Sosiologi - bachelor

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Sosiologi - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Vil du bidra til å forstå og forbedre forholdet mellom mennesker? Sosiologer er opptatt av hvordan fellesskap dannes, av hvorfor det er forskjeller på folk, avhengig av klasse, kjønn og etnisitet – og mye annet.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg
Lena Cecilie Bogstrand

Rådgiver


ISS Sissel H Eriksen.jpg
Eriksen, Sissel H

Førsteamanuensis, sosiologi


Er du opptatt av hvordan mennesker lever sammen? I sosiologistudiet vil du lære om samhandling mellom mennesker, i små og store grupper, og i samfunn - både nasjonalt og globalt. Sosiologi er et spennende studium som gir studentene nye perspektiver på samfunnet og anledning til å utvikle sine interesser.

I bachelorgraden i sosiologi kan du lære om samfunnets oppbygging og virksomhet - og om samhold, interessekonflikter og maktforhold innad i samfunn. Gjennom studiet lærer du hvordan sosiologer undersøker sosiale relasjoner og institusjoner. Sosial ulikhet og relasjoner mellom kjønn og mellom etniske grupper er aktuelle tema, sammen med for eksempel sosiale institusjoner som familie, arbeidsliv og utdanning.

Studieprogrammet består av 100 studiepoeng obligatoriske emner, 20 studiepoeng sosiologiske valgemner og 60 studiepoeng frie støtteemner. Programmet tilbyr derved en stor grad av valgfrihet for den enkelte studenten, samt muligheten til å fordype seg faglig og tematisk. De obligatoriske emnene på bachelorgradsprogrammet i sosiologi gir en grunnleggende innføring i sosiologiske teorier og samfunnsvitenskapelige metoder, og gjennom emnene på 2000-nivå (fordypningsnivå) får studentene en fordypning i teori, samt at de kan velge et tema som de ønsker å fordype seg i gjennom bacheloroppgaven. Valgemner sørger for at studentene kan gi sin utdanningsplan en egen spesiell vinkling.

Valgemner:

Sosiologi tilbyr for tiden følgende valgemner under forutsetning av interesse og tilgjengelige ressurser, endringer kan derfor forekomme:

 • SOS-1003 Medisin og samfunn
 • SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse
 • SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering
 • SOS-1016 Ungdomssosiologi
 • SOS-1030 Frivillig arbeid (overlapper SOS-1012 med 10 studiepoeng)

I bachelorgradsprogrammet i sosiologi kan de sosiologiske emnene kombineres med andre samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller språkfag. Det anbefales å velge emnegrupper av minst 30 studiepoeng som støtteemner.

Følgende studieløp anbefales:

 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i fransk, engelsk, nordisk m.m.
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i medisin og helse
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i markedsføring og bedriftsøkonomi
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i statsvitenskap, politikk og samfunnsforhold
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i psykologi

 

Studenter som ønsker å jobbe i skoleverket anbefales å legge inn et annet undervisningsfag med 60 studiepoengs omfang som støtteemner (emnegruppe). Studiet gir da undervisningskompetanse i to fag. For å oppnå kompetanse for lærerstillinger i skolen må man fullføre en mastergrad i sosiologi, samt gjennomføre praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i etterkant.

For å styrke kompetansen innenfor et sosiologisk felt anbefales det å kombinere flere emner som gir en viss fordypning innenfor feltet.

Eksempler på slike kombinasjoner:

Vekt på medisin og velferd:

SOS-1003 Medisin og samfunn og PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemming.

Vekt på kjønn:

SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse, SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid, SPL-2008 Kjønn og samfunn, SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn og HIF-2060 Tverrfaglige kjønnsstudier.

Vekt på kultur:

SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid, SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser, SOA-1003 Kommunikasjon og mening, SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1006 Arctic Norway Aspects of Culture og PED-1004 Kulturpedagogikk.

Andre aktuelle emner:

SPL-1002 Samfunnsgeografi

PED-1001 Barn og unges utvikling

STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon. Institusjoner og prosesser i norsk politikk

STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner

Nettbasert førstesemesterstudie

Det obligatoriske førstesemesteremnet SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid kan ta som nettstudie på høstsemesteret sammen med FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert og EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • kunnskap om hvordan det norske og andre samfunn er bygget opp og fungerer, og skal derigjennom ha utviklet kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnet
 • oversikt over ulike metoder for å studere samfunnet, f.eks. intervjuer, deltakende observasjon, statistiske undersøkelser og analyser av dokumenter


Ferdigheter:

 • skal kunne anvende sosiologiske analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
 • skal kunne tilegne seg kunnskaper på et nytt felt og anvende disse i arbeid med mindre og større oppgaver


Kompetanse:

 • skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og finne løsninger

 

Bachelorprogrammet i sosiologi utvikler dine evner til å forstå forholdet mellom mennesker og grupper i ulike samfunn, noe som gjør deg aktuell for fremtidige jobber der analytisk evne etterspørres. Slike yrker finnes det mange av enten du leter etter en mulighet som utreder eller saksbehandler i kommune eller fylke, stat eller i ulike interesseorganisasjoner eller som kommunikasjonsrådgiver, journalist eller konsulent i privat sektor. Valgmulighetene er mange med sosiologi som fundament.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Sosiologi er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng). En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt mastergrad i sosiologi. Da må du ha 60 studiepoeng i et annet skolefag.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Undervisningen består av forelesning, seminarer, kollokviearbeid og veiledning. Mange emner består av en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. På enkelte emner gis det veiledning i forbindelse med hjemmeoppgaver eller arbeidskrav. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, skoleeksamen og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap og gi dem ulike ferdigheter. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen og muntlig prøve for å teste fordypning i faglige innhold. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Obligatoriske arbeidskrav er lagt inn i undervisningen i de emnene hvor eneste eksamensform er hjemmeoppgave. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i sosiologi. Graden kvalifiserer også for opptak til tverrfaglige mastergradsprogrammer som master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Master's of Philosophy in Indigenous Studies og Master's of Philosophy in Peace and Conflict Transformation ved UiT Norges arktiske universitet.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Instituttet har blant annet utvekslingsavtaler med institutter ved følgende universiteter:

 • Manchester Metropolitan University (England)
 • University of Grenada (Spania)
 • University of Warsaw (Polen)
 • University of Berkeley/California (USA)

UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 5. semester med eventuell forlengelse til 6. semester. For mer informasjon om dette, ta kontakt med studiekonsulent for sosiologi eller se oversikten over hvor du kan dra på utveksling her.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

Studiested Land
Linköping University Sverige
Örebro University Sverige
University of Warsaw Polen
University of Copenhagen Danmark
Aarhus University Danmark
Aalborg University Danmark
University of Huelva Spania
Tampere University Finland
University of Eastern Finland Finland
Stockholm University Sverige
'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi Romania
Nicholas Copernicus University in Torun Polen
University of Iceland Island
Sciences Po Toulouse Frankrike
University of Nantes Frankrike
The University of Auckland New Zealand
Åbo Akademi University Finland
Mid Sweden University Sverige
University of Granada Spania
University of Vaasa Finland
Humboldt University Berlin Tyskland
Roskilde University Danmark
University of Southern Denmark Danmark
University of Lapland Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Finland
University of Greenland Grønland
University of the Faroe Islands Færøyene
Charles Sturt University Australia
University of Turku Finland
Luleå University of Technology Sverige
Lund University Sverige
Karlstad University Sverige
University of Salerno Italia
Uppsala University Sverige
Charles University, Prague Tsjekkia
Free University of Brussels Belgia
Umeå University Sverige
Linnæus University Sverige
University of Oulu Finland
University of Gothenburg Sverige
University Paul Valéry of Montpellier Frankrike
University of Akureyri Island
University of California, Berkeley USA
University of Helsinki Finland
University of Jyväskylä Finland