Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

STUDIESTED: Tromsø
Lektor 5-10_uit.jpg

Vil du ha landets ledende lærerutdanning?

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen. Vi jobber tett med studentene via faglig støtte og sosiale aktiviteter, noe som gir studentene muligheter til å påvirke studieløpet sitt. Vi er landets første universitet med fem-årig integrert master og har opparbeidet både erfaring og renommé som gjør studentene våre ettertraktet på jobbmarkedet.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 083
Søk studiet

Ta master - bli lektor!


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand eller praksis i bl.a Afrika

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du innblikk i skolehverdagen og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

Fagvalg og mastergradsoppgave
Før studiestart velger du faget du vil skrive mastergradsoppgave i. Som masterfag (fag 1) og fag 2 kan du velge mellom engelsk, kroppsøving, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Som fag 3 kan du velge mellom KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk. 

NB! Alle skolefag (masterfag (fag 1), fag 2 og fag 3) betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen
Som landets første og eneste tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt status som Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for utvikling av integrerte femårige lærerutdanninger ved UiT. Du kan bli en del av dette innovative miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet (USPIT) som er et samarbeid med Tromsø kommune. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
Fag 1, 5.-10.trinn (15 stp)
Fag 1, Felles (15 stp)
Fag 3, 5.-10 trinn (15 stp)
2. studieår
Fag 2, 5.-10.trinn (15 stp)
Fag 2, Felles (15 stp)
Fag 3, Felles (15 stp)
PEL (10 stp)
FoU (5 stp)
Praksis (30 dager)
3. studieår
Fag 1, Fordypning (20 stp)
Fag 2, Fordypning (20 stp)
FoU-tema (5 stp)
FoU-oppgave (15 stp)
Praksis (30 dager)
4. studieår
PEL (15 stp)
PEL (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Praksis (30 dager)
5. studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Har du fordypning i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) og har karakteren 2 eller bedre, kommer du inn på lærerutdanningen.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs før studiestart.
Forkurset er nettbasert (MOOC), med videoleksjoner, oppgaver og tester. Forkurset starter i begynnelsen av juli og avsluttes med nasjonal eksamen ca. 1. august. Forkurset er nettbasert, men selve eksamen gjennomføres på campus.

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:
Forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen, i tillegg kommer 5 dager innføringspraksis. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet: UC Berkeley (USA), Umeå Universitet (Sverige), Åbo Akademi (Vasa i Finland), Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth i Sør-Afrika), The University of York (Storbritannina) og The University of Auckland (New Zealand).

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.Kontakt
Nina Borch Johansen

Nina Borch Johansen


Førstekonsulent
Telefon: +4777646996 nina.b.johansen@uit.no

LENA HUSTAD

Lena Hustad


Førstekonsulent
Telefon: +4777660276 lena.hustad@uit.no

Henning Marius  Sollid

Henning Marius Sollid


Studieleder
Telefon: +4777660499 Mobil: 908 66 171 henning.m.sollid@uit.no

Relaterte yrker
Mer info om studiet

Spørsmål angående opptak? Send e-post til

ilp-opptak@uit.no

Aktuelt
Følg oss på

FACEBOOK

Skip to main content