IKT-sikkerhet i utdanningene

Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet

Eksterne ressurser

De eksterne ressursene inkluderer nettsider, utredninger, lover og reguleringer, standarder og andre anbefalinger. Disse har vært viktige ressurser i arbeidet til arbeidsgruppen. De er også nyttige ressurser for de som skal arbeide med å realisere IKT-sikkerhet i en utdanning eller som ønsker å arbeide med læremateriell for dette.

 

Viktige norske nettsider

Nasjonal sikkerhetsmyndighet https://nsm.no/
Datatilsynet https://www.datatilsynet.no/
NorSIS https://norsis.no/
Netvett.no https://nettvett.no/

 

Relevante utredninger og styringsdokumenter

Digital sårbarhet – sikkert samfunn (NOU 2015: 13) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-13/id2464370/
Digital agenda for Norge (Meld. St. 27, 2015–2016) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
Risiko i et trygt samfunn (Meld. St. 10, 2016–2017) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20162017/id2523238/
IKT-sikkerhet – Et felles ansvar (Meld. St. 38, 2016–2017) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20162017/id2555996/
Cybersecurity curricula 2017 https://cybered.hosting.acm.org/wp/
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (Meld. St. 4, 2018–2019) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/
IKT-sikkerhet i alle ledd (NOU 2018: 14) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-14/id2621037/
Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhetskompetanse/id2627189/
Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/06/LOR-utredning.pdf
Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld. St. 14, 2019–2020) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20192020/id2698284/
Samfunnssikkerhet i en usikker verden (Meld. St. 5, 2020–2021) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20202021/id2770928/
Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2020 https://norsis.no/wp-content/uploads/2020/10/Nordmenn-og-digital-sikkerhetskultur-2020-web-1.pdf
The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0018

 

Relevante lover og reguleringer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-matematikk-naturvitenskap-og-teknologi/nasjonale-retningslinjer-for-ingeniorutdanningene/
Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870
EU data protection rules https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en
Personopplysningsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
Sikkerhetsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-24
Offentleglova https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
eForvaltningsforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988
Ekomloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83
Cybersikkerhets- forordningen https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/cybersecurity-act
Forordning om eID og elektroniske tillitstjenester https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/forordning-om-eid-og-elektroniske-tillitstjenester
NIS-direktivet https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/sep/nis-direktivet
Forslag til NIS2-direktiv https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/nis2-direktivet