Ønsker WOW-faktor i den nye enheten

Både TMU og Kunstfak understreker viktigheten av at museumsoppdraget og kjerneoppgavene fra fakultetet videreføres i den nye enheten. Samtidig foreslår de også nye grep for at sammenslåingen skal gi en merverdi for universitetet.

I juni i år vedtok universitetsstyret at Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) og Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) skulle slås sammen til en enhet på nivå to.

Styret tok ikke da stilling til hvordan den nye enheten ellers skulle organiseres, men ba universitetsdirektøren utrede et forslag og deretter sende det på høring til berørte enheter. Høringsfristen var 5. oktober, og høringssvarene kom blant annet fra Kunstfak og TMU selv. 

Foreslår egen strategisk utviklingsenhet

I sitt høringssvar påpeker Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) at en videreføring av kjerneoppgavene må være førende for den nye enheten, og at det samtidig stilles store forventninger til den merverdien som samorganiseringa av Kunstfak og TMU skal resultere i.

”Skal den nye enheten kunne utvikle nye arbeidsmetoder og prosjekter med økt faglig integrasjon, nye utdanninger, ivareta et utvidet tverrfaglig formidlingsoppdrag og planlegging av et nytt museumsbygg, kreves god lederstøtte, solid faglig involvering og prosesskraft.”, skriver fakultetsstyret.

Fakultetsstyret ser for seg to ulike modeller for ledelse på nivå to; én med direktør og to assisterende direktører, og den andre med en direktør og en assisterende direktør.

For å sikre ivaretakelse av kjerneoppgavene mener fakultetet at Kunstfaks nivå tre, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, videreføres som i dag. Det samme mener de kan gjelde på nivå tre ved TMU.

Videre foreslår fakultetsstyret ved Kunstfak at det bør opprettes en egen strategisk utviklingsenhet i den nye enheten, med ”en romslig, årlig strategisk bevilgningsramme”.

Når det gjelder navnet på den nye enheten, så foreslår styret:

·      UiT Norges arktiske universitet, Akademi for kunstfag og Universitetsmuseum

Eller:

·      UiT Norges arktiske universitet, Universitetsmuseum eller Akademi for kunstfag

Les hele høringssvaret fra Kunstfak her.

Vitenskapelig stilling innen forskningskommunikasjon

For TMU-styret er det særlig viktig å beholde ”universitetsmuseum” i navnet på den nye enheten, fordi museet ønsker å bli sidestilt med de andre fem universitetsmuseene i Norge.

Som navn på den nye enheten anbefaler de «Norges arktiske universitetsmuseum og Akademi for kunstfag», og at de ikke er pålagt å bruke UiT Norges arktiske universitet foran, for å unngå bruken av ”Norges arktiske” to ganger. 

Når det gjelder ledelse, ser TMU for seg én direktør, samt en prodirektør for utdanning og en prodirektør for formidling.

Både TMU og Kunstfak understreker viktigheten av formidling og forskningskommunikasjon i den nye enheten, og at det settes av nok ressurser til dette. TMU foreslår blant annet en ny vitenskapelig stilling innen forskningskommunikasjon/kuratering av kunnskap.

”En slik satsing på formidling vil utgjøre den nye enhetens WOW-faktor”, skriver TMU.

På nivå tre foreslås det at enheten har to institutter, Museum og Kunstfag, med ansatte instituttledere. På nivå fire foreslås det faggruppeledere eller programstyreledere. 

Akkurat som Kunstfak gjør, påpeker TMU viktigheten av at det tilføres nok midler til utvikling av nye, tverrgående prosjekter, og møtepunkter for ansatte. 

Les hele høringssvaret fra TMU her.

 

Du kan finne flere høringssvar på nettsiden Organisering av fag og campuser.