Workshop om VR og erfaringsdeling

TeraVRi prosjektet gjennomførte workshop 29.04.22 med fokus på erfaringsutveksling om bruk av VR i ulike prosjekter.

TeraVRi workshop

Deltakere fra styrings-, referanse- og prosjektgruppen i TeraVRi-prosjektet deltok på workshopen som ble gjennomført i Linken Møtesenter i Forskningsparken Tromsø. Workshopen var også åpen for andre interesserte som kunne delta digitalt.


Mange spennende presentasjoner av ulike VR-prosjekter med spørsmål, diskusjoner og erfaringutveksling

 

Petter Mathisen og Ingvild Bergan fra Universitetet i Agder (UiA), delte erfaringer fra et prosjekt med bruk av 360 video og VR-teknologi i observasjonsbasert veiledning i høyere utdanning. Sentrale funn var at bruk av VR-teknologi og 360 video øker opplevd tilstedeværelse og intensitet i gjenopplevelsen av praksissituasjonen, ga flere detaljer og mer helhet og åpnet opp for det emosjonelle og sanselige. I tillegg gir VR mulighet for å velge og utforske ulike perspektiver ved hendelsen.


Charlotte Reedtz
 fra TeraVRi-prosjektet ved UiT Norges arktiske universitet, fortalte om utvikling av en digital læringsressurs om Barn som pårørende der helsefagstudenter skal lære å samtale med barn som har har foreldre med helseutfordringer. I fremstillingen av læringsressursen skal det benyttes både VR, 360 video og virtuelle rom. Læringsessursen bygges i tre moduler: Modul 1: Kunnskapsbygging gjennom case og bli kjent i huset til familien Hansen. Modul 2: Læring gjennom observasjon av samtaler ved VR-briller, 360 video og H5P. Modul 3: Ferdighetstrening, snakke med familien Hansen med VR-briller.

 

 

Anna Maria Wirsing fra UiT delte erfaringer fra et prosjekt om VR i anatomi og fysiologiundervisning til 2.års medisiner- og tannlegestudenter. 150 studenter har hjennomført "Hjernelab" våren 2022, med pasientkasus, veiledning og evaluering. Evalueringen er at over 90% av studentene ønsker mer VR-undervisning. Det fungerte best med små grupper av 3-4 studenter. Nå kan studentene selv booke seg inn til egenstudium. Anna sier at veien videre er å utvikle flere case, samarbeide i flere fag og lage en virtuell disseksjonssal. 

Anna fortalte også om spillbasert læring. Flere fakultet ved UiT har sammen utviklet et dataspill om hjernenerver, Cranial game. Spillet ble introdusert som en interaktiv læringsmetode, og etter undervisningen var det 35 studenter som benyttet det individuelt. Hvorfor var det bare 1/3 av studentene som benyttet dataspillet i etterkant? Det utvikles nå en teknisk brukerveileding.

 

Vår Mathisen fra TeraVRi-prosjektet ved UiT delte tanker rundt utvikling av digital læringsressurs om Relasjonsbygging. "Hva trenger våre studenter å være forberedt på?" spør Vår. Sammen med Håvard Snarby fra ConnectTheDots, skal de utvikle en virtuell løsning for samhandlingstrening. Studentene får ofte ikke nok mengdetrening på campus. Samhandlingstrening i virtuelle situasjoner kan gi den enkelte student umiddelbar nærhet til situasjonen og egne følelser og tanker.


Simon Kvalvik
fra TeraVRi-prosjektet ved UiT fortalte om hva som skal til for å etablere læringslab ved Helsefak/UiT. For brukerne er det viktig med tilgjengelighet, fleksibilitet og brukervennlighet. For produsentene er det viktig at utstyret er produksjonsvennlig og tilpasningsdyktig i tillegg til ivaretakelse av rettigheter og vedlikehold.

 

Trine Thomassen fra campus Alta ved UiT fortalte om Visualiseringssenteret i Arktis som de har etablert og hvordan de organiserer tjenesten. Visualiseringssenteret er for både næringsliv og studenter. De har både læringslab, 3D-briller og simulator. Fynd reality: Cor og Virtuelt medisinrom, Making View: ABCDE og News2 og Real Training. Flere VR-apper vurderes for sykepleierutdanningen.