Her er UiTs nye dekaner

Bjørn Solvang, Sonni Olsen, Kathrine Tveiterås og Arne Smalås skal lede hvert sitt fakultet.

Tilsettingene ble behandlet i universitetsstyremøtet ved UiT i dag.

– Jeg er svært fornøyd med å få på plass så godt kvalifiserte kandidater til stillingene. I disse fire får UiT utviklingsorienterte og engasjerte dekaner som skal videreutvikle og lede fakultetenes forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomhet i tråd med UiTs mål og strategier, sier rektor Anne Husebekk.

Dekanene ved UiT ivaretar den daglige ledelse av fakultetets samlede virksomhet, sammen med prodekan(er) og fakultetsdirektør. Dekanen har et overordnet faglig ansvar og resultatansvar for fakultetet. Som del av UiTs ledergruppe skal dekanen bidra til god samhandling og helhetlig ledelse av universitetets virksomhet.

Dekaner tilsettes på åremål for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder. Ønsket tidspunkt for tiltredelse er 1.1.2018.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Bjørn Solvang er tilsatt som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak).

Solvang er i dag dekan ved det samme fakultetet.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Sonni Olsen er tilsatt som dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak).

Olsen har vært dekan ved HSL-fakultetet siden 2013.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Kathrine Tveiterås er tilsatt som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak).

Tveiterås er i dag instituttleder ved Norges fiskerihøgskole.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Arne Smalås er tilsatt som dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak).

Smalås er i dag professor i kjemi og leder av Norstruct.

Helsefak og jur.fak

Som følge av at UiTs styre i juni vedtok å redusere antall fakultet fra åtte til seks, ble det tidligere i høst utlyst seks dekanstillinger. Fire av stillingene er nå besatt, mens to dekanstillinger er lyst ut igjen. Søknadsfristene for stillingene som  dekan for Det juridiske fakultet og dekan for Det helsevitenskapelige fakultet er henholdsvis 1. og 2. november.

– Dels som følge av at søkere har trukket seg, og dels som følge av de vurderinger tilsettingsutvalget har gjort, har vi valgt å åpne for nye søkere på to av dekanstillingene, på Det juridiske fakultet og på Det helsevitenskapelige fakultet, opplyser fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Se alle ledige stillinger ved UiT her.