Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bli fremtidens lærer - Norges viktigste yrke!

Har du lyst til å bli lærer på 5.-10.trinn? Har du lurt på hvordan favorittlæreren din klarte å skape en følelse av mestring hos deg som elev? Eller hvordan man kan forklare matematikk på en forståelig måte? Hvorfor kan tenåringer være så humørsyke?

På lærerutdanninga for 5.-10 trinn lærer du om unges utvikling og hvordan du kan legge til rette for å utvikle elevenes kompetanse. Du vil lære hvordan du kan fremme læring og mestring hos den enkelte elev. Som lærer for 5.-10 trinn spiller du en viktig rolle i elevenes sosiale og faglige utvikling. På 5.-10. trinn skal du videreføre det gode grunnlaget som er lagt på småtrinnet. Som student hos oss får du solid kompetanse i flere skolefag. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Vil du være med?

Det vil være mulig å få slettet deler av studielånet ved fullført utdanning.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

 • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
 • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
  Les om betingelsene her
 • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
 • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.
 • Ledererfaringen du får vil gi deg gode karrieremuligheter i skolesystemet, samt i et arbeidsmarked utenfor skolen.
 • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet
 • Faglig tyngde
 • Tre undervisningsfag
 • Mye praksis
 • Utveksling

Med mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du får erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste kunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en masteroppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Ved studiestart vil de ulike fagene bli presentert, og du velger dine 3 fag etter oppstart på studiet.

Som masterfag (fag1) kan du velge mellom engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Som fag 2 (60 studiepoeng) kan du velge mellom engelsk, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag, KRLE
(kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk.

Som fag 3 (30 studiepoeng) kan du velge mellom KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag og samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer utdanninga gjennom kvalitetssystemet for utdanning, der grunnskolelærerutdanninga har et systematisk evalueringsarbeid med programevaluering, emneevaluering og evaluering av praksis. Studentmedvirkning er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Studentene har en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i underveisevalueringer og aktiv bruk av tillitsvalgte.

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan du kan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Obligatoriske fag i grunnskolelærerutdanningen 5-10 i Tromsø er pedagogikk og elevkunnskap og FoU. For øvrige valgmuligheter les vedlagt studieplanFor å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

 • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
 • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).


Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest

Studiet er adgangsbegrenset med 80 studieplasser.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til de nye lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3115.

Følgende masteremner tilbys høst 2023 for grunnskolelærerutdanningen 5-10.trinn 4.studieår:
- Norsk
- Engelsk
- Naturfag
- Samfunnsfag
- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2023 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)
- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Studiet er adgangsbegrenset med 80 studieplasser.

Søknadsfrist 15.april

Undervisning:

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av høstsemesteret, 4. studieår.

Søknadsfrist og informasjon

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Andre studier du kanskje vil like

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master ( Tromsø )

Grunnskolelærer gir muligheter for fag, sikker jobb og en fantastisk studietid

Barnehagelærer - bachelor
Barnehagelærer - bachelor ( Tromsø )

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk stilling og lederarbeid i barnehagen. Søk ...