høst 2016
STV-8027 Litteraturreviewen - 2 stp

Sist endret: 06.04.2017

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. september i Søknadsweb (kode 9304).

Registeringsfrist 1. oktober i Studentweb for ph.d.-studenter ved UiT.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Relevans i studieprogram

Emnet kan inngå både som metode- og formidlingsemne.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter innen humaniora eller samfunnsvitenskap og deltakere ved førstelektorprogrammet ved UiT (som har avlagt mastergrad eller tilsvarende) er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon som viser at du er aktiv ph.d.-student. Deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT må dokumentere avlagt mastergrad eller tilsvarende.

Innhold

 • Gjennomgang av ulike tilnærminger til- og strategier for å gjennomføre en litteraturreview.
 • Metodiske krav til en litteraturreview.
 • Posisjonering av det vitenskapelige arbeidet med bakgrunn i litteraturreviewen.
 • Presentasjon av litteraturreviewen.

Praksis

Emnet evalueres gjennom en læringsrefleksjon.

Evaluering

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • Ulike typer av- og strategier for gjennomføring av en litteraturreview.
 • Hvordan vurdere den vitenskapelige kvaliteten til en litteraturreviw, herunder hensiktsmessigheten av ulike metoder og tilnærminger.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gjennomføre en litteraturreview og anvende den som et selvstendig bidrag til fagets litteratur og som et redskap for å posisjonere eget avhandlingsarbeid.

Utfordre etablert kunnskap på fagområdet med bakgrunn i en litteraturreviw.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet består av en dag undervisning (forelesninger og gruppearbeid) og to dagers deltakelse på den årlige norske NEON-konferansen.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Deltakelse på både undervisningsdel og konferansedel.

Eksamen og vurdering

 • Eksamen består av to notater som vurderes med karakteren: Bestått/Ikke bestått.
 • Notat I: I dette notatet beskrives og begrunnes et design for en litteraturreview (5-6 sider).
 • Notat II: Notatet skal være basert på en av hovedinnledernes innlegg. Her skal det redegjøres for hvordan hovedinnlederen posisjoner sitt tema, alternativt hvordan studenten selv ville ha posisjonert temaet (5-6 sider). Notatet avsluttes med en samlet læringsrefleksjon.

Kontinuasjons­eksamen

Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan


Pensum

Omlag 500 sider.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: STV-8027