Bakgrunn

Universitetsstyret ba i 2016 om en gjennomgang av organisering av fag og campus ved UiT. I to omganger har det blitt nedsatt arbeidsgrupper for å vurdere organiseringa.

Universitetsdirektøren etablerte høsten 2016 to interne arbeidsgrupper som skulle se på A) den faglige organiseringen og B) organiseringen av campus ved UiT. Gruppene leverte sine rapporter i midten av februar, og disse ble sendt på bred høring (du kan lese høringssvarene her).

A) Gruppen som så på den faglige organiseringen, la fram to ulike organisasjonsmodeller:

en bred modell, som innebærer at antall fakultet blir omtrent på dagens nivå, det vil si 6-8 fakultet. Løsningen vil ikke nødvendigvis gi samme faginndeling som i dag
en smal modell, som innebærer et antall fakultet på 3-5
Du kan lese rapporten i sin helhet her.

B) Arbeidsgruppen så på campusene utenfor Tromsø sin posisjon ved UiT. De presenterte to hovedmodeller for stedlig ledelse av campus:

        Dekanmodellen – som er nokså lik modellen som praktiseres ved campus Alta og Narvik i dag
        Viserektormodellen – som innebærer at en viserektor får en koordinerende rolle for helheten 
Arbeidsgruppen anbefaler å videreføre ordningen med campusråd og campusmøter, med noen justeringer.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.

Vedtok å redusere antall fakulteter

Basert på rapportene og høringssvarene, utarbeidet universitetsdirektøren et forslag til plan for organisasjonsprosessen i perioden april - juni 2017. Denne planen ble behandlet på et ekstraordinært styremøtet 27. mars.

Da bestemte universitetsstyret at antall fakulteter skal ned ved UiT, uten å presisere hvor mange. Styret ba derfor om at alternativer til dagens fakultetsstruktur skulle utredes videre. Styret besluttet også at viserektormodellen skulle utredes videre. 

Arbeidsgruppens forslag

En arbeidsgruppe på 17 personer fikk denne våren i oppgave å utarbeide forslag til ny faglig organisering ved UiT, etter at universitetsstyret hadde bedt om en slik gjennomgang. Gruppen levert rapporten 1. juni, og du kan lese den her. Det kom inn nærmere 30 høringssvar, og de kan du lese disse nederst på denne siden.

Arbeidsgruppa utarbeidet en rekke modeller og etter diskusjon ble dette redusert til to modeller, én med fire fakulteter og én med syv.

Et flertall (11) av arbeidsgruppa anbefaler 4-fakultetsmodellen. Modellen innebærer endringer som berører alle fakultet, noen i større grad enn andre:

4-fakultetsmodellen Foto: UiT

I denne modellen er fagområdene ingeniørvitenskap, naturvitenskap og teknologi slått sammen (uten å ta stilling til hvor fakultetet skal ligge). Reiseliv, sosialfag (fra dagens IRS-fakultet), musikkonservatoriet, kunstakademiet (fra dagens Kunst.fak) og humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning slås sammen. Det juridiske fakultet foreslås slått sammen med dagens BFE-fakultet, og Idrettshøgskolen (fra dagens IRS-fakultet) og vernepleie i Harstad foreslås slått sammen med Helse.fak.

Et mindretall (7) anbefaler 7-fakultetsmodellen. Modellen representerer en løsning med små endringer i henhold til dagens organisasjon:

(7-fak.modellen)

7-fakultetsmodellen Foto: Uit

I dette forslaget er vernepleie i Harstad slått sammen med Helsefak, og Det kunstfaglige fakultet slått sammen med HSL-fakultetet.

Tre av medlemmene har gitt sin støtte til begge modellene. Flere i arbeidsgruppa har også tatt dissens på deler av forslagene. Ett medlem har tatt disses på begge forslagene.

Arbeidsgruppen hadde sine møter i mai, og bestod av blant annet dekanene, studentrepresentanter og eksterne medlemmer. Gruppen ble ledet av professor Jens Oddershede ved Syddansk universitet. Du kan lese arbeidsgruppas mandat her.

Universitetsdirektørens innstilling

Basert på gruppas arbeid og den påfølgende høringsrunden etterpå, leverte universitetsdirektøren sin innstilling til universitetsstyret. Her ble det anbefalt en 5-fakultetsmodell, hvor Det juridiske fakultet, Det kunstfaglige fakultet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag ikke lenger skulle være enhet på nivå to i organisasjonen.

5-fakultetsmodellen Foto: UiT

Streaming 22. juni: Du kan se opptak fra fremleggelsen her.

Universitetsstyret fulgte imidlertid ikke Universitetsdirektørens innstilling til vedtak, som tilrådet en 5-fakultetsmodell i saken om organisering av fag og campus ved UiT. Universitetsstyret valgte å beholde Det juridiske fakultet som eget fakultet, og det ble dermed en 6-fakultetsmodell.

Her kan du se opptaket av streaminga fra universitetsstyremøtet 29. juni 2017.

6-fakultetsmodellen Foto: UiT