Ph.d.-dagen: Litteraturreviewen

Velkommen til en spennende Ph.d.-dag underNeon-konferansen 2016. Tema for årets Ph.d.-dag vil være litteraturreviewen

Ph.d.-dagen under årets Neon-konferanse vil finne sted tirsdag 22. november fra klokka 12-17.  Deltakelse på selve Neon-konferansen 23 og 24. november er en del av arbeidskravet for det tilknyttede studiepoenggivende ph.d.-emnet.
 
Sted: HSL-bygget, rom E0101
 
Program:

12.00-12.45    Hva er en litteraturreview og hva kan den brukes til? v/Turid Moldenæs, UiT

13.00-13.45    Litteraturreviewens kvalitetskriterier v/Gro Kvåle, UiA

14.00-14.45    Den systematiske reviewen v/Gro Kvåle

14.45-15.15    Kaffepause

15.15-16.00    «Gap-spotting»: fordeler og ulemper v/Turid Moldenæs

16.15-17.00     «Det gode eksemplet» v/Hege Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

 

Leseliste:

Alvesson, M. og Sandberg, J. (2011). Generating Research Questions through Problematization. I Academy of Management Review, 36(2): 247-271.

Andersen, H., Røvik, K.A. og Ingebrigsten, T. (2014). Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidences? A systematic review of reviews. I BJM Open, 2014:4:e003873.doi:10.1136/bmjopen-2013-003873.

Boote, D.N. og Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation. Literature Review in Research Preparation. I Educational Researcher, 34(6):

Denyer, D. of Tranfield, D. (2009). “Producing a Systematic Review”. I Buchanan, D.A. og Bryman, A. (red.): The Sage Handbook of Organizational Research Methods. Sage Publications.

Hart, C. (1998). Doing a Literature Review. Releasing the Social Science Research Imagination. Sage Publications.

Locke, K. og Golden-Biddle, K. (1997). Constructing Opportunities for Contribution: Structuring Intertextual Coherence and «Problematizing» in Organizational Studies. I Academy of Management, 40(5): 1023-1062.

Ridley, D. (2008). The Literature Review. A Step-by-Step Guide for Students. Sage Publications.

Sandberg, J. og Alvesson, M. (2011). Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization? I Organization, 18(1): 23-44.

Suddaby, R. Hardy, C. og Huy Insead, Q.N. (2011). Where are the New Theories of Organization? I Academy of Management Review, 36(2): 236-246.

 

 

Hva vil du lære på kurset:

Faglig innhold:

- Gjennomgang av ulike tilnærminger til - og strategier for gjennomføring av - en litteraturreview.

- Metodiske krav til en litteraturreview.

- Posisjonering av det vitenskapelige arbeidet med bakgrunn i litteraturreviewen.

- Presentasjon av litteraturreviewen


Læringsutbytte:

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om: 

·         Ulike typer litteraturreview, og ulike strategier for gjennomføring av en litteraturreview.

·         Hvordan man kan vurdere den vitenskapelige kvaliteten til en litteraturreviw, herunder hensiktsmessigheten av ulike metoder og tilnærminger.

Ferdigheter

Studenten kan: 

·         Gjennomføre en litteraturreview og anvende den som et selvstendig bidrag til fagets litteratur og som et redskap for å posisjonere eget avhandlingsarbeid.

Utfordre etablert kunnskap på fagområdet med bakgrunn i en litteraturreviw.

Arbeidskrav:

Emnet kan inngå både som metode- og formidlingsemne.(2 studiepoeng)

Emnet består av en dag undervisning (forelesninger og gruppearbeid) og to dagers deltakelse på den årlige norske NEON-konferansen.

Eksamen:

·         Eksamen består av to notater som vurderes med karakteren “Bestått”/“Ikke bestått”

·         Notat I: I dette notatet beskrives og begrunnes et design for en litteraturreview (5-6 sider).

-      Notat II: Notatet skal være basert på en av hovedinnledernes innlegg. Her skal det redegjøres for hvordan hovedinnlederen posisjoner sitt tema, alternativt hvordan studenten selv ville ha posisjonert temaet (5-6 sider). Notatet avsluttes med en samlet læringsrefleksjon.

Alle som ønsker å delta på ph.d.-kurset Litteraturreviewen er velkommen, men de som skal ta poenggivende kurs vil blir prioritert ved mange påmeldte!
Ansvarlig for siden: Martin Sollund Krane
Sist oppdatert: 20.11.2016 20:42
De ansvarlige for kurset er:
Professor Turid Moldenæs Førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen Førsteamanuensis Gro Kvåle
Søknadsfrist for ph.d.-kurset: 1. oktober
Mer informasjon om søknaden finner du her
Det er fullt mulig å delta under ph.d.-dagen uten å avlegge studiepoeng!
Påmeldingsfrist (deltakelse uten studiepoeng): 15. oktober