Legger fram nye modeller for fakultets- og campusorganisering


Universitetsstyret skal i juni ta stilling til om fakultets- og campusorganiseringa ved UiT skal endres. To rapporter som foreslår nye modeller skal nå på høring.

Universitetsstyret har bedt om at det legges frem ny sak om organisering av fag og campus, og vedtak skal gjøres i juni 2017.

Universitetsdirektøren har i den forbindelse etablert to arbeidsgrupper som skal se på den faglige organiseringen og organiseringen av campus ved UiT.

Disse to rapportene inneholder ulike modeller og prinsipper for organisering av UiT, som kan innebære store endringer. Dette skal nå på bred høring både innenfor og utenfor organisasjonen. Foto: Randi Solhaug
Gruppene har nå levert sine rapporter. 

3 eller 8 fakulteter?

Arbeidsgruppen som har sett på den faglige organiseringen av nivå 2 (fakultetsnivå), har kommet med sine innspill på hvordan denne kan utformes. Gruppen er i stor grad enig om hvilke prinsipper som vil være viktige for å definere funksjonene til et fakultet:

  • Organisering og størrelse
  • Faglig integrasjon
  • Campusovergripende fakultetsstruktur 

Gruppen er derimot ikke enig om hvordan prinsippene skal vektlegges, og den legger derfor fram to ulike organisasjonsmodeller:

  • Bred modell – innebærer at antall fakultet blir omtrent på dagens nivå, det vil si 6-8 fakultet. Løsningen vil ikke nødvendigvis gi samme faginndeling som i dag.
  • Smal modell – innebærer et antall fakultet på 3-5

Arbeidsgruppens rapport skal nå på bred høring, både internt ved UiT og eksternt. Mulige konsekvenser ved valg av de to modellene kan du lese i rapporten på UiTs nettside om organisering av fag og campus. 

Organisering av campus

En av modellene for ny fakultetsorganisering foreslår at det bør være 3-5 fakulteter ved UiT. Foto: xxx
Arbeidsgruppen som har sett på campusene utenfor Tromsø sin posisjon ved UiT, presenterer to hovedmodeller for stedlig ledelse av campus:

  • Dekanmodellen – som er nokså lik modellen som praktiseres ved campus Alta og Narvik i dag
  • Viserektormodellen – som innebærer at en viserektor får en koordinerende rolle for helheten

Arbeidsgruppen anbefaler å videreføre ordningen med campusråd og campusmøter, med noen justeringer.

Arbeidsgruppens rapport skal nå på bred høring, både internt ved UiT og eksternt. Du kan lese rapporten i sin helhet på UiTs nettside om organisering av fag og campus.

Her kan du også se den videre saksgangen for fakultets- og campusorganiseringa.

– De to rapportene er et godt grunnlag for veivalg når det gjelder organisering av fag og campus. Arbeidsgruppene har hatt som oppgave å komme opp med alternativ. Det har de gjort, og jeg oppfordrer studenter, ansatte og andre til å delta i diskusjonen om de ulike modellene, sier Odd Arne Paulsen, fungerende universitetsdirektør ved UiT.