Anbefaler videre utredning av TMU og Kunstfak

I samråd med rektor anbefaler universitetsdirektøren at det arbeides videre med mulighetene for en samorganisering av dagens Kunstfak og TMU, og at dette skjer innenfor rammene av en bredere mulighetsstudie som tar for seg universitetsmuseets funksjoner og plass i universitetet som helhet. Forslaget skal behandles i styremøtet 30. november.

I saksframlegget anbefaler universitetsdirektøren at det oppnevnes et utvalg som skal foreta en mulighetsstudie av Tromsø Museums funksjon og plass ved UiT Norges arktiske universitet. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet. 

– Vi mener det kan være noe å hente på å se nærmere på relasjonen mellom Kunstfak og TMU, og at dette vil være riktig i lys av styrets vedtak fra 29. juni, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Blant de konkrete spørsmålene som ifølge anbefalingen bør belyses er: 

·       Hva bør kjennetegne forholdet mellom UiTs allmenne formidlingsoppdrag og universitetsmuseets oppdrag?
·       Hvordan kan det legges opp til godt samspill mellom universitetsmuseet og UiTs øvrige enheter og faglige virksomhet?
·       Hvilke muligheter for innovativ formidling og nye aktiviteter ligger i den brede porteføljen av fag på UiT som ikke er representert ved dagens universitetsmuseum (f.eks. utøvende kunstfag)?
·       Hva bør være det framtidige forholdet mellom de fagmiljøene som er ved dagens TMU og de nærmeste fagmiljøene som finnes i andre deler av universitetet, deriblant arkeologi, biologi og geologi?
·       Hvilke muligheter gir prosjektering og bygging av et nytt museumsbygg i sentrum av Tromsø?

Det er tidligere blitt nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan UiT på best mulig måte kan nå sine strategiske mål innenfor de skapende og utøvende kunstfagene og hvilke muligheter en organisatorisk plassering ved henholdsvis TMU og HSL vil gi for kjernevirksomheten ved de sammenslåtte enhetene som helhet. Gruppa leverte sin rapport 27. oktober. 

"I sitt arbeid har gruppen ikke klart å identifisere klare fordeler ved sammenslåing mellom Kunstfak og HSL eller Kunstfak og TMU. (...) Gruppen har ikke i tilstrekkelig grad lyktes i å belyse hvilke muligheter som kan ligge i en organisatorisk sammenknytning av Kunstfak og TMU", skriver universitetsdirektøren i saksframlegget.

– Vi anser forslaget vårt som å være en oppfølging av vedtaket styret har fattet. Så blir det opp til styret å bestemme om det skal settes ned et nytt utvalg som skal utføre dette arbeidet, sier Fossland. 

Se alle sakene som skal behandles 30. november her!