. Total arbeidsmengde er ca. 40 timer i gjennomsnitt per uke. Graden avsluttes med et fire måneders praksisopphold i apotek.

Vurdering gjøres løpende gjennom semesteret med obligatoriske oppgaver og krav om tilstedeværelse.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige og praktiske eksamener, og stasjonseksamen (OSCE).

Praksisperioden i apotek er et fire måneders strukturert studieopphold med obligatoriske oppgaver, og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte. Praksisplassene er i primærapotek og sykehusapotek, og fordeles i samarbeid med Apotekforeningen. Man kan velge mellom ca. 500 praksissteder i hele Norge.

Det er mulighet å søke om særplass, som innvilges etter gitte kriterier. Ved spørsmål ta kontakt med studiekonsulent.

Norsk

Bachelorgrad i farmasi gir muligheter for videre studier på to-årig masterprogram i farmasi ved Universitetet i Tromsø. Se her for info om masterprogrammet: masterprogram

Det vil være etablert utvekslingsmuligheter i løpet av 2019.

Studiested Land
University of Freiburg Tyskland