Farmasi - master

STUDIESTED: Tromsø
Farmasi-master-Studiekatalog-380px-

Masterstudiet i farmasi bygger på en bachelorgrad i farmasi. I løpet av studiet vil du oppnå dypere forståelse innen avansert legemiddelfremstilling, legemiddelbruk til den enkelte pasient, vurdering av terapi opp mot virkninger og bivirkninger, og analyse av samfunnets bruk av legemidler. I masterstudiet inngår det tre måneders praksis i apotek der kommunikasjon, terapiveiledning og kontakt med pasienter og helsepersonell står sentralt og blant annet vil kvalifisere til en lederrolle i apotek. Siste studieår avsluttes med en masteroppgave.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i farmasi
Opptakskrav:

Bachelorgrad i farmasi

Poenggrense: 48.6

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3051
Søk studiet

Svimmel?


Undervisningen i masterstudiet er forskningsbasert og forbereder studenten på rollen som helsepersonell samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning. Første studieår inneholder avanserte emner innen de farmasøytiske fagområdene. Undervisningsformene er, i likhet med i bachelorstudiet, varierte med forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid og praktisk oppgaveløsning. Masteroppgaven siste studieår er en selvstendig forskningsoppgave der man fordyper seg innen et farmasifaglig område. Det er gode muligheter for utenlandsopphold i denne perioden.

Etter gjennomført program skal kandidaten være i stand til å:

  • Vurdere avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med pasient og annet helsepersonell
  • Drøfte de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet.
  • Drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til legemiddeløkonomiske perspektiver.
  • Beskrive viktige karakteristika og prinsipper ved meta-analyser.
  • Bruke sentrale prinsipper for design av farmasøytiske virkestoff og utvikling og fremstilling av disse.
  • Diskutere hvordan valg av legemiddelform og administrasjonsvei påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt.
  • Identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter.
  • Gjennomføre sammensatte prosjekter i henhold til vitenskapelige normer og forskningsetiske retningslinjer.
  • Demonstrere dybdeforståelse innenfor ett av de farmasøytiske spesialområdene.
  • Utnytte den unike kombinasjonen av faglig bredde og dybde til å utvikle nye farmasøytiske produkter og tjenester. 

Grunnlag for opptak er bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Studiet er adgangsregulert.

Det er lagt opp til varierte undervisningsformer. I andre studieår er det lagt opp til en selvstendig masteroppgave innenfor et farmasifaglig område.

Praksisperioden er et strukturert studieopphold med både obligatoriske og valgfrie oppgaver, der studenten har tett oppfølging fra institusjonen for å gi et best mulig læringsutbytte. Masterstudenten vil på dette tidspunktet ha autorisasjon som reseptarfarmasøyt, og forventet læringsutbytte etter praksisperioden vil derfor ligge på et høyere nivå enn for bachelorstudentene. Kandidatene skal kunne bruke observasjoner og erfaringer fra apotek til å utvikle en lederrolle.

Det er gode muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Farmasimiljøet i Tromsø har et bredt internasjonalt nettverk, for eksempel i USA, Tyskland, New Zealand, Danmark, England, Italia, Sverige, Skottland, Sveits, Østerrike og Australia.

Masterutdanning i farmasi gir grunnlag for å søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt i Norge og EU.

Den største andelen provisorfarmasøyter arbeider i apotek. Reseptekspedisjon og veiledning i riktig legemiddelbruk er blant de viktigste oppgavene til provisorfarmasøyten, men legemiddelsamtaler blir en ny og viktig oppgave for provisorfarmasøyten i framtiden.

Apoteker er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring.

I sykehusapotek og innenfor klinisk farmasi arbeider provisorfarmasøyten i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten. Sykehjem og kommunehelsetjenesten er også i ferd med å rette et nødvendig fokus på klinisk farmasi og gode rutiner for legemiddelhåndtering.

I legemiddelindustrien arbeider farmasøyter med grunnforskning, klinisk forskning, produksjon, kvalitetskontroll, registrering og myndighetsarbeid, bivirkningshåndtering samt salg og markedsføring av legemidler.

Ved universiteter og høyskoler jobber provisorfarmasøyter med forskning og undervisning.

Innen offentlig forvaltning finner vi farmasøyter innenfor alle legemiddelrelaterte områder. 

Med mastergrad i farmasi har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram. 


Kontakt
photo5.jpg

Jakobsen, Maria


Studiekonsulent
Telefon: +4777646152 maria.jakobsen@uit.no

Skip to main content