Internasjonal trygderett

Doktorgradsstipendiat Torkell Sætervadet forsker på EØS-avtalens regler om personlig bevegelsesfrihet.

– Målet er at forskningen vil klarlegge hva den personlige bevegelsesfriheten i EØS-avtalen innebærer, samtidig som dens reelle gjennomslag i Norge belyses, forklarer han.

Torkell Sætervadet Foto: Privat

Torkell er doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Siden han i 2021 fullførte mastergraden i rettsvitenskap har han både arbeidet som rådgiver i Norges Luftsportforbund med luftrett og EØS-rett som spesialfelt, og vært tilknyttet Nordisk institutt for sjørett som gjesteforsker. 

- Forut for min juridiske karriere har jeg blant annet vært tidsskriftredaktør. Om jeg skal peke på en fellesnevner for arbeidsområdene, må det være interessen har for å fordype meg i et fagfelt og formidle funnene til andre, forklarer han.

NAV-saken vekket interessen for trygderett

Interessen hans for internasjonal trygderett ble vekket av NAV-saken som var under opprulling samtidig som han studerte rettsvitenskap ved UiO.

- Saken engasjerte meg fordi den rokker ved vår forestilling om Norge som rettsstat og indikerer at vi ikke kan ta for gitt at «access to justice» er noe som i samme grad tilkommer alle, slår Torkell fast.

Han viser til at NAV-saken reiser en rekke interessante juridiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom nasjonal rett og EØS-rett. Herunder behovet for å forske på forholdet mellom primærrett og sekundærrett i EØS, det vil si forholdet mellom traktatregler og bestemmelser i direktiver, forordninger og beslutninger.

- Spørsmålene i NAV-saken spenner i det hele tatt vidt: Fra lovtekniske detaljer til overordnede problemstillinger knyttet til individenes grunnleggende friheter og materielle rettigheter, folkesuverenitet og statenes frihet til å utforme sine trygdeordninger, forklarer han.

Den passive tjenestefriheten er av særlig betydning for borgere i Norge

I sin doktorgradsavhandling skal EØS-avtalens regler om personlig bevegelsesfrihet kartlegges. Dette for å undersøke om bevegelsesfriheten rekker like langt på trygderettsområdet som bestemmelsene om fri bevegelighet for unionsborgere gjør i EU. Av særlig interesse er tjenestefriheten i EØS-avtalens hoveddel, nærmere bestemt personers rett til å reise til andre EØS-stater for å motta tjenester der, uten å bli hindret av restriksjoner.

- Myndighetene hadde som kjent oversett denne såkalte «passive tjenestefriheten» i forvaltningen av trygderegelverket, og dens rettslige innhold, betydning og gjennomslag er fortsatt omdiskutert, påpeker Torkell.

 Videre skal han undersøke bevegelses- og tjenestefrihetens gjennomslag i norsk forvaltning gjennom en komparativ analyse av rettsområdene trygderett og luftrett. Selv om de to rettsområdene tilsynelatende er svært ulike, vil analysen kunne gi innsikt i hvorfor reglene om personlig bevegelsesfrihet har blitt feiltolket og oversett.  

Torkell håper at forskningen hans ved å belyse EØS-avtalens regler om personlig bevegelsesfrihet kan bidra til at rettighetene realiseres.

– Jeg håper at forskningen vil kaste lys over noen av de bakenforliggende årsakene til at NAV-skandalen kunne inntreffe, noe som kan bidra til at tilsvarende feil unngås i framtiden, forklarer han. 

Det norske rettsvitenskapelige miljøet har et ansvar for å tette kunnskapsgapet

- Rettigheter er lite verdt dersom verken borgerne eller staten er klar over hva rettighetene innebærer, fastslår han.

Siden EØS-avtalen mangler en parallell til EU-traktatens bestemmelser om unionborgerskap, vil den passive tjenestefriheten kunne ha særlig stor betydning for oss i Norge. Som følge av dette er det mindre grunn for akademia i EU å forske på temaet, nettopp fordi unionborgerskapsreglene som regel vil være i forgrunnen.

- Det norske rettsvitenskapelige miljøet har derfor et ansvar for å tette kunnskapsgapet på feltet, påpeker han.  

–  I siste instans er spørsmålet om det indre markedets fordeler er noe alle borgere har rett til å nyte godt av, eller om EØS-retten åpner for at eksempelvis mottakere av trygdeytelser kommer i en annen stilling. Kunnskap på feltet kan forhåpentligvis komme til nytte for forvaltningen og domstolene i vurderingen av når EØS-rettens forrang vil sette nasjonale bestemmelser til side. Samtidig vil slik kunnskap kunne legge til rette for at lovgiverne vedtar regelverk innenfor rammen av EØS-retten når de løser den krevende oppgaven det er å sikre velferdsstaten i en tid hvor demografien er i endring, avslutter han.

Publikasjoner av Torkell Sætervadet:

Sætervadet, Torkell (2023). «Er dagpengemottakeres rett til å motta tjenester i andre EØS-stater harmonisert gjennom trygdeforordningen?» Rett24.

Sætervadet, Torkell, Karin M. Bruzelius, Christoffer C. Eriksen, Anders Løvlie, Nils G. Skretting og Bård S. Tuseth (2023). «Sanksjoner, flyforbud og droner» Lov og Rett (2023) s. 7–36.

Sætervadet, Torkell (2022). «Can ‘Traffic Rights’ for Non-commercial Air Operators Be Derived from EU Law?» Air & Space LawISSN 0927-3379. 47(3), s. 289–314.

Sætervadet, Torkell (2022). «Hvilket handlingsrom har luftfartsforvaltningen til å etablere områder i luftrommet hvor bemannet luftfart er begrenset eller forbudt?»  Kritisk juss. ISSN 0804-7375.48(3), s. 213–245.