Regional Kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) Troms - Informasjon og søknadsskjema for 2019-2020

Foto: Kristine Østvold Fylkesmannen i Troms og Finnmark

REKOMP Troms

Som en del av kompetansestrategien "Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen" (ReKomp) bidrar UiT med barnehagebasert kompetanseutvikling i Troms. 
På denne nettsiden finner du informasjon om ordningen, samt et søknadsskjema for barnehager/ barnehagenettverk som ønsker å delta i 2019-2020.

Søknadsfristen er 20.06.19
Søknadsfristen er utløpt - og skjemaet er stengt.

Organisering av tilbudet:

UiT gjennomfører dialogsamlingene i Troms, og disse planlegges sammen med region- / nettverkskontaktene. UiT bidrar også med innspill, faglige samtaler eller praktiske øvelser til arbeid mellom samlingene utfra hva som er avtalt.
Det anbefales at barnehagene som ønsker å delta i dette inngår i et lærende nettverk i kommunen eller på tvers av kommunen, og samarbeider mellom dialogsamlingene for å sikre god læring. For at samarbeidet mellom oss og dere skal bli best mulig ønsker vi samarbeid med 1-2 region- /nettverkskontakter som representerer barnehagene og barnehagenettverket. Ansvar for arbeidet mellom samlingene har barnehagene eller den nettverket peker ut som ansvarlig.

Dialogsamlingene legges opp utfra følgende hovedprinsipper:

  • Teoretiske innspill / forelesninger fra UiT- Norges arktiske universitet
  • Erfaringsdeling – vi lytter, lærer og henter inspirasjon fra hverandre
  • Drøftinger i grupper på tvers av barnehagene – for å få fram flere erfaringer
  • Øvelser og praktiske aktiviteter individuelt og i grupper - med fokus på praksisfortellinger.
  • Drøftinger i egen barnehage og i nettverk - jobbe med egen utvikling på og mellom samlingene

Vi anbefaler at barnehager eller barnehagenettverk som allerede er i gang med utviklingsprosjekter eller lokale/regionale satsinger venter med å melde sin interesse til 2020 for tilbud gitt av ReKomp.

Avtaler:

I samarbeid med region-/nettverkskontaktene settes det opp en avtale for hvordan arbeidet mellom oss og dere skal gjennomføres, og vi samarbeider også underveis i prosessen slik at vi i fellesskap kan evaluere, kvalitetsikre og lære av hverandre.
Nettverkene kan beregne 3 - 4 dialogsamlinger og samarbeid underveis. Dialogsamlingene legges til nettverkene sin kommune/region. Lokale forhold, ønsker fra dere og tilgjengelige ressurser vil avgjøre omfang og organisering av tilbudet.

Oversikt over faglige tilbud som tilbys av UiT 2019-2020

Faglig tilbud

Innhold

Tidsperiode  

Digital kompetanse - bruk av digitale verktøy

Digital kompetanse i barnehagen – vi vil belyse følgende tema: 

Profesjonsfaglig digital kompetanse
Digital dømmekraft 
Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet- implementering i fagområder.
Programmering og koding 

Første samling H19 Fortsetter V20

Matematikk i barnehagen

I matematikk i barnehagen tar vi utgangspunkt i Rammeplan og fagområdet "antall, rom og form". Både faglig innhold og arbeidsformer / bruk av ulike verktøy i matematikk, vil være sentralt i tilbudet. Vi vil også ta for oss hvordan man kan arbeide med progresjon i barnehagen. 

Samlinger V20-H20

Kosthold og helse - livsmestring

Fysisk aktivitet og kosthold skal omfavne hele barnehagehverdagen med bakgrunn i et av de bærende prinsipper i verdigrunnlaget - livsmestring og helse.

Vi ønsker å ha fokus på kompetanse og ferdigheter om barns fysisk aktivitet og kosthold, og hvordan dette kan bidra positivt til barns utvikling og helse. Gode vaner må etableres tidlig.

Vi vil jobbe ut fra de nasjonale retningslinjene om kosthold og fysisk aktivitet.

Første samling H19 Fortsetter V20

Samisk språk og kultur

Tilbudet utvikles i 2020 i samarbeid med aktuelle fagmiljøer.

 

Samlinger V20-H20

Faglig ledelse, organisasjons-utvikling

Faglig ledelse i barnehagen og organisasjonsutvikling skal bidra til at du som leder (pedagogisk leder eller styrer) blir tydeligere og tryggere i forhold til ditt lederansvar knyttet opp mot barn, medarbeidere o.a.

Vi vil fokusere på ulike strategier og verktøy for ledelse, utvikling og læring. Vi vil også belyse hvilken betydning kultur og struktur har for utvikling av barnehagen. Hva kan fremme og hva kan hemme godt lederskap?

Første samling H19 Fortsetter V20

Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning skal bidra til å heve kompetanse for å skape et støttende miljø for alle i barnehagen. Vi ønsker å ha fokus på hvordan dere kan jobbe med barnehagens kjernebegreper gjennom didaktisk tenkning, teoretisk påfyll gjennom forelesninger og refleksjon over egen praksis. 

Første samling H19 Fortsetter V20

Barnehagens uterom som arena for skapende aktivitet

Forming i uterom skal gi grunnlag for barns tilhørighet, deltakelse og skapende uttrykk. Vi vil bruke nærmiljøet som arena for å stimulere barns nysgjerrighet og medvirkning gjennom skapende aktiviteter

Første samling H19 Fortsetter V20

Språk og kommunikasjon

Arbeid med språk og kommunikasjon foregår gjennom hele barnehagehverdagen. Vi ønsker å løfte fram tre hovedområder:

a) barnas kommunikasjon og språkutvikling, relasjonsbygging gjennom kommunikasjon og sammenhengen mellom språk, lek og læring. 
b) utviklingen av et godt språkmiljø og betydningen av de ansattes pedagogiske relasjonskompetanse for å støtte barnas språkutvikling. Arbeid med flerspråklige barn inngår som en naturlig del av dette. 
c) vi vil drøfte hvordan språklig mangfold kan være en berikelse for hele barne- og personalgruppa, inkludert flerspråklighet blant personalet. 

Første samling H19 Fortsetter V20

Språk og musikk 

 

Arbeid med språkutvikling gjennom musikk. Sang, lydøvelser, leker, rytmeøvelser, rim og regler. Lek med ord og lyder. Arbeidet er også tenkt som et bidrag til kulturarv, (livs)mestring, relasjonsbygging og fellesskap.

Samlinger V20-H20

Søknadsskjema 2019-2020 - søknadsfrist 20.06.19

Søknadsfristen er utløpt - og skjemaet er stengt.