Skal diskutere mulige skisser for ny enhet

Mulige organisatoriske skisser, interimsstyre og videre gang i saken blir diskutert når vedtaket om sammenslåing av Kunstfak og TMU følges opp på universitetsstyremøtet 6. september.

På styremøtet 19. juni ble det fattet vedtak om at Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) og Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) skal slås sammen til en organisatorisk enhet på nivå 2 ved UiT.

Da ble det også bestemt at universitetsdirektøren skulle forberede en sak til styremøtet i september som redegjorde nærmere for tidsplan, prosess og organisatoriske forhold rundt sammenslåingen.

saksframlegget fra universitetsdirektøren (Sak 21/18) står dette beskrevet.

Du kan følge universitetsstyremøtet 6. september via strømming.

Direktør og interimsstyre

Universitetsdirektøren skriver at den nye enheten vil ha fullmakter tilsvarende de som gjelder for fakultetene ved UiT, men i og med at enheten ikke vil være et fakultet i navnet, følger det av ledelsesordningen ved UiT at stillingsbetegnelsen som skal benyttes er direktør, ikke dekan.

Det trengs også en administrativ lederstilling til den nye enheten, og universitetsdirektøren foreslår at rektor gis fullmakt til å fastsette endelige instrukser for lederstillingene.

Den nye enheten trenger også et eget styre, og en ny styreleder bør være på plass fra fusjonstidspunktet. Men i en overgangsperiode mener universitetsdirektøren det er hensiktsmessig med et midlertidig styre, et interimsstyre utgått fra dagens to styringsorgan ved TMU og Kunstfak.

Det foreslås derfor at rektor får fullmakt av styret til å oppnevne et interimsstyre fra fusjonstidspunktet og til 31. desember 2019. Nytt styre skal være på plass fra 1. januar 2020.

Mulige skisser på nivå 3

Universitetsdirektøren vil også legge fram for styret  noen mulige skisser for hvordan virksomheten i den nye enheten kan organiseres på nivå 3. Her foreslås det ingen endelige vedtak.

I stedet inviteres styret til en innledende diskusjon før de ulike alternativene sendes ut på høring.

En mulig modell 1 er å opprette to enheter på nivå tre, tilsvarende dagens TMU og dagens Kunstfak. En fordel med dette forslaget er at det vil gjøre omstillingskostnadene minimale. En mulig ulempe er at det vil kunne skape en todeling som følger dagens organisasjonsstruktur og hindrer samhandling på tvers.

En mulig modell 2 er at det opprettes flere enheter på nivå 3 basert på dagens organisering – med fire seksjoner (Musikkonservatoriet, Kunstakademiet, Seksjon for naturvitenskap og Seksjon for kulturvitenskap).

En mulig fordel med en slik modell er at den i større grad vil løse opp dagens todelte struktur. Samtidig vil den øke lederspennet for den enhetlige ledelsen på nivå 2 og potensielt gi mange lederstillinger som kan bli krevende å få besatt.

”Man kan naturligvis også tenke seg kombinasjoner av de to modellene, eksempelvis at dagens Kunstfak blir en enhet på nivå 3 sammen med de to seksjonene fra TMU.”, skriver universitetsdirektøren i saksframlegget. 

Videre steg i prosessen

Ifølge universitetsdirektøren er det fortsatt en ambisjon at sammenslåingen skal tre formelt i kraft fra nyttår, men tidspunktet for ikrafttredelse vil være avhengig av at prosessene knyttet til ledelse, oppnevning av styre, fastsetting av administrative tjenester, samt vedtak knyttet til endelig organisering faller på plass i løpet av høstsemesteret.

Her er innstilling til vedtak i saken:

1.     Rektor gis fullmakt til å fastsette endelige instrukser for lederstillingene ved den nye enheten. Universitetsdirektøren bes om å igangsette tilsettingsprosesser for de samme stillingene

2.     Universitetsdirektøren bes om å utforme funksjonsbeskrivelser og bemanningsplan for administrasjonen ved den nye enheten.

3.     Rektor får fullmakt til å oppnevne et interimsstyre for den nye enheten i perioden fra fusjonstidspunktet til 31.12.2019. Interimsstyret skal utgå fra de nåværende styrene på TMU og Kunstfak. Nytt styre skal være på plass fra 1.1.2020.

4.     Universitetsstyret slutter seg til de overordnede vurderingene av organisering og ledelse av nivå tre, og modellene presentert i saksframlegget sendes på høring til berørte enheter, arbeidstakerorganisasjonene og studentparlamentet.

5.     Universitetsstyret slutter seg til framlagt tidsplan for den videre prosessen

Her kan du lese møtedokumentene til styremøtet 6. september.

Se også rektors kronikk: Museum og kunstfag passer sammen