Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

STUDIESTED: Tromsø
Lektor 5-10_uit.jpg

Bli fremtidens lærer - Norges viktigste yrke!

Som grunnskolelærer for 5.-10. trinn skal du videreføre det gode grunnlaget som er lagt i barneskolen. Du vil oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Som student hos oss får du jobbe tett med et kunnskapsrikt fagmiljø og med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 083
Søk studiet

Bli lærer


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet
  • Faglig tyngde
  • Tre undervisningsfag
  • Mye praksis
  • Utveksling 

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du lærer mye om hvordan du skal undervise. Studiet har praksis allerede første studieår så du får tidlig innblikk i skolehverdagen og du vil erfare hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

 

Fagvalg og mastergradsoppgave

Ved studiestart velger du faget du vil skrive mastergradsoppgave i. Som masterfag (fag 1) og fag 2 kan du velge mellom engelsk, kroppsøving, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag og kunst & håndverk.

Som fag 3 kan du velge mellom KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk. 

NB! Alle skolefag (fag 1, fag 2 og fag 3) betinger nok studenter for igangsettelse.

 

Kvalitet i utdanningen

Som landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og er kvalitetsindikatorer for å utvikle lærerutdanningene ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=288271 Universitetsskoleprosjektet (USPIT) som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
Fag 1, 5.-10.trinn (15 stp)
Fag 1, Felles (15 stp)
Fag 3, 5.-10 trinn (15 stp)
2. studieår
Fag 2, 5.-10.trinn (15 stp)
Fag 2, Felles (15 stp)
Fag 3, Felles (15 stp)
3. studieår
Fag 1, Fordypning (20 stp)
Fag 2, Fordypning (20 stp)
LER-2051 FoU-oppgave: Utforsking av egen praksis (15 stp)
LER-2650 Praksis (30 dager)
LER-2050 FoU-tema: Akademiske oversiktsferdigheter/rewiew (5 stp)
4. studieår
LER-3002 PEL: Kultur, identitet og danning (15 stp)
LER-3000 PEL: Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
LER-3650 Praksis (30 dager)
5. studieår
LER-3500 Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan du kan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forså og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.

 Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Det arrangeres forkurs i matematikk for søkere med gjennomsnitt mellom 3 og 4. Les mer på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet studiet gjennomfører du 120 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d New Zealand, Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.Kontakt
Nina Borch Johansen

Nina Borch Johansen


Studiekonsulent Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn
Telefon: +4777646996 nina.b.johansen@uit.no

LENA HUSTAD

Lena Hustad


Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master
Telefon: +4777660276 lena.hustad@uit.no

Henning Marius  Sollid

Henning Marius Sollid


Studieleder grunnskolelærerutdanning
Telefon: +4777660499 Mobil: 908 66 171 henning.m.sollid@uit.no

Bli student ved UiT!Relaterte yrker
Visste du at?
Når du fullfører lærerutdanningen 5.-10. trinn får man ettergitt deler av studielånet.  Les mer

Spørsmål om opptak

Send e-post til ilp-opptak@uit.no

Se informasjon om forkurs i matematikkFølg oss på

FACEBOOK

FACEBOOK