Farmasi - master

Varighet: 2 År

Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Farmasi - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Masterstudiet i farmasi er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i farmasi. I løpet av studiet vil du oppnå dypere forståelse innen legemiddelfremstilling, legemiddelbruk til den enkelte pasient, vurdering av terapi opp mot virkninger og bivirkninger, og analyse av samfunnets bruk av legemidler. Siste studieår er et masterprosjekt innenfor et av de farmasøytiske områdene som avsluttes med en masteroppgave. Etter avsluttet mastergrad kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt.

 

Spørsmål om studiet
Marte Foss Tveiten

Studieveileder


Janne Erikke Mjelle

Førstelektor/ Programkoordinator


Masterstudiet er forskningsbasert og forbereder deg på rollen som helsepersonell samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning. For de med bachelorgrad fra UiT starter studiet med et to måneders praksisopphold i apotek. For de med bachelor fra andre utdanningssteder og som har gjennomført seks måneders praksis i bachelorprogrammet, starter studiet med et påbygningsemne.

Første studieår inneholder videre emner innen de farmasøytiske fagområdene. Kommunikasjon, terapiveiledning og kontakt med pasienter og helsepersonell står sentralt.

Andre studieår vies i sin helhet til et masterprosjekt knyttet til et av forskningsområdene på IFA: forskningvedifa

Kunnskaper Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opphav, syntese, isolering, strukturoppklaring og strukturaktivitetsforhold
 • Har inngående kunnskap om formulering og fremstilling av ulike legemiddelformer
 • Har inngående kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv
 • Har inngående kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av alle trinn i utvikling og produksjon av legemidler og legemiddelrelaterte tjenester
 • Har bred kunnskap om klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til dokumentasjon
 • Har spesialisert innsikt i ett av de farmasøytiske fagfeltene

Ferdigheter Kandidaten:

 • Kan vurdere avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell og pasient
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kan anvende sentrale prinsipper for formulering og produksjon av sentrale legemiddelformer
 • Kan utvikle kvalitetssystemer for legemidler og legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • Kan gjennomføre et veiledet, selvstendig, avgrenset forsknings - og utviklingsprosjekt relatert til farmasi i tråd med kravene for gjeldende forskningsmetodikk og etiske standarder innen fagfeltet.
 • Kan drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til helseøkonomiske prinsipper i et individ- og samfunnsperspektiv
 • Kan bruke sentrale statistiske og epidemiologiske metoder
 • Kan utføre kvalitetskontroll av legemidler

Generell kompetanse Kandidaten:

 • Kan aktivt bidra til kvalitetsutvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
 • Kan analysere etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og reflektere over forskningsetiske problemstillinger innen farmasi
 • Kan drøfte farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner med spesialister.
 • Kan bidra til optimal legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell
 • Kan presentere evidensbasert kunnskap til spesialister, legemiddelbrukere og allmennheten
 • Kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet

 

Masterutdanning i farmasi gir grunnlag for å søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt i Norge og EU.

Med en mastergrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og får yrkestittelen provisorfarmasøyt.

Farmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten. Sykehjem og kommunehelsetjenesten er også i ferd med å rette et nødvendig fokus på klinisk farmasi og gode rutiner for legemiddelhåndtering.
 • I farmasøytisk industri (grunnforskning, klinisk forskning, produksjon, kvalitetskontroll, registrering og myndighetsarbeid, bivirkningshåndtering samt salg og markedsføring av legemidler)
 • I grossistfirmaer
 • I offentlig forvaltning og virksomhet (for eksempel Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Relis, Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen)
 • I hjelpeorganisasjoner (Leger Uten Grenser, Farmasøyter uten Grenser)
 • Innen utdanning og forskning

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Apoteker er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring.

 • Grunnlag for opptak er bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter C eller bedre
 • Antall studieplasser: 35
 • Søkere som tas opp på masterprogrammet i farmasi må legge fram politiattest ved studiestart.
 • Karaktersnittberegning: Når karaktersnittberegning gjøres foretas en omregning fra bokstav til tall. A=5, B=4, C=3 osv.Emner med vurderingen "bestått" tas ut av beregningen. Deretter vektes karakteren etter antall studiepoeng. For eksempel: Emne 1: 10 stp kar B (10x4), Emne 2: 20 stp kar C (20x3), Emne 3: 5 stp kar D (5x2). Summen deles på totalt antall studiepoeng, utregnet med to desimaler (Her: 40+60+10=110, 110/35=3,14). Dette tallet avrundes til nærmeste hele tall, som gjøres om til bokstav, i dette tilfellet en C. Grensen for å regnes til å ha C i snitt er 2,5.

Kravet om C i snitt er absolutt, dvs. ingen kommer inn med lavere snitt selv om vi har ledige studieplasser.

 • Utenlandske vitnemål: Søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden må ha norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Du må også dekke språkkrav i norsk og engelsk. Se på Samordna Opptak sine nettsider for mer info.. Karaktersnittberegning gjøres etter beste skjønn fra sak til sak.

I studiet forutsettes det at man behersker norsk på en sånn måte at man gjør seg godt forstått både skriftlig og muntlig

I sykehuspraksis er det krav om påkledning ifølge "Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord"

 

 • Innpass av ekstern utdanning: Har du utdanning som du tror overlapper med emner i vår mastergrad kan du søke om innpass for disse. Dette gjelder utdanning tatt i og utenfor Norge.
https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347087&dim=179015

NB! Følg undervisningen som normalt fram til du har fått svar på søknaden.

Undervisningen er variert med forelesninger, seminar, gruppearbeid, laboratoriearbeid, klinisk praksis og kommunikasjon.Det stilles krav til en viss mengde selvstudium. Total arbeidsmengde er ca. 40 timer i gjennomsnitt per uke.

Vurdering gjøres løpende gjennom semesteret med obligatoriske oppgaver og krav om tilstedeværelse.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige eksamener, og stasjonseksamen (OSCE).

Masteroppgaven siste studieår er en selvstendig forskningsoppgave der man fordyper seg innen et farmasifaglig område.

 

 

For de med bachelorgrad fra UiT starter studiet med et to måneders praksisopphold i apotek.For øvrige studenter inngår ikke praksisopphold i apotek. Alle studenter skal ut i klinisk praksis.

Apotekpraksisen inngår i emnet FAR-3502. Praksisperioden i apotek er et strukturert studieopphold med obligatoriske oppgaver, og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte. Masterstudenten vil på dette tidspunktet ha autorisasjon som reseptarfarmasøyt, og forventet læringsutbytte etter praksisperioden vil derfor ligge på et høyere nivå enn for bachelorstudentene.

Praksisplassene fordeles i samarbeid med Apotekforeningen og man kan velge mellom ca. 500 praksissteder i hele Norge.

Klinisk praksis, som inngår i emnet FAR-3201, er en 7 ukers praksisperiode (3 dager i uka) ved avdeling i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Praksisen har fokus på praktisk anvendelse av kliniske arbeidsmetoder som legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtale. Klinisk kommunikasjon med pasient og helsepersonell, skriftlig og muntlig, blir lagt stor vekt på.

I klinisk praksis følges "Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord".

Norsk.

Med mastergrad i farmasi har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram. 

Det er muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Dette vil avhenge av hvilket fagområde du ønsker å jobbe innenfor på masterprosjektet ditt.

Farmasi master