Styret vedtok å slå sammen TMU og Kunstfak

Universitetsstyret har bedt universitetsdirektøren om å fremme en ny sak der man ser på ulike modeller for en samorganisering av TMU og Kunstfak. Vedtaket er ikke i tråd med direktørens innstilling eller høringsuttalelser fra UiTs faglige miljø.

Det skjedde på universitetsstyremøtet tirsdag 19. juni, der Mulighetsstudie for Tromsø Museum – Universitetsmuseet ble behandlet. I saken skulle det blant annet vedtas hvor Det kunstfaglige fakultet skulle organiseres. Alternativene var ved Tromsø Museum – Universitetsmusett (TMU) eller ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).

Et enstemmig styre valgte å be universitetsdirektøren om å fremme en ny sak der man ser nærmere på ulike organisatoriske modeller for en samorganisering på nivå to mellom TMU og Kunstfak. Målsettinga er å ha en sak til behandling i september, og med en starttidspunkt for samorganisering fra 1. januar 2019.

Vedtaket er ikke i tråd med universitetsdirektørens innstilling i sak 15/18, som gikk ut på at Kunstfak skulle organiseres på nivå tre under HSL-fakultetet. Det er heller ikke i tråd med det to arbeidsgrupper har kommet fram til i to ulike utvalg, eller det høringsuttalelsene i saken har gitt uttrykk for.

Må ha et utvidet kunst-blikk

Universitetsstyret valgte imidlertid å tenke nytt og satse langsiktig. Spesielt de eksterne styremedlemmene påpekte viktigheten av å tørre å gjøre noe nytt for kunstfagene, når man først hadde sjansen:

– Det er en manglende visjonær holdning i styret. Hvordan kan vi klare å styrke kunstfagene? Jeg mener det å se videre på TMU og Kunstfak sammen er et modig valg. Da vil vi være et styre som så de fremtidsrettede mulighetene, påpekte Stig Slørdahl.

Han fikk støtte fra eksternt styremedlem, Lin Marie Holvik:

­– Vi i styret må evne å være visjonære på vegne av kunstmiljøet, men også på vegne av byen og landsdelen. Jeg mener vi må se mot TMU. UiT kan for eksempel ta mål av seg å bli en kunstteknisk spydspiss. Den rollen er det ingen andre som har i Norge eller Norden. Vi må gripe nye muligheter og ha et utvidet kunst-blikk.

– En halv seier

Dekan ved Det kunstfaglige fakultet, Kjell Magne Mælen, ser på vedtaket som en halv seier:

– Vi ved fakultetet opplever at styret gjennom sitt vedtak har valgt å se hva kunstfagene kan bidra til – på en bredere basis enn hva som hittil har vært tilfelle. Så vi er fornøyde, sånn sett.

Mælen understreker likevel at det er en krevende løsning som er valgt:

– Det er fordi man velger å slå sammen to enheter der den ene parten, TMU, så tydelig har gitt til uttrykk at dette vil de ikke. Det krever av oss som ledere at vi jobber sammen – men det skal vi få til! Jeg vil i alle fall gjøre mitt til at faglige grunnlag respekteres hos begge enheter og at vi får til en god løsning.

Samtidig mener han at styrets vedtak er spesielt:

– Det er et spesielt vedtak med tanke på at så mange i organisasjonen ikke er enig. Man kan se vedtaket som både vidsynt og visjonært, men det er jo radikalt å ikke lytte til faglige råd som har ment at Det kunstfaglige fakultet skal bestå som det er.

– En kompeks enhet

Museumsdirektør Lena Aarekol ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet tenker også at dette kan bli en veldig kompleks enhet, og viser ellers til høringssvaret fra TMU:

"TMU har ikke et overlappende eller sammenfallende forskningsfelt med Kunstfak, og kunstnerisk utviklingsarbeid er ikke del av museets oppdrag hverken innen forskning eller formidling. Formidlingsvirksomheten ved museet og Kunstfak har fellestrekk, men samtidig ulikt fokus; museet lager i hovedsak forskningsbaserte utstillinger og arrangementer, mens Kunstfak jobber mer med produksjoner basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. TMU har heller ikke et eksisterende studie- og studentmiljø, og har vanskeligheter med å se hvilke fordeler studentene vil få ved organisering med TMU. En samlokalisering med Kunstfak vil óg ta bort fokuset fra museets primæroppdrag som er forskning og forvaltning av vitenskapelige samlinger og forskningsformidling for hele UiT".

Se også: Henning Larsen Architects skal utvikle nytt museum i Tromsø

Musikkonservatoriet inn i kulturkvartalet

Styret ba også universitetsdirektøren om å arbeide videre med å avklare mulighetene for en flytting av dagens musikkonservatorium til et fremtidig kulturkvartal i sentrum av Tromsø. Da vil Musikkonservatoriet få sårt tiltrengte nye lokaler, og være gunstig plassert sammen med andre fremtredende musikkmiljø.

Det er Kjell Magne Mælen veldig glad for:  

– At UiT-styret vil satse i kulturkvartalet og vil jobbe for en samlokalisering av kunstfagene i sentrum, ser vi positivt på.

Alle styremedlemmene var dessuten samstemte i at kunstfagene ved UiT bør styrkes.

– Kunstfag er en viktig bit av UiTs virksomhet – innenfor flere fagområder, og vi har et stort samfunnsansvar for dette feltet i landsdelen. Kunstfagene må fortsatt være en tydelig og synlig del av UiT, sa rektor Anne Husebekk til styret.

Ønsket ingen omkamp om Det kunstfaglige fakultet

Styremedlemmene ønsket heller ikke en omkamp om vedtaket fra 29. juni i fjor, der Det kunstfaglige fakultet ble vedtatt omorganisert fra fakultetsnivå til instituttnivå. De fleste ga uttrykk for at de var prinsipielt i mot en slik løsning.

Mange av de interne styremedlemmer sa under møtet at dette var en svært vanskelig sak for dem.

– Det har vært vanskelig fordi mange ikke ser noen fordeler med denne omorganiseringen. Bare hvilken omorganisering som gir færrest ulemper. Kunstfak har jo også mye egenart, og det var nettopp egenarten som gjorde at Jurfak fikk bestå som fakultet i fjor. Mange skjønner derfor ikke hvorfor ikke Kunstfak også kan få bestå med samme begrunnelse, sa internt styremedlem Margrethe Esaiassen. Hun ønsket i utgangspunktet at Kunstfak skulle bestå som fakultet, men gikk til slutt for løsningen med TMU – da det viste seg at flere styremedlemmer åpnet for den muligheten. 

De eksterne styremedlemmene var til dels enig i at det var en vanskelig sak, men mente at det var på tide å komme seg et steg videre:

– Ja, saken er vanskelig. Samtidig har vi fått et grunnlag  å fatte beslutninger på, blant annet gjennom to utredninger, sa eksternt styremedlem Anita A. Stenhaug, som også påpekte at den totale motstanden mot endring som man har sett ved universitetet har bidratt til å gjøre saken mer krevende enn den hadde trengt å være:

 – Vi kan ikke bare beholde det som en gang var, vi må tenke langsiktig, og ikke la det internt organisatoriske blikket begrense oss.

– Vi kan få til en styrking av kunstfagene, og det er ikke slik at dette avhenger av om vi organiserer Kunstfak på nivå to eller tre ved universitetet, sa Stig Slørdahl.