Om TASIC

I en stadig mer digitalisert verden er virkelighetsnære simuleringer og presis data uvurderlig. Gjennom et simulatorsenter i verdensklasse kombinert med en storsatsning på datalagring og -behandling skal TASIC bidra til forskning, innovasjon og grønn omstilling i nordområdene.

TASIC skal være det viktigste fagmiljøet innen simulering og simulatoraktiviteter i Norge og være et faglig tyngdepunkt for dette i Europa


Hvem

Simulatorsenteret har mål å omfatte alle miljøer og aktører i Nord-Norge som benytter seg av simulatorer til operativ trening, forskning eller andre formål. I tillegg vil alle fagmiljøer som har nytte av dataen fra senteret involveres. Prosjektet skal eies og driftes av UiT Norges Arktiske Universitet og organisatorisk være underlagt fakultet for naturvitenskap og teknologi. Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune vil være sterke bidragsytere i utviklingen av prosjektet. Næringsaktører innen transportsektoren vil både være potensielle kunder og bidragsytere i utformingen av senteret.

 

Beskrivelse

Prosjektet går ut på å etablere et nasjonalt simuleringssenter eid av UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Simuleringssenteret vil organisatorisk bestå av to deler. Den første er treningstilbud i simulator til både offentlige og private aktører. Store næringsaktører innen luftfart, maritim sektor og bakketransport kan kjøpe sine lovpålagte treningstimer på senteret. I tillegg kan nødvendig trening for aktører innen sikkerhet og beredskap, nødetatene og utdanningsretninger benytte seg av simulatorene.

Den andre delen av prosjektet er knyttet til at simulatorer produserer store mengder data når de gjennomfører simuleringer. Både fysisk og tekniske data og data relatert til den menneskelige komponenten i simuleringen. I dag er det lite av denne dataen som samles og enda mindre som tas i bruk eller gjøres tilgjengelig for forskning. Ved å samle denne simulatorvirksomheten kan man samle og lagre data fra simulatorene. Denne dataen er ekstremt verdifull og vil blant annet være viktig for å utvikle mer miljøvennlig transport, bedre sikkerhet og beredskap og medvirke i utvikling av autonome farkoster. Nordområdenes særlige klimatiske, geografiske, topografiske og logistiske utfordringer stiller særlige krav til teknologisk robusthet. Dataene får slik en dobbel verdi – vi kan lære av de av hva som har skjedd og vi kan anvende de samme dataene til å si noe om hva som skal skje fremover. TASIC skal ha en egen «proof of concept» simulator der vi skal teste ut teknologi som skal anvendes i nordområdene. Særlig interessant er å teste ut elektriske fly, biler og båter.

For å ivareta og utnytte denne dataen må senteret være koblet opp til servere eid av UiT for lagring. I tillegg må senteret ha tette koblinger og kontinuerlig dialog med forskningsmiljøer ved UiT og ved andre universiteter i Norge. På den måten vil man sikre at den kontinuerlig produsert dataen er lett tilgjengelig for de som kan gjøre nytte av den, samt at spesifikke forskningsprosjekter på kort varsel har mulighet til å bestille oppsamling av konkret data som er av interesse. Mengden data og variasjon i datatype dette arbeidet kan medføre vil potensielt kunne være revolusjonerende for kvantitativ forskning med stort databehov.

TASIC vil bestå av to komponenter. Den første er det fysiske simuleringssenteret lokalisert i Tromsø med en rekke forskjellige simulatorer tilgjengelig for relevante aktører. Den fysiske lokasjonen vil måtte være et relativt stort areal på rundt 4000 m2 som er tilpasset husing av simulatorer i kombinasjon med kontorer for ansatte. Lokasjon bør være relativt nært både UiT og Tromsø Lufthavn for å tilrettelegge for samarbeid og forenkle transport og logistikk for de største aktørene som vil benytte seg av senteret.

Den andre komponenten er en virtuell plattform. Denne plattformen skal organisatorisk og akademisk samle all simulatorvirksomhet i Nord-Norge, også det som ikke er lokalisert på senteret. Denne plattformen skal muliggjøre det å samle all dataen som produseres på et sted og gjøre det mulig for forskjellige aktører og samarbeide og koordinere.

 

Forprosjekt

I juni 2021 fikk TASIC midler fra Arktis 2030 for å iverksette et forprosjekt. Før arbeidet med etableringen av senteret kan komme i gang kreves det en god del kartleggingsarbeid. TASIC vil være avhengig av samarbeid fra flere aktører og må derfor sannsynliggjøre at prosjektet vil være verdifullt for et bredt spekter av miljøer, både akademiske og kommersielle. Det må kartlegges hvilke behov for landsdelen, UiT og diverse næringsaktører TASIC bør utformes for å kunne dekke.

Forprosjektet vil måtte inneholde dialog med alle som det ses på som relevant å inkludere i simuleringssenteret sitt omfang. Dette vil inkludere, men ikke være begrenset til; fagmiljøer ved UiT, lokale og regionale myndigheter, forsvaret, nødetater og næringsaktører som for eksempel luftfart. Denne dialogen vil ha som mål både å kartlegge ønsker fra de potensielle samarbeidspartnerne og å samle støtte for å sikre at de nødvendige aktørene er om bord tidlig i utviklingen av senteret. På grunn av viktigheten av samarbeid og påkobling av mange forskjellige interessenter vil også forankring av prosjektet være en viktig del av dette arbeidet.

En markedsanalyse vil måtte gjennomføres for senterets kommersielle drift. Behovet for treningstimer i simulator for de største aktørene innen transportsektoren og utdanningsløpene på UiT vil til sammen være hovedinntektsgrunnlaget. I tillegg vil det være av interesse å vurdere potensialet for salg av den produserte dataen.

For fagmiljøene på UiT må det koordineres hvilken data som kan være av akademisk interesse. I tillegg må de miljøene som per i dag benytter seg av simulatorer kobles på for å få deres simulatorvirksomhet underlagt TASIC. Sammen med de involverte fagmiljøene og den administrative ledelsen på UiT skal forprosjektgruppen utarbeide ansvarsfordeling og organisatorisk struktur for prosjektet.

Rent materielt må forprosjektgruppen kartlegge hvilke og hvor mange simulatorer som skal fysisk lokaliseres på simulatorsenteret. Deretter må mulige lokasjoner med stort nok areal og i geografisk nærhet til UiT kartlegges og evalueres. De samle investeringskostnadene må kartlegges og legges til grunn for søknad om statlig støtte til gjennomføring av hovedprosjektet.

Forprosjektet er tenkt til å vare et år fra oppstart og resultere i hovedprosjektet som beskrevet over. Forprosjektet vil trenge en fulltidsansatt prosjektleder samt en forprosjektgruppe bestående av representanter fra UiT, Tromsø kommune, fylkeskommunen og næringslivet.