Dette skjer i høst i de to største omstillingsprosessene

Ved årsskiftet blir flere fakulteter slått sammen, i tillegg til at flere administrative endringer også skal iverksettes. Her er en foreløpig tidsplan for arbeidet videre.

Det pågår fem strategiske omstillingsprosesser ved UiT, og denne høsten blir det høy aktivitet knyttet til spesielt to av disse: administrativ omorganisering (Adm2020) og Organisering av fag og campus. Dette er de to største endringsprosessene ved UiT.

Mange av endringene her skal iverksettes allerede fra 1. januar 2018, noe som medfører at mye skal på plass på kort tid. Universitetsdirektøren har derfor utarbeidet en foreløpig tidsplan for hva som skal skje når. Det kan med andre ord bli endringer i datoene.

Innplassering av Kunst.fak

29. juni vedtok universitetsstyret at UiT skal redusere antall fakultet fra åtte til seks.

Et av fakultetene som opphører er Det kunstfaglige fakultet, men styret gjorde ikke noe endelig vedtak hvor det skal innplasseres i organisasjonen.

I begynnelsen av september skal det derfor opprettes en arbeidsgruppe som ser på organisatorisk innplassering. Når arbeidsgruppen leverer sin rapport vil universitetsstyret fatte vedtak. Det skjer enten på styremøtet 26. oktober eller 30. november, avhengig av når rapporten blir ferdig.

Valg til nye fakultetsstyrer

Flere enheter på nivå tre blir berørt når åtte fakulteter blir til seks. Derfor må det også avklares hvilken organisatorisk plassering de skal ha i den nye fakultetsstrukturen. Det foreslås at dette arbeidet skal pågå i oktober. 

I samarbeid med de berørte fakultetene skal også de vitenskapelig ansatte innplasseres. Det blir innplasseringssamtaler i november og desember, slik at alt er på plass 1. januar. 

Det må også holdes valg til nye styrer i de sammenslåtte fakultetene, med valgperiode i november. I tillegg må budsjettene for de fusjonerte enhetene slås sammen.

Toppstillinger utlyses

4. september er det søknadsfrist på dekanstillingene som er utlyst ved UiT. Ifølge universitetsdirektørens foreløpige plan vil tilsetting av nye dekaner bli vedtatt på styremøtet 26. oktober.

I løpet av september utlyses dessuten to viserektorstillinger, en i Alta og en i Harstad. Det tas sikte på å at tilsetting vedtas på styremøtet 30. november. 

På grunn av de faglige endringene må også instruksen for dekaner, viserektor og avdelingsstyrer endres. Universitetsdirektøren lager derfor et forslag til ny instruks som universitetsstyret skal behandle.

Vurderer ny avdelingsstruktur i fellesadministrasjonen

Når det gjelder Adm2020 holder universitetsdirektøren nå på å vurdere forslag til ny fellesadministrasjon, samt å avklare arbeidsdelinga mellom nivåene.

Hvilke forslag som kommer, blir etter planen kjent i uke 37. Disse forslagene skal så utredes videre av en arbeidsgruppe. Rapporten fra denne gruppa skal deretter på høring, før universitetsstyret fatter vedtak. Etter planen skal det skje 30. november.

På samme styremøtet tas det sikte på at også forslag til nye campusadministrasjoner i Harstad og Alta behandles. Universitetsdirektøren utreder nå denne saken, før den sendes på høring i oktober.

Se universitetsdirektør Jørgen Fosslands presentasjon av endringsprosessene på ledersamlinga 29. august.