Mihá - Unge samers psykiske helse


I dette forskningsprosjektet er vi interessert i å kartlegge erfaringer og opplevelser med å være ung same.
 
Denne undersøkelsen tar for seg utfordringene og opplevelsene knyttet til unge samers samiske identitet og psykiske helse. Formålet er å synliggjøre forhold av betydning som fremmer eller hemmer unge samers psykiske helse. Studiet vil ha et særlig fokus på samisk identitet, psykisk helse og velvære.

Målet med prosjektet er å få kunnskap om unge samers psykiske helse og iverksette forebyggende tiltak som styrker beskyttelsesfaktorene for unge samers identitet og psykiske helse. Kartleggingen skal gi kunnskap om hvordan unge samer opplever sin psykiske helse og om hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer ungdommene opplever.

Hovedside for deltakelse i studien: https://site.uit.no/miha/

Studiedesign

Studien følger et mixed-methods design, bestående av tre hoveddeler: i) hvor vi først skal gjennomføre kvalitative individuelle dybdeintervjuer, ii) fokusgruppeintervjuer og iii) gjennomføre en longitudinell kvantitativ spørreskjemaundersøkelse.

Utvalget

Målgruppen for studien er samiske ungdommer og unge voksne i alderen 16-31 år. En sekundær målgruppe for den kvalitative undersøkelsen er helsearbeidere som arbeider med målgruppen og beslutningstagere for samisk politikk.

 

Prosjektgruppe

Psykiatrisk sykepleier/brukermedvirkning

Hanne Svinsås Magga

Forsker

Sara With Skaar

Prosjektsjef i Mental Helse Ungdom

Ranveig Stava

Forskningsassistent

Hans-Kristian Hansen

Forskningsassistent

John-Egil Svinsås Johansen Magga

Professor

Ketil Lenert Hansen

Professor

Jonas Kunst

                           Samarbeidspartnere 

            

                    

[Loading...]